eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-08

Ogłoszenie nr 510241686-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

Laboratorium Innowacji Społecznych: Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 590358-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540185404-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Laboratorium Innowacji Społecznych, Krajowy numer identyfikacyjny 36379912800000, ul. Stefana Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48(58)7273900, +48(58)7273907, e-mail a.nadziejko@lis.gdynia.pl, m.warszakowski@lis.gdynia.pl, faks +48(58)7273914.
Adres strony internetowej (url): http://gdynia.pl/bip/lis

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. budowa polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.2500.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego, w tym zapewnienie kompleksowej usługi nadzoru inwestorskiego nad inwestycją polegającą na budowie polany rekreacyjnej w ramach rewitalizacji dzielnicy Babie Doły w Gdyni w okresie realizacji zadania oraz w okresie gwarancji Generalnego Wykonawcy robót budowlanych. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy, jest określony w dokumentacji przetargowej, w szczególności w załączniku nr 7 do SIWZ "Istotne postanowienia umowy" wraz z załącznikami. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania Zamawiającego w zakresie sposobu jego realizacji zawarte zostały w dokumentacji przetargowej w szczególności w załączniku nr 1 do Umowy "Podstawowe obowiązki Nadzoru Inwestorskiego". W związku z realizacją zamówienia Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000,00 zł. Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymywania ciągłości ubezpieczenia przez cały okres realizacji umowy. Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy OC lub kopii umowy OC potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 3 dni. Zadeklarowana cena ryczałtowa winna zawierać wszelkie czynności i koszty niezbędne dla właściwego zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające z zapisów dokumentacji przetargowej. Przedmiotowe przedsięwzięcie objęte jest Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Gdyni. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania wszelkich uwag Zamawiającego i/lub osób pełniących funkcje przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich naruszenia. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pośrednictwem osób posiadających stosowne kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, uprawnienia oraz spełniających wymogi przepisów prawa jeśli takie są wymagane. Zamawiający nie stawia wymagań odnośnie zatrudnienia osób zgodnie z art. 29 ust. 3a uPzp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9


Dodatkowe kody CPV: 71247000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10087.31
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: SMARTCO Wojciech Orlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bydgoska 23
Kod pocztowy: 81-322
Miejscowość: Gdynia
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7330.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7330.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.