eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Celestynów › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-09

Ogłoszenie nr 510215232-N-2019 z dnia 09-10-2019 r.

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535303-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540162846


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Wojskowy Ośrodek Farmacji i Techniki Medycznej Celestynów, Krajowy numer identyfikacyjny 10043013000000, ul. Wojska Polskiego 57, 05-430 Celestynów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 261 894 218, e-mail wofitm@ron.mil.pl, faks 261 894 091.
Adres strony internetowej (url): https://wofitm.wp.mil.pl/pl/bip/info/6-zamowienia/-102694-zamowienia-krajowe-bzp/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: JEDNOSTKA WOJSKOWA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WOFiTM/11/2019/PN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH - SPRAWA NR WOFiTM/11/2019/PN. Przedmiot zamówienia obejmuje 43 pakiety.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 33.69.65.00 - Odczynniki laboratoryjne


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Pakiet nr 1 skladający się z 30 zadań (od nr 1.1 do nr 1.30)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5576.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ARGENTA SP. Z O.O. SP.K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL.POLSKA 114
Kod pocztowy: 60-401
Miejscowość: POZNAŃ
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6022.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6022.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 14795.49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: BioCheck Detection Kit - zestaw do wykrywania białek potencjalnie niebezpiecznych dla człowieka (broni biologicznej), 25 testów w opakowaniu op. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7700.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSACTOR SECURITY SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRAKT LUBELSKI 257A
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9471.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9741.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10580.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: 3 FilmArray BCID Panel - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a'6 paneli op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: 4 FilmArray Biothreat Panel - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a'6 paneli op. 4

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: 5 FilmArray Blood Panel - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a 6 paneli op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6

NAZWA: 6 FilmArray GI - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a'6 paneli op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 7

NAZWA: 7 FilmArray Meningitidis/Encephalitis (ME) Panel - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a'6 paneli op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: 8 FilmArray Respiratory Panel - panel odczynników do analizatora FilmArray Complete system op. a 6 paneli op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 9

NAZWA: 9 "Uniwersalny zestaw do izloacji materiału genetycznego metodą kulek magnetycznych do zastosowania ze statywem magnetycznym Wymagana karta charakterystyki w języku polskim" szt 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11736.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRZY LIPY 3/1.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1442.79
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1442.79
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1442.79
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 10

NAZWA: 10 Agaroza do elektroforezy fragmentów DNA 100-800 pz. op 100 g.Wymagana karta charakterystyki w języku polskim. op 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 720.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ABO SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. JÓZEFA CHOCISZEWSKIEGO 4
Kod pocztowy: 80-376
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 885.97
Oferta z najniższą ceną/kosztem 885.97
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1045.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 11

NAZWA: 11 Polimeraza DNA do reakcji PCR z buforem i jonami magnezu 1000U - op. 1 ml op. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 412.68
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EURX SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. PRZYRODNIKÓW 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 507.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 507.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 615.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 12

NAZWA: 12 Barwnik do żelu agarozowego typu Midori Green, nie toksyczny, nie przenikający przez błony komórkowe, opakowanie 1ml. Karta charakterystyki w języku polskim. szt 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1850.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EURX SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. PRZYRODNIKÓW 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2275.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2275.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3148.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 13

NAZWA: 13 BioSample Collection Kit - zestawy do pobierania próbek srodowiskowych składający się z czterech zestawów I-IV (SWIPE), 20 testów po 5 z każdego rodzaju zestaw 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 8000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSACTOR SECURITY SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRAKT LUBELSKI 257A
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 9840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9840.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 14

NAZWA: 14 dNTP mix roztwór 10mM, op. 1 ml. Wymagana karta charakterystyki w j ęzyku polskim. szt 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 700.00
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: CYTOGEN - POLSKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. S KUROPATWIŃSKIEJ 2
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: ZGIERZ
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 861.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 861.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2337.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 15

NAZWA: 15 IMASS BIO zintegrowany test wielokanałowy do detekcji zagrożeń biologicznych, przystosowany do badania substancji płynnych, stałych, proszku, gotowy do użycia bez aplikacji dodatkowych odczynników (10 testów w opakowaniu)- zestaw bojowy op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 16

NAZWA: 16 IMASS BIO zintegrowany test wielokanałowy do detekcji zagrożeń biologicznych, przystosowany do badania substancji płynnych, stałych, proszku, gotowy do użycia bez aplikacji dodatkowych odczynników (10 testów w opakowaniu)- zestaw treningowy op. 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 17

NAZWA: 17 Jednorazowy pakiet (test) Bowie - Dick'a, do sprawdzania skuteczności penetracji pary wodnej w autoklawach klasy B. op 10 szt op. 20

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 18

NAZWA: 18 Kasety do urządzenia BIOCAPTURE 650 op. A 6 szt op 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 13983.74
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RAYTECH SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. WYŻYNNA 8H
Kod pocztowy: 30-617
Miejscowość: KRAKÓW
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17200.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 19

NAZWA: 19 Marker wielkości DNA 100-1000bp, op. 250 ul, ready to use. Karta charakterystyki w języku polskim. op 10

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EUREX SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. PRZYRODNIKÓW 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 492.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 492.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1660.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 20

NAZWA: 20 Mieszanina enzymatyczna do ilościowej analizy przyrostu amplifikacji w czasie rzeczywistym na 2000 reakcji barwnik syber green, pasujący do urządzenia Roche LightCycler 2.0. Wymagana karta charakterystyki w języku polskim. op. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2190.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: CYTOGEN - POLSKA SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. S KUROPATWIŃSKIEJ 2
Kod pocztowy: 95-100
Miejscowość: ZGIERZ
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2693.70
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2693.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4453.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 21

NAZWA: 21 Odczynnik do aparatu QIAxce: QIAxcel DNA Screening Kit na 2400 próbek,Wymagana karta charakterystyki w języku polskim. op 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 22

NAZWA: 22 Odczynnik do aparatu QIAxce: QX Alignment Marker 15bp/1kb (1,5ml) Wymagana karta charakterystyki w języku polskim szt 5

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 23

NAZWA: 23 Odczynnik do aparatu QIAxce: QX DNA size Marker 50-800bp (50ml).Wymagana karta charakterystyki w języku polskim szt 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 24

NAZWA: 24 Polimeraza Taq DNA, z buforem obciążającym i buforem reakcyjnym MgCl2 op. a 500 U.Wymagana karta charakterystyki w języku polskim szt 20

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2370.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2916.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2916.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5800.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 25

NAZWA: 25 "Wymagana karta charakterystyki w języku polskim. Stabilizator SNA. Nietoksyczny preparat umożliwiający ochronę izolowanego RNA. Dopuszczamy opakowania 2x 250 ml" op. 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3600.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: EURX SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. PRZYRODNIKÓW 3
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4428.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 4428.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4428.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 26

NAZWA: 26 Zestaw do aparatu QIAcube firmy Qiagen: AllPrep DNA/RNA Mini Kit, op. 50 izolacji, Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 5

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 27

NAZWA: 27 Zestaw do aparatu QIAcube firmy Qiagen: DNeasy Blood & Tissue, op. 250 izolacji Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 7

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 28

NAZWA: 28 Zestaw do wykrywania West Nile Wirus. Kompletny zestaw odczynników z mastermix'em. Przeznaczony do Lightcycler 2.0 Opakowanie na 150 oznaczeń Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6991.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRZY LIPY 3/1.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 29

NAZWA: 29 Zestaw do jednoczesnej izolacji DNA i RNA: zestaw pozwala na izolację DNA do oddzielnej probówki i RNA do oddzielnej probówki, op. 250 izolacji Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6992.41
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6800.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6800.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20564.37
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 30

NAZWA: 30 Zestaw do wykrywania TBEV z kleszczy. Kompletny zestaw odczynników z mastermix'em. Przeznaczony do Lightcycler 2.0 Opakowanie na 150 oznaczeń Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6991.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRZY LIPY 3/1.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 31

NAZWA: 31 Zestaw do wykrywania wirusa Denga. Kompletny zestaw odczynników z mastermix'em. Przeznaczony do Lightcycler 2.0 Opakowanie na 150 oznaczeń Wymagana karta charakterystyki w języku polskim op 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6991.87
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

tak


Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRZY LIPY 3/1.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8600.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8600.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8600.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 32

NAZWA: 32 Zestaw do filtracji wody do badań mikrobiologicznych. W skład zestawu wchodzi: nasadka filtracyjna o pojemności 500ml, uchwyt na filtr (do filtrówo średnicy 47-50 mm), zacisk, kolba ssawkowa o poj. 1 l ze szlifem pasującym do nasadki oraz krućcem do podłączenia węża próżnioweg. Pompa próżniowa pasująca do zestawu filtracyjnego o sprawności ok. 4 l/ min. Pęseta do filtrów membranowych. szt. 1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 33

NAZWA: 33 Odkażalnik BX29 przeznaczony do likwidacji skażeń całego ciała człowieka(skóry). Nie zawiera substancji żrących oraz szkodliwych substancji drażniących.Odkażalnik stosowany w prysznicowych urzadzeniach dekontaminacyjnych. Opakowanie 1l. Karta charakterystyki substancji chemicznej BX29 w języku polskim. szt. 13

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1508.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ASTRA CONCEPT SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. PRZY AGORZE 28 LOK. 10
Kod pocztowy: 01-930
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1854.84
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1854.84
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1854.84
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 34

NAZWA: 34 Raid-8 BioThreat Detection Kit na obecność 8 czynników jednocześnie (10 testów ) kpl. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11800.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TRANSACTOR SECURITY SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRAKT LUBELSKI 257A
Kod pocztowy: 04-667
Miejscowość: WARSZAWA
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 14514.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 14514.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17110.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 35

NAZWA: 35 Raid-TOX Detection Kit - zestaw do wykrywania toksyn (10 testów w opakowaniu) kpl. 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6910.57
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: RAYTECH SP. Z O.O.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. WYŻYNNA 8H
Kod pocztowy: 30-617
Miejscowość: KRAKÓW
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8856.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 36

NAZWA: 36 1. Szczep referencyjny Bacillus subtilis (...) op. 50

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 37

NAZWA: 37 Tape station I - Genomic DNA Screen Tape do rozdziału fragmentów wielkości od 200-60000bp na 105 prób. zestaw 3

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 38

NAZWA: 38 Tape station I - High Sensitivity D1000 Screen Tape - do rozdziału fragmentów wielkości od 35-1000bp na 112 prób. zestaw 1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 39

NAZWA: 39 Tape Station I - Zestaw do elektroforezy automatycznej D1000 Screen Tape Kit do rozdziału fragmentów wielkości od 35-1000bp na 112 prób. zestaw 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 40

NAZWA: 40 Tape station II - Zestaw odczynników do elektroforezy automatycznej DNA Screen Tape Analysis D1000 na 105 prób zestaw 2

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 41

NAZWA: 41 Tape station II - Zestaw odczynników do elektroforezy automatycznej Genomic DNA Screen Tape Abalysis D1000 na 105 prób zestaw 3

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 42

NAZWA: 42 Tape station II - Zestaw odczynników do elektroforezy automatycznej High sensitivity DNA Screen Tape Abalysis D1000 na 112 prób zestaw 1

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnił postępowanie, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp - nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 43

NAZWA: 43 Środek do dezynfekcji powierzchni z DNA-azą i RNA-azą. Opakowanie 500 ml z atomizerem. op. 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 894.37
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: BLIRT S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: UL. TRZY LIPY 3/1.38
Kod pocztowy: 80-172
Miejscowość: GDAŃSK
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1100.08
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1100.08
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1100.08
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.