Twoje ustawienia

Twoje przetargi

Jeśli chcesz dodać przetarg do serwisu, zapoznaj się z ofertą:

 

Przetargi

Druki podatkowe

Forum biznesowe

Twoje narzędzia

Zakupy i usługi

Książki

POLECAMY

 
 
Znajdź przetarg:
 
 


Zobacz treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2013-12-10

Sosnowiec: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie- zadanie 3

Numer ogłoszenia: 511512 - 2013; data zamieszczenia: 10.12.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 456250 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sosnowiec - miasto posiadające prawa powiatu - reprezentowana przez Prezydenta Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, woj. śląskie, tel. 32 2960600, faks 32 296 06 05.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie- zadanie 3.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. 1.2. Niniejsze zamówienie zostało podzielone na dwie części. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część, wybrane części lub wszystkie części zamówienia. 1.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 1.4. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1. pozostawanie w stałym kontakcie z Zamawiającym (spotkania odpowiednio do potrzeb, kontakt telefoniczny, e-mailowy) w okresie realizacji dostawy, 2. informowanie o stanie realizacji dostawy w przypadku pojawiających się problemów istotnych dla realizacji dostawy, 3. pozyskiwanie dodatkowych informacji koniecznych do właściwej realizacji dostawy, 4. transport do siedziby Zamawiającego na własny koszt, 5. dostosowanie harmonogramu dostaw (transport, itp.) do warunków i terminu wskazanego przez Zamawiającego, 6. oznaczenie przedmiotów Zamówienia odpornymi na uszkodzenia mechaniczne naklejkami zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach PO KL (luty 2009 r. - wersja obowiązująca).


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

39.16.21.00 - Pomoce dydaktyczne
22.11.10.00 - Podręczniki szkolne
22.12.10.00 - Wydawnictwa techniczne
22.11.41.00 - Słowniki
22.11.00.00 - Drukowane książki
22.21.20.00 - Czasopisma
30.19.00.00 - Różny sprzęt i artykuły biurowe
22.82.00.00 - Formularze
30.19.40.00 - Przybory kreślarskie
30.19.76.30 - Papier do drukowania
39.24.11.30 - Noże specjalistyczne
39.24.12.00 - Nożyczki
30.14.12.00 - Kalkulatory biurkowe
.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorium Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3 - część I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Będkowska - Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 33021,12 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 38147,00


 • Oferta z najniższą ceną: 38147,00 / Oferta z najwyższą ceną: 45474,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zakup pomocy i materiałów dydaktycznych w ramach projektu Mam zawód - mam pracę w regionie - zadanie 3 - część II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.12.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Księgarnia Fachowa EKOBIS Kamila Będkowska - Bagińska, ul. Grunwaldzka 223, 80-266 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9482,96 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 13376,10


 • Oferta z najniższą ceną: 13376,10 / Oferta z najwyższą ceną: 15861,62


 • Waluta: PLN.

 

Masz pytanie? Chcesz wyrazić swoją opinię? Wypowiedz się na Forum!

Wybierz dział tematyczny, aby podyskutować:

INNE PRZETARGI Z SOSNOWCA PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII
więcej : przetargi w Sosnowcu » więcej : Pomoce dydaktyczne »
Bezplatna prenumerata naszego Newsletter'a!
Kalkulatory Oferty pracy Baza firm
Przydatne kalkulatory biznesowe: Wpisz słowo kluczowe lub wybierz branżę: Wyszukiwarka firm i instytucji w bazie Panorama Firm:
wszystkie »
słowo kluczowe:
 
branża:
 
słowa kluczowe:
 
lokalizacja:
 
O serwisie . Dla prasy . Regulamin . Polityka prywatności . Reklama . Kontakt . Uwagi i błędy

Copyright © Kasat Sp. z o.o.