eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Przebudowa ulicy wewnętrznej-ulica Gdańska, drugie postępowanie

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-31

Ogłoszenie nr 510283771-N-2019 z dnia 31-12-2019 r.

Urząd Miejski w Pasłęku: Przebudowa ulicy wewnętrznej-ulica Gdańska, drugie postępowanie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 632337-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 00052444700000, ul. Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552482001, e-mail lukasz.ziejka@paslek.pl, faks +48552483180.
Adres strony internetowej (url): http://paslek-um.bip-wm.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ulicy wewnętrznej-ulica Gdańska, drugie postępowanie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGK.271.29.2019.ŁZ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące przebudowę drogi wewnętrznej w obrębie ulicy Gdańskiej w Pasłęku (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie). 2. Zakres zadania obejmuje wykonanie: ? przebudowę drogi wewnętrznej, ul. Gdańskiej w Pasłęku. Szerokość jezdni od 5,00 m do 3,50 m, nawierzchnię zaprojektowano z betonowej kostki brukowej gr. 8cm, na powierzchni łącznej 1 872 m2 w kolorach i kształtach jak w projekcie, ? chodniki z płytek betonowych 30*30*5 cm, żwirek płukany odcień żółty, oraz kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary,na pow. 690 m2 ? uzupełnienie humusu i wykonanie trawników 1 366,00 m2, zasadzenie 16 drzew - klon kulisty, żywopłoty - tawuła japońska. Elementy małej architektury: ? wiata na kontenery śmietnikowe - 4 szt., ? ławki parkowe - 8 szt., ? kosze na śmieci - 8 szt. Wody opadowe odprowadzone będą do projektowanej kanalizacji deszczowej z rur PVC kl. S SN8. o średnicy: ? 160 x 4,7 o dł. l= 43m; ? 200 x 5,9 o dł. l=46m; Urząd Miejski w Pasłęku tel. 55 248 20 01, fax. 55 248 31 80 e-mail: lukasz.ziejka@paslek.pl str. 4 Przebudowa ulicy wewnętrznej - ul. Gdańska w Pasłęku Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ? 250 x 7,3 o dł. l=196m. Przebudowa sieci wodociągowej średnicy 110 mm z rur PERC PN 10 o dł. l=120,00m za pomocą przewiertu sterowalnego bez naruszenia nawierzchni jezdni. Odcinek W1-W2-W3-W4-W5-W6 został już wykonany. Nie należy uwzględniać go do wyceny. Wykonanie oświetlenia ulicznego słupy stalowe 17 szt. ośmiokątne ocynkowane o wysokości H=5m z wysięgnikiem o dł. 0,5m na fundamentach prefabrykowanych, 19 opraw świetlnych. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ. 4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1a Ustawy PZP w przypadku odmowy przyznania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadania inwestycyjnego. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób bezpośrednio wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia,roboty ziemne i roboty rozbiórkowe; 1) roboty z zakresu wykonania nawierzchni z kostki betonowej, 2) podbudowy; 3) roboty montażowe w zakresie regulacji studni urządzeń sieci; 4) roboty instalacyjne z zakresu sieci kanalizacji deszczowej, wodociągowej, elektrycznej; 5) roboty z zakresu zieleni; 7. Wspólny Słownik Zamówień CPV - główny: 45.23.31.40 - Roboty drogowe Roboty drogowe

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 937973.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DOMLUX sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. A. Steffena 12 a
Kod pocztowy: 14-400
Miejscowość: Pasłęk
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 785115.26
Oferta z najniższą ceną/kosztem 785115.26
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1022801.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.