eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poddębice › Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-10-07

Ogłoszenie nr 510212732-N-2019 z dnia 07-10-2019 r.

Gmina Poddębice: Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Przedsięwzięcie inwestycyjne współfinansowane jest w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 591390-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Poddębice, Krajowy numer identyfikacyjny 73093438700000, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 436782580, e-mail gmina@poddebice.pl, faks 43678 39 95.
Adres strony internetowej (url): http://poddebice.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Pełnienie funkcji wielobranżowego inspektora nadzoru nad robotami budowlano-montażowymi w ramach zadania pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice- etap II", obejmująca miejscowość Praga

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IGKM.271.14.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamawiający powierza Inspektorowi Nadzoru, wielobranżowy nadzór przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa i modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Poddębice etap II" współfinansowanego w ramach działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu" Programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w celu skutecznego wyegzekwowania od Wykonawcy robót wymagań dotyczących jakości stosowanych materiałów i robót, kosztów realizacji robót oraz wykonania prac w oparciu o dokumentacje projektowe, zgodnie z wydanymi pozwoleniami na budowę i właściwymi przepisami prawnymi i technicznymi, w ustalonym w Umowie z Wykonawcą Robót terminie, aby osiągnąć cel jakiemu przedsięwzięcie ma służyć. Wielobranżowy Inspektor Nadzoru ma obowiązek pełnić swoją funkcję z zachowaniem szczególnej staranności o interes Zamawiającego tak, aby całość prac zrealizowana została z dużą starannością wykonania i na wysokim standardzie wykończenia, zapewniającym długotrwałe, bezpieczne i ekonomiczne użytkowanie. Szczegółowy zakres robót podlegający nadzorowi został opisany w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dostępnej na stronie: http://bip.poddebice.pl/index.php?id=93&p1=szczegoly&p2=20925

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7000.00
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa INSTAL Bogdan Wieczorek
Email wykonawcy: biuro@fhuinstal.pl
Adres pocztowy: ul. Dąbska 64
Kod pocztowy: 99-210
Miejscowość: Uniejów
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8610.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8610.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34440.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 57%

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.