eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-12

Ogłoszenie nr 510168769-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu: Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 535102-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Telewizja Polska S.A. Oddział we Wrocławiu, Krajowy numer identyfikacyjny 01041897300071, ul. Karkonoska 8, 53-015 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 3684305, e-mail agnieszka.nowak-piotrowska@tvp.pl, kazimierz.rzesniowiecki@tvp.pl, faks 71 3419595.
Adres strony internetowej (url): www.tvp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w okresie 24 miesięcy

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/TXWW/2/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie napraw, konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń oraz instalacji elektro-energetycznych, instalacji cieplnych, instalacji gazowej, instalacji sanitarnych i ppoż. Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu przy ul. Karkonoskiej 8, w 24 miesięcznym okresie realizacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 4. Wykonawca udzieli co najmniej 12-miesięcznej gwarancji na wykonane naprawy, a w przypadku dostarczenia koniecznych do wykonania naprawy części zamiennych - udzielenie na nie gwarancji równej gwarancji udzielonej przez producenta. Jeżeli Wykonawca oferuje okres gwarancji na wykonane naprawy dłuższy niż minimalny okres gwarancji wymagany w SIWZ winien odpowiednio zmienić pkt 6 Formularza oferty, który stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. Zaoferowanie dłuższego okresu gwarancji niż minimalny okres wymagany w SIWZ, skutkować będzie przyznaniem punktów w kryterium "gwarancji", zgodnie z zasadami określonymi w pkt 15.4.2 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 50.53.20.00 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 429811.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Impel Tech Solutions Sp. z o.o. Sp. k.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Marsa 56 a
Kod pocztowy: 04-242
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 552024.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 509220.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 648849.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.