eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Smyków › Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków - Adamów

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-10

Ogłoszenie nr 510216535-N-2019 z dnia 10-10-2019 r.

Urząd Gminy Smyków: Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków - Adamów

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 592826-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Smyków, Krajowy numer identyfikacyjny 29002069600000, ul. Smyków 91, 26-212 Smyków, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3739181, e-mail sekretariat@smykow.pl, faks 0-41 3739181.
Adres strony internetowej (url): http://www.smykow.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi dojazdowej do pól Smyków - Adamów

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.7.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z budową drogi dojazdowej do pół Smyków - Adamów" Zamówienie obejmuje budowę drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach: 455/1 - obręb 0001 Adamów, 74/2, 75/2, 76/2, 77/2, 78/2, 79/2, 80/2, 81/2, 82/2, 83/2, 84/2, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 91/1, 109 - obręb 0007 Smyków. W ramach inwestycji wykonane zostaną przepusty na istniejącym rowie melioracyjnym oraz dostosowanie istniejącego zjazdu indywidualnego do parametrów zjazdu publicznego. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać warstwy konstrukcyjne drogi o długości 544m i zmiennej szerokości od 4,0m do 5,0 z obustronnymi poboczami umocnionymi warstwą kruszywa łamanego 0/31,5m gr.10cm oraz szerokości 0,5m oraz odwodnienie drogi w postaci przepustów zjazdowych oraz rowów odwadniających. Przekrój poprzeczny przewidziano jako daszkowy z pochyleniem 2% w kierunku istniejącego rowu, pobocza o pochyleniu 6%. W celu zminimalizowania ilości robót ziemnych kształt wysokościowy niwelety jezdni dostosowano do istniejącego terenu. Wody opadowe z projektowanej drogi wewnętrznej zostaną odprowadzone powierzchniowo poprzez zapewnienie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych do istniejącego rowu zlokalizowanego wzdłuż projektowanej drogi. Projektowana droga wewnętrzna bierze swój początek na działce nr 109 - obręb 0001 Smyków gdzie łączy się z istniejącą drogą wewnętrzną o nawierzchni bitumicznej. Połączenie projektowanej drogi wewnętrznej z droga powiatową zaprojektowano jako zjazd publiczny na działkę o nr 455/2 - obręb 0001 Adamów. Zamawiający nie dopuszcza stosowania kruszyw ze skał wapiennych oraz chalcedonitowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233220-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 493931.94
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. Z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Zakładowa 17
Kod pocztowy: 26-052
Miejscowość: Nowiny
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 321277.23
Oferta z najniższą ceną/kosztem 321277.23
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 428405.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.