eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pawłowo Żońskie › Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-12-02

Ogłoszenie nr 510262051-N-2019 z dnia 02-12-2019 r.

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 531652-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Biuro Usług OFERTA. Zamówienia Publiczne. Ryszard Dąbrowski Adres: ul. Podchorążych 13a/4 64-920 Piła


I. 1) NAZWA I ADRES:

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 57088140100000, ul. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 67 26 85 118, e-mail biuro@msok.pl, faks 67 342 60 56.
Adres strony internetowej (url): www.msok.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: przedsiębiorstwo komunalne

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych gromadzonych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Toniszewie gm. Wągrowiec

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych pochodzących ze zbiórek mobilnych i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ( dalej PSZOK ) z terenu gmin obsługiwanych przez Międzygminne Składowisko Odpadów komunalnych Sp. z o.o. ( dalej MSOK ). Podlegające odbiorowi i zagospodarowaniu odpady wielkogabarytowe gromadzone są na terenie MSOK Sp. z o.o. w Toniszewie gmina Wągrowiec. Odpady będące przedmiotem zamówienia posiadają kod : 20 03 07. Roczna ilość odpadów do odbioru, transportu i zagospodarowania - ok. 800 ton, tj. średniomiesięcznie ok. 90 ton. Uwaga : Zamawiający wyraża zgodę na ustawienie i obsługę przez wykonawcę własnego rozdrabniacza odpadów. Zamawiający zobowiązuje się do pomocy w zakresie załadunku. 2. Warunki odbioru odpadów : 1) odbiór odpadów będzie się odbywał w dniach od poniedziałku - do piątku w godzinach pracy ZZO tj. 6:00 - 14:00 na podstawie zawiadomienia przesłanego do wykonawcy faxem lub e-mailem, 2) w zawiadomieniu o odbiorze zostaną określone szacunkowe ilości odpadów do odbioru, 3) odbiór będzie się odbywał z terenu ZZO w m. Toniszewo 31, 62-104 Pawłowo Żońskie gmina Wągrowiec w terminie do 5 dni od daty przekazania zawiadomienia o odbiór, 4) załadunek odpadów na środki transportu wykonawcy leży po stronie Zamawiającego, 5) ważenie odbieranych odpadów będzie się odbywało na wadze zlokalizowanej przy wyjeździe z terenu ZZO i będzie potwierdzane dokumentem dowodem ważenia (DW) i wydania zewnętrznego (WZ) 6) dokumenty ważenia będą wystawiane w 2 egz : 1 dla Zamawiającego, 1 dla wykonawcy, 7) aktualnie zgromadzone odpady w ilości ok. 200 ton należy odebrać w jak najkrótszym terminie, 8) wielkość zamówienia może ulec zmianie w różnych miesiącach trwania umowy, 9) wykonawca zobowiązany będzie raz na kwartał przedstawić dokument potwierdzający recykling/odzysk/zagospodarowanie/ unieszkodliwianie odebranych odpadów o kodzie 20 03 07. W dokumencie tym powinna być zawarta ilość odpadów przekazanych do recyklingu/odzysku/zagospodarowania/ unieszkodliwiania, metoda recyklingu/odzysku/zagospodarowania/ unieszkodliwiania i nazwa instalacji, do której przekazane zostały ww. odpady.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90513000-6


Dodatkowe kody CPV: 90513100-7, 90514000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 624000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ROWAJ Sp. z o.o. S.K
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Powodowo 49
Kod pocztowy: 64-200
Miejscowość: Wolsztyn
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 501120
Oferta z najniższą ceną/kosztem 501120
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 501120
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.