eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wieliczka › Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - śmieciarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2015-04-13

Wieliczka: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - śmieciarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o.
Numer ogłoszenia: 51077 - 2015; data zamieszczenia: 13.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 18411 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej w Wieliczce sp. z o.o., ul. Jedynaka 30, 32-020 Wieliczka, woj. małopolskie, tel. 12 291 48 06, faks 12 291 48 05.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych - śmieciarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wieliczce Sp. z o.o..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z opcją wykupu nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych /śmieciarki/ dla potrzeb ZGK w Wieliczce Sp. z o.o. 3.1. Wymogi techniczne i formalne nowego samochodu ciężarowego z używaną zabudową do wywozu stałych odpadów komunalnych /śmieciarki/ 1. Nowy samochód ciężarowy: a) Podwozie fabrycznie nowe /nie starsze niż z 2014 r./ b) Silnik 6 cylindrowy, wysokoprężny /diesel/ zgodny z dyrektywami UE o mocy min. 220 KM c) Pojemność skokowa silnika 6700-6800 cm3 d) Podwozie dwuosiowe. Rozstaw osi nie więcej niż 3690 mm. Nośność osi przedniej min. 4 400 kg a osi tylnej min. 8400 kg e) Kierownica fabrycznie montowana po lewej stronie pojazdu. Układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym. Układ hamulcowy z ABS, ESP, ASR. f) Napęd na tylną oś (4x2), tylna oś musi posiadać koła podwójne typu bliźniak g) Manualna skrzynia biegów min. 9 biegowa h) Blokada tylnego mostu i) Kamera wsteczna j) Ładowność nie mniej niż 3 000,00 kg k) Dopuszczalna masa całkowita od 10 000,00 kg do 12 000,00 kg l) Kabina dzienna trzy miejscowa m) Zderzak przedni plastikowy n) Pojazd zarejestrowany na terenie RP. bezwypadkowy. o) Elektrycznie sterowane szyby i lusterka p) Wyposażony w tachograf z ważną legalizacją i ogranicznik prędkości oraz w sygnał ostrzegawczy przy cofaniu q) Zbiornik paliwa z tworzywa nie mniejszy niż 120 litrów r) Wyposażony w podnośnik hydrauliczny 10 ton, sprawną gaśnicę ,trójkąt ostrzegawczy, klin pod koła apteczkę oraz zbiornik z kranikiem na czystą wodę do mycia rąk, klucz do kół s) Koła R 19,5 cala. Opony nowe. t) Norma emisji spalin EURO 6 u) Koło zapasowe pełnowymiarowe v) Zawieszenie przód resor, tył poduszki powietrzne w) Zbiornik na AdBlue min. 30 l, podgrzewany x) Halogeny, y) Lusterka wsteczne 2 szt ź) Kabina podnoszona hydraulicznie ż) Kabina koloru białego 2. Zabudowa: a) Zabudowa bezwręgowa (nieożebrowana), używana o pojemności 8-10 m3, z urządzeniem zasypowym tylnym b) Zabudowa wyprodukowana w roku 2010 lub później z dokumentem potwierdzającym rok produkcji (np. faktura zakupu) c) Prasa ze zgniotem liniowym min. 1:5 d) Zasyp przystosowany do opróżniania pojemników od 120 do 1100 l e) Stopnie dla ładowaczy po obu stronach zabudowy f) Oświetlenie wg obowiązujących przepisów g) Automatyczny cykl załadowczy h) Wysokość krawędzi zasypowej nie więcej niż 1 400 mm i) Siłowniki prasy hydraulicznej i mechanizmu zgniatającego zamontowane wewnątrz zabudowy j) Kolor zabudowy pomarańczowy Samochód jako całość (podwozie i zabudowa) musi być zarejestrowany na terenie RP oraz dopuszczony do eksploatacji tzn. posiadający świadectwo WE. Wykonawca udzieli 6 miesięcznej gwarancji na używaną zabudowę samochodu, oraz 24 miesięcznej gwarancji na nowe podwozie licząc od dnia przekazania samochodu w całości protokołem zdawczo - odbiorczym. 3.2 Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do umowy leasingu operacyjnego: 1. Przed podpisaniem protokołu przekazania Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę zestawu tj. nowego samochodu ciężarowego wraz z używaną zabudową do wywozu odpadów komunalnych, w trakcie których sprawdzone zostaną m. in. ich stan techniczny, sprawność oraz stan formalno-prawny. W przypadku gdy w trakcie oględzin Zamawiający stwierdzi rozbieżności pomiędzy treścią oferty, a zaoferowanym przedmiotem zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zakupu w terminie do 14 dni od dnia, w którym stwierdzono rozbieżności. 2. Odbiór przedmiotu leasingu w siedzibie Zamawiającego Wieliczka ul. Jedynaka 30. 3. Okres leasingowania - 36 m-cy 4. Wstępna opłata leasingowa - 10 % ceny brutto zamówienia 5. Opłaty leasingowe (raty leasingowe) w ilości 35 rat leasingowych płatnych przez Zamawiającego w równych wysokościach w terminie dziesięciu ostatnich dni miesiąca. 6. Opłata końcowa, wartość wykupu - 2 % ceny brutto zamówienia 7. Zamawiający nie przewiduje wystąpienia żadnych innych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia. 8. Waluta leasingu - polski złoty, raty leasingowe oraz inne wartości stałe w okresie leasingowania 9. Kary umowne: a) za przekroczenie terminu dostawy przedmiotu leasingu - 2% wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki b) za nie wykonanie naprawy, nie usunięcie wady w okresie gwarancji - 0,2 % wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela, ponieważ sam będzie ponosił koszty ubezpieczenia oraz opłaty rejestracyjnej przedmiotu leasingu. 11. Po zapłaceniu przez Zamawiającego ostatniej raty leasingu, pod warunkiem uregulowania wszelkich zobowiązań wobec Wykonawcy z tytułu umowy leasingu, przedmiot leasingu przechodzi na własność Zamawiającego za 2% wartości ceny brutto przedmiotu leasingu - w terminie 30 dni po upływie miesiąca, w którym uiszczono ostatnią ratę leasingu. 12. Pierwsza rata leasingu płatna przez Zamawiającego do końca miesiąca, następującego po miesiącu, w którym przekazano samochód Zamawiającemu protokołem przekazania/odbioru (protokołem zdawczo-odbiorczym). 13. Wybrany Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot leasingu w okresie wskazanym przez Wykonawcę w Formularzu oferty, jednak nie dłuższym niż 25 dni. 14 Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Leasingodawcy /o ile taki istnieje/ oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego 15. Wykonawca dokona przeszkolenia dwóch kierowców w zakresie obsługi w siedzibie Zamawiającego. 16. Miejsce serwisowania w ramach udzielonej gwarancji: w siedzibie Zamawiającego. W przypadku serwisowania pojazdu w punkcie serwisowym Wykonawcy, Wykonawca ponosi całkowity koszt związany z transportem pojazdu do punktu serwisowego i z punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego oraz naprawy w trakcie trwania gwarancji. 17. Dostawa/przekazanie przedmiotu leasingu zostanie potwierdzone przez Zamawiającego i Wykonawcę protokołem przekazania/odbioru 18. Przed podpisaniem protokołu przekazania/odbioru wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty dotyczące używanej zabudowy potwierdzające rok produkcji zabudowy, dokument dopuszczenia całości pojazdu (nowego podwozia i używanej zabudowy) do eksploatacji (świadectwo WE). 19.Wykonawca udziela gwarancji na używaną zabudowę na okres 6 miesięcy, oraz 24 miesięcznej gwarancji na nowe podwozie licząc od dnia przekazania samochodu protokołem zdawczo-odbiorczym. W przypadku podania przez Zamawiającego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia lub znaków towarowych dopuszcza się zastosowanie materiałów i rozwiązań równoważnych o parametrach nie gorszych niż opisane.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.45.10 - Pojazdy do transportu odpadów .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 424672,42 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 419194,08

  • Oferta z najniższą ceną: 419194,08 / Oferta z najwyższą ceną: 419194,08

  • Waluta: PLN.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.