eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Niegosławice › Wykonanie serwisów www w ramach projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-14

Ogłoszenie nr 510171350-N-2019 z dnia 14-08-2019 r.

Gmina Niegosławice: Wykonanie serwisów www w ramach projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. "Rozwój Cyfrowy" Działanie 2.1 Rozwój społeczeństwa informacyjnego"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501076-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540011164-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Gmina Babimost, Rynek 3, 66-110 Babimost, NIP 9730822475, REGON 970770563
Gmina Bytnica, Bytnica 52, 66-630 Bytnica, NIP 9261004272, REGON 970770215
Gmina Gozdnica, ul. Ceramików 2, 68-130 Gozdnica, NIP 9241872203, REGON 970770818
Gmina Gubin o statusie wiejskim, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin, NIP 9260008977, REGON 970770250
Gmina Kolsko, ul. Piastowska 12, 67-415 Kolsko, NIP 9251960357, REGON 970770310
Miasto Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470 Kostrzyn nad Odrą, NIP 5992771328, REGON 210966674
Gmina Kożuchów, Rynek 1a, 67-120 Kożuchów, NIP 9251957786, REGON 970770327
Gmina Krzeszyce, ul. Skwierzyńska 16, 66-435 Krzeszyce, NIP 5980006390, REGON 210966734
Gmina Lubrza, ul. Świebodzińska 68, 66-218 Lubrza, NIP 9271888775, REGON 970770468
Gmina Maszewo, Maszewo 71, 66-614 Maszewo, NIP 9261350985, REGON 970770273
Gmina Skąpe, Skąpe 65, 66-213 Skąpe, NIP 9271400236, REGON 970770505
Gmina Zbąszynek, ul. Rynek 1, 66-210 Zbąszynek, NIP 9271443487, REGON 970770557
Gmina Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosłąwice, NIP 9241001543, REGON 970770422 kontakt: Adrian Dwojak, admin@niegoslawice.pl, tel. +48 68 3870500


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Niegosławice, Krajowy numer identyfikacyjny 97077042200000, ul. Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683 781 038, e-mail kufel.g@niegoslawice.pl, faks 683 781 038.
Adres strony internetowej (url): bip.niegoslawice.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać, który z zamawiających zawarł umowę):
Zamówienie podzielone zostało na 13 części, każda z części dotyczyła jednego z Zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie. Odpowiednio dla części: część 1 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Niegosławice część 2 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Babimost część 3 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Bytnica część 4 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Gozdnica część 5 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Gubin o statusie wiejskim część 6 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Kolsko część 7 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Miasto Kostrzyn nad Odrą część 8 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Kożuchów część 9 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Krzeszyce część 10 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Lubrza część 11 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Maszewo część 12 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Skąpe część 13 - umowę z wykonawcą zawiera Zamawiający Gmina Zbąszynek

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie serwisów www w ramach projektu "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ROR.OOP.042.1.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonania i wdrożenia 12 nowych serwisów www oraz 1 serwisu www który ma zostać zmodernizowany i rozbudowany, dla 13 Partnerów projektu pn.: "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" (dalej projekt) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Nowe serwisy www mają zostać wykonane i wdrożone według wymagań znajdujących się w punkcie nr 1 (poniżej) dla następujących Partnerów projektu: 1. Gmina Niegosławice - część nr 1 prowadzonego postępowania 2. Gmina Babimost - część nr 2 prowadzonego postępowania 3. Gmina Bytnica - część nr 3 prowadzonego postępowania 4. Gmina Gozdnica - część nr 4 prowadzonego postępowania 5. Gmina Gubin o statusie wiejskim - część nr 5 prowadzonego postępowania 6. Gmina Kolsko - część nr 6 prowadzonego postępowania 7. Miasto Kostrzyn nad Odrą - część nr 7 prowadzonego postępowania 8. Gmina Kożuchów - część nr 8 prowadzonego postępowania 9. Gmina Krzeszyce - część nr 9 prowadzonego postępowania 10. Gmina Lubrza - część nr 10 prowadzonego postępowania 11. Gmina Maszewo - część nr 11 prowadzonego postępowania 12. Gmina Skąpe - część nr 12 prowadzonego postępowania Zmodernizowany oraz rozbudowany ma zostać serwis www dla: Gmina Zbąszynek - część nr 13 prowadzonego postępowania. Funkcjonujący serwis www, który będzie podlegał rozbudowie i modernizacji wykonany został przez firmę: e-line Systemy Internetowe, Trasa Północna 14, 65-119 Zielona Góra.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 72413000-8


Dodatkowe kody CPV: 72413000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 8

NAZWA: Wykonanie oraz wdrożenie serwisu www dla Gminy Kożuchów

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 17991.54
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: sm32 STUDIO Marek Mucharski
Email wykonawcy: przetargi@sm32.pl
Adres pocztowy: ul. Grapa 10
Kod pocztowy: 34-300
Miejscowość: Żywiec
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7019.61
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7019.61
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 62000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.