eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tomaszów Mazowiecki › wykonanie badań laboratoryjnych

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-13

Ogłoszenie nr 510217768-N-2019 z dnia 13-10-2019 r.

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o.: wykonanie badań laboratoryjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 537576-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Tomaszowskie Centrum Zdrowia sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 10055873300000, ul. ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 447 257 235, e-mail centrum@tomaszow.org.pl, faks 447 257 251.
Adres strony internetowej (url): szpitalwtomaszowie.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
szpitalwtomaszowie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

wykonanie badań laboratoryjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/15/Sp./2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia niniejszego postępowania przetargowego jest świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla potrzeb Tomaszowskiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Tomaszowie Mazowieckim. 1. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia sprzętu laboratoryjnego koniecznego do pobierania materiału, zgodnie ze specyfiką badania, w ilościach odpowiednich do ilości zleconych badań. 2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do dostarczenia załączników i druków zlecenia badania zgodnie ze specyfiką badania. 3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczenia wyników badań w terminie zgodnym z czasem podanym w formularzu ofertowym, oraz udostępnienie wyników online, a także przekazania wyników pilnych faksem. Każdy wynik w formie papierowej musi być autoryzowany przez diagnostę laboratoryjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek dostarczyć metodykę badań, wymagany dla testu rodzaj materiału, zakres wartości referencyjnych poszczególnych testów oraz warunków przechowywania próbek do czasu ich odbioru przez Przyjmującego zamówienie. O każdej zmianie Przyjmujący zamówienie niezwłocznie powiadamia Zamawiającego na piśmie. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do dostarczania wraz z comiesięczną fakturą zestawienia wykonanych badań, zawierający imienny wykaz pacjentów, rodzaj badania oraz oddział i lekarza zlecającego badania. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wizytacji w pracowni wykonującej zlecone badania, celem potwierdzenia zgodności sposobu i metod wykonania badania z metodyką dołączoną do oferty. 7. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do zapewnienia personelu o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i posiadających uprawnienia do wykonywania zleconych badań, oraz aparatury badawczo- pomiarowej pozwalającej na wykonanie zleconych badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 21.04.2006r. "w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne". 8. Przyjmujący zamówienie oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność prawną za poprawność wykonywanych badań. 9. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek uczestniczenia w ogólnopolskich lub międzynarodowych kontrolach jakości badań, będących przedmiotem zamówienia i przedstawi certyfikaty uczestnictwa w tych kontrolach. 10. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przedstawienia ewentualnych podwykonawców zleconych badań. 11. Przyjmujący zamówienie wykonuje co najmniej 400 tys. badań rocznie w zakresie badań, oraz ma doświadczenie w prowadzeniu usługi będącej przedmiotem zamówienia dla jednostek służby zdrowia na terenie Polski. 12. Przyjmujący zamówienie ma obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej na zasadach obowiązujących w aktualnych przepisach prawnych. 13. Przyjmujący zamówienie jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 15. Wykonawca zobowiązuje się do identyfikacji dodatniego posiewu krwi beztlenowej. 16. Zaoferowana usługa musi być zgodna ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Nie spełnienie wszystkich wymagań spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy. 17. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 pakietów. Oferta może obejmować całość zamówienia lub wybrane pakiety. Oferta dla swojej ważności w danym pakiecie musi być złożona na wszystkie pozycje. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietów. 18. Opis przedmiotu zamówienia należy odczytywać wraz z ewentualnymi zmianami treści specyfikacji, będącymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania wykonawców. Podane ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres 12 miesięcy i służą do obliczania ceny oferty (tj. ustalenia maksymalnego wynagrodzenia wykonawcy). Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu części asortymentu wynikającej z braku zapotrzebowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 85.14.50.00 - Usługi świadczone przez laboratoria medyczne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 19765.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Synevo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: maciej.labuda@synevo.pl
Adres pocztowy: ul. Zamieniecka 80 lok. 401
Kod pocztowy: 04-158
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19335.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 19765.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21698.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiet 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 312694.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Synevo Sp. z o.o.
Email wykonawcy: maciej.labuda@synevo.pl
Adres pocztowy: ul. Zamieniecka 80 lok. 401
Kod pocztowy: 04-158
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 312694.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 312694.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 370164.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.