eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Podgórzyn › Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-11-08

Ogłoszenie nr 510241685-N-2019 z dnia 08-11-2019 r.

Gmina Podgórzyn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 607249-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Podgórzyn, Krajowy numer identyfikacyjny 23082171800000, ul. ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 621 093, e-mail g.kolodziej@podgorzyn.pl, faks 757 621 358.
Adres strony internetowej (url): http://podgorzyn.bip.net.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GP.271.1GK.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg, zatok i placów gminnych o łącznej długości ok. 65 km, położonych na terenie Gminy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9


Dodatkowe kody CPV: 90630000-2, 90611000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 83598.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard
Email wykonawcy: kamakama@autograf.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 16f
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 161350.30
Oferta z najniższą ceną/kosztem 161350.30
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 161350.30
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wartość umowy uwzględnia: - cena ryczałtowa za 1 godzinę czynnego udziału w realizacji usługi - 350,00 zł brutto, - cena ryczałtowa za 1 miesiąc biernego udziału w realizacji usługi - 2000,00 zł brutto, Obliczona wartość umowy uwzględnia okres obowiązywania umowy przez 2 lata.


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 47504.94
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard
Email wykonawcy: kamakama@autograf.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 16f
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 97453.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 97453.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 97453.71
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wartość umowy uwzględnia: - cena ryczałtowa za 1 godzinę czynnego udziału w realizacji usługi - 300,00 zł brutto, - cena ryczałtowa za 1 miesiąc biernego udziału w realizacji usługi - 2000,00 zł brutto. Wartość umowy uwzględnia okres obowiązywania umowy przez 2 lata.


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 59374.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard
Email wykonawcy: kamakama@autograf.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 16f
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 116805.55
Oferta z najniższą ceną/kosztem 116805.55
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 116805.55
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wartość umowy uwzględnia: - cena ryczałtowa za 1 godzinę czynnego udziału w realizacji usługi - 300,00 zł brutto (przyznano 30,00 pkt) - cena ryczałtowa za 1 miesiąc biernego udziału w realizacji usługi - 2000,00 zł brutto Wartość umowy uwzględnia okres obowiązywania umowy przez 2 lata.


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Podgórzyn w sezonie zimowym 2019-2021

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/11/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17008.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "KAMA" Rzońca Ryszard
Email wykonawcy: kamakama@autograf.pl
Adres pocztowy: ul. Daszyńskiego 16f
Kod pocztowy: 58-533
Miejscowość: Mysłakowice
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 47731.49
Oferta z najniższą ceną/kosztem 47731.49
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 47731.49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wartość umowy uwzględnia: - cena ryczałtowa za 1 godzinę czynnego udziału w realizacji usługi - 300,00 zł brutto, - cena ryczałtowa za 1 miesiąc biernego udziału w realizacji usługi - 2000,00 zł brutto. Podana wartość umowy uwzględnia okres jej obowiązywania przez 2 lata.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.