eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACHKALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACHBARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-11

Ogłoszenie nr 510271484-N-2019 z dnia 11-12-2019 r.

Gmina Żabia Wola: CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 620887-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Żabia Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 75014857800000, ul. ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8578182, 8578224, e-mail przetargi@zabiawola.pl, faks 468 578 181.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zabiawola.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.5.28.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

CZĘŚĆ 1:ZAGOSPODAROWANIE MIEJSCA PUBLICZNEGO PEŁNIĄCEGO FUNKCJE REKREACYJNE I SPORTOWE W MIEJSCOWOŚCIACH: KALEŃ, WŁADYSŁAWÓW, BARTOSZÓWKA, SŁUBICA A, SŁUBICA B ORAZ CZĘŚĆ 2: BUDOWA OTWARTYCH STREF AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH: BARTOSZÓWKA, JÓZEFINA, ŻELECHÓW Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Części nr 1, 2 stanowi dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9


Dodatkowe kody CPV: 45342000-6, 45212140-9, 45233200-1, 37410000-5, 37535200-9, 45212130-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zagospodarowanie miejsca publicznego pełniącego funkcje rekreacyjne i sportowe w miejscowościach: Kaleń, Władysławów, Bartoszówka, Słubica A, Słubica B

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej. W przedmiotowej części wpłynęła jedna oferta. Cena oferty wynosi 159 900,00 zł brutto a zatem przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację tej części zamówienia, a którą odczytał bezpośrednio przed otwarciem ofert tj. 80 000,00 zł brutto. Powyższe wyczerpuje przesłankę unieważnienia postępowania z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Bartoszówka, Józefina, Żelechów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 163643.10
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Speed Invest Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Parkowa 12
Kod pocztowy: 05-200
Miejscowość: Wołomin
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 221400.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 221400.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221400.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.