eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dąbrówno › Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Dąbrówno i Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-02

Ogłoszenie nr 510262062-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Gmina Dąbrówno: Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Dąbrówno i Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611638-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Dąbrówno, Krajowy numer identyfikacyjny 51074321000000, ul. ul. Kościuszki 21, 14-120 Dąbrówno, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896 474 087, e-mail sekretariat@dabrowno.pl, faks 896 474 087.
Adres strony internetowej (url): http://bip.dabrowno.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Dąbrówno i Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

DRZ.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dróg gminnych położonych w miejscowościach Dąbrówno i Jabłonowo na terenie gminy Dąbrówno. Zamówienie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zamówienie dotyczy przebudowy istniejących dróg gminnych o nawierzchni żwirowo - piaskowej. Drogi po przebudowie będą posiadały nawierzchnię asfaltową. Analizowany teren obecnie pełni funkcję dróg dojazdowych do istniejących i nowobudowanych domów jednorodzinnych wsi Dąbrówno i Jabłonowo. Drogi te przebiegają przez tereny zabudowy wiejskiej. Trasa przebudowywanych dróg nie ulegnie zmianie i będzie biegła po śladzie istniejących obecnie dróg gminnych. Zamówienie swym zakresem będzie obejmowało: 1. Wykonanie prac projektowych w tym: - koncepcji przebiegu dróg, - projektów budowlanych i wykonawczych dla zakresu określonego w PFU, - docelowego projektu organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami, - pozyskanie map do celów projektowych, - wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, - sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania inwestycji. - uzyskanie wymaganych przepisami prawa zezwoleń i/lub pozwoleń, 2. Wykonanie robót przygotowawczych. 3. Wykonanie wszystkich robót budowlanych, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową oraz innych robót niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 4. Uporządkowanie terenu, 5. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej. 6. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć do Zamawiającego dokumentację projektową zgodnie z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, niniejszej umowie, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożoną ofertą i najnowszą dostępną wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności: 1) ustawą Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), 2) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 3) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126), 4) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 5) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.), 6) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.), 7) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065), 8) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030), 9) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). W zakres opracowania dokumentacji wchodzą następujące elementy: 1) koncepcja przebiegu dróg, 2) projekt budowlany - 5 egzemplarzy, 3) projekt wykonawczy - 3 egzemplarze, 4) docelowy projekt organizacji ruchu drogowego wraz z niezbędnymi opiniami i uzgodnieniami - 4 egzemplarze, 5) wykonanie badań geotechnicznych podłoża gruntowego, 6) sprawowanie nadzoru autorskiego wielobranżowego w czasie wykonywania inwestycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za uzyskanie wszelkich uzgodnień dot. niniejszego projektu. Zamówienie zostało podzielone na dwie części: CZEŚĆ 1 - droga w miejscowości Dąbrówno: Zakres części 1 obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych drogi gminnej położonej w miejscowości Dąbrówno - działka nr: 392/13, obręb 0002 Dąbrówno, gmina Dąbrówno. - projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu - około 278 mb, - szerokość korony: 6,0 m, - szerokość jezdni: 5,0 m, - pobocza obustronne: 2 x 0,5 m. - odwodnienie - według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. Miejscowo należy przewidzieć odtworzenie rowów. Pochylenia skarp wykopów i nasypów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. - zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 6 m przy krawędzi jezdni i 4 m od strony posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawędzi jedni. Promień łuku: 3 m. - zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): szerokość 6 m, wyprowadzone do granicy działki drogowej. Promień łuku: 6 m. - droga obecnie posiada status drogi wewnętrznej, po przebudowie stanie się drogą publiczną. Szczegółowy zakres został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym TOM III SIWZ. CZEŚĆ 2 - droga w miejscowości Jabłonowo: Zakres części 2 obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych drogi gminnej położonej w miejscowości Jabłonowo - działka nr: 16, obręb 0002 Dąbrówno, gmina Dąbrówno. projektowana długość odcinka drogi podlegającej opracowaniu - około 274 mb, - szerokość korony: 4,5 m, - szerokość jezdni: 3,5 m, - pobocza obustronne: 2 x 0,5 m. - odwodnienie - według opracowania projektowego z uwzględnieniem powierzchniowego spływu wód poza obszar korony drogi. - zjazdy indywidualne do posesji: szerokość 6 m przy krawędzi jezdni i 4 m od strony posesji, wyprowadzone na 1 metr od krawędzi jedni. Promień łuku: 3 m. - zjazdy publiczne (skrzyżowania z innymi drogami): szerokość 6 m, wyprowadzone do granicy działki drogowej. Promień łuku: 6 m. Szczegółowy zakres został określony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym TOM III SIWZ. Dokumentacja projektowa nie może wskazywać dla materiałów i urządzeń znaków towarowych lub pochodzenia. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy nie dopuszcza używania jakichkolwiek nazw własnych wskazujących na konkretne produkty lub rozwiązania. Wymagania dotyczące robót: 1) roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej SIWZ i umowy, 2) użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, mieć odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniających sprawność eksploatacyjną oraz powinny posiadać certyfikaty i deklaracje zgodności z polskimi i europejskimi normami, Wymagania stawiane Wykonawcy: 1) Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia, 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia, 3) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 4) spełnienie innych wymagań określonych we wzorze umowy oraz wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca dla wypełnienia swoich zobowiązań powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, uprawnione do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i w zgodzie z postanowieniami odpowiednich decyzji, uzgodnieniami i opiniami, warunkującymi prawidłową realizację zamówienia. Wymienione w niniejszej SIWZ osoby nie wyczerpują wymagań dla rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy i powinny być traktowane jako minimalne wymagania Zamawiającego. Wykonawca powinien zapewnić swoim specjalistom niezbędne wsparcie i pomoc techniczną ze strony innych specjalistów, którzy mogą być niezbędni do właściwego wykonania umowy (np. dodatkowi kierownicy danej branży, uprawniony geodeta, radca prawny, ekspert ppoż., inżynier materiałowy, specjalista ochrony placu budowy, administrator, itp.). Wykonawca uwzględni w ofercie każdą konieczność uzupełnienia zespołu specjalistów wynikającą z przepisów prawa, decyzji, uzgodnień i porozumień, które są niezbędne do kompleksowej realizacji zamówienia. Kompletne wynagrodzenie całego personelu oraz wszelkie koszty związane z obsługą muszą być zawarte w cenie oferty Wykonawcy. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie zawiera cechy stosunku pracy określone w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - prace ziemne, drogowe, ogólnobudowlane (rozbiórkowe, montażowe, prace porządkowe itp.), - operatorzy maszyn sprzętu i urządzeń (obsługa sprzętu, maszyn i urządzeń). Sposób dokumentowania zatrudnienia osób. Zamawiający wymaga: 1) aby wykonawca przedłożył oświadczenie wraz z imiennym wykazem osób, okresem zatrudnienia oraz stanowiskiem i zakresem obowiązków, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia, o których mowa w pkt 5.10.1 SIWZ, są zatrudnione na umowę o pracę. Oświadczenie powinno być złożone najpóźniej w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa powyżej w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz skutkować będzie naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w załączonym do SIWZ projekcie umowy, a także zawiadomieniem Państwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastąpienia umowy o pracę z osobami wykonującymi pracę na warunkach określonych w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, umową cywilnoprawną. Powyższy wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane wyżej prace.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233222-1


Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 45233220-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233320-8, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: droga w miejscowości Dąbrówno

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 343321.81
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Jagiellończyka 31
Kod pocztowy: 10-062
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 421461.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 421461.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 421461.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: droga w miejscowości Jabłonowo.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 254870.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: OPBM Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kazimierza Jagiellończyka 31
Kod pocztowy: 10-062
Miejscowość: Olsztyn
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 312938.51
Oferta z najniższą ceną/kosztem 312938.51
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 312938.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.