eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programówPolska Design i projektów specjalnych IAM o wysokim potencjale komunikacyjnym.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-09-10

Ogłoszenie nr 510190574-N-2019 z dnia 10-09-2019 r.

Instytut Adama Mickiewicza: Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Polska Design i projektów specjalnych IAM o wysokim potencjale komunikacyjnym.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 583829-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540171797-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Instytut Adama Mickiewicza, Krajowy numer identyfikacyjny 14047007100000, ul. ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 224 476 100, e-mail iam@iam.pl, faks 224 476 152.
Adres strony internetowej (url): www.iam.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Instytucja Kultry

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Polska Design i projektów specjalnych IAM o wysokim potencjale komunikacyjnym.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3/IAM/2019/08

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie realizacji działań komunikacyjnych w ramach realizowanych przez IAM programów: Polska Design i projektów specjalnych IAM o wysokim potencjale komunikacyjnym, w szczególności: 1) Współpraca przy realizacji działań komunikacyjnych realizowanych w ramach w/w projektów w tym: a) wsparcie działań, wydarzeń, zdarzeń w ramach Wydziału Komunikacji, b) prowadzenie dokumentacji projektów w ramach Wydziału Komunikacji, c) opracowywanie we współpracy z Kierownikiem Wydziału Komunikacji harmonogramów działań komunikacyjnych wskazanych projektów, d) opracowywanie dokumentów wewnętrznych na potrzeby Wydziału Komunikacji, m.in. notatek sprawozdań, e)wsparcie pracowników Wydziału Komunikacji przy opracowywaniu koncepcji, planowanie, produkcja, rozliczanie, dokumentacja, to znaczy przygotowywanie odpowiednich umów, nadzór nad realizacją umów, dostarczanie danych do ew. przetargów, rozliczenie faktur, przygotowywanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz materiałów archiwalnych w systemie elektronicznym Xpertis, 2) Współpraca przy tworzeniu strategii komunikacyjnych dla ww. dziedzin 3) Koordynacja współpracy w zakresie działań komunikacyjnych z instytucjami partnerskimi dla ww. dziedzin 4) Koordynacja współpracy z branżowymi agencjami PR dla ww. dziedzin 5) Opracowywanie materiału informacyjnego dotyczącego projektów w ww. obszarach dla Redakcji CultureMedia, Rzecznik Prasowej IAM oraz innych wskazanych osób, 6) Sporządzanie tekstów promocyjnych w języku polskim i angielskim, 7) Redagowanie i korekta tekstów informacyjnych w języku polskim, 8) Koordynacja działań komunikacyjnych z partnerami projektów realizowanych w ww. obszarach, 9) Opracowywanie budżetów działań promocyjnych wskazanych projektów, 10) Udział w pracach kreatywnych i produkcyjnych wehikułów narracji dedykowanych wskazanym projektom, 11) Koordynacja prac graficznych wskazanych projektów, 12) Bieżące opracowywanie kalendarza wydarzeń IAM dla ww. dziedzin 13) Współpraca ze wskazanymi osobami przy prowadzeniu działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych, 14) Comiesięczne informowanie z postępu prac nad zleconymi zadaniami, 15) Prowadzenie kalendarza spotkań służbowych związanych z realizacją projektów w Xpertisie.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79.50.00.00 - Dodatkowe usługi biurowe


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 86000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Fing Magdalena Wiśniewska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Opoczyńska nr 12 lok. 16
Kod pocztowy:
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 84000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 84000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 84000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.