eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślenice › "Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach " Etap I.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-12

Ogłoszenie nr 510168765-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Starostwo Powiatowe: "Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach " Etap I.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 572745-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Kancelaria Adwokacka adw E Rybak Kraków, ul. Grzegórzecka 13/3 - Justyna Starek


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe, Krajowy numer identyfikacyjny 35155493300000, ul. ul. M. Reja 13, 32-400 Myślenice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 122 720 456, e-mail starostwo@powiat-myslenice.pl, faks 122 721 214.
Adres strony internetowej (url): www.myslenicki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach " Etap I.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

AB.272.05.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja obejmuje budowę obiektu w stanie surowym. Przeznaczenie obiektu to świadczenie usług w zakresie administracji publicznej. Projektowany budynek będzie należał do Starostwa Powiatowego w Myślenicach. W budynku znajdą się pomieszczenia związane z funkcjonowaniem poszczególnych wydziałów organu samorządowego oraz w zakresie obsługi klienta. W budynku przewidziano także pomieszczenia towarzyszące, pomieszczenia wspólne oraz pomieszczenia magazynowe i archiwum. Projektowany budynek jest 4 - kondygnacyjny, z jedną kondygnacją podziemną. Budynek jest w całości podpiwniczony. Zakres robót obejmuje wykonanie wszystkich prac niezbędnych do realizacji stanu surowego obiektu, określonego w załączonych przedmiarach, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, obejmującą zatwierdzony projekt budowlany "Budynek usług publicznych, z wewnętrznym układem komunikacyjnym, towarzyszącą zewnętrzną infrastrukturą techniczną ze zbiornikiem p.poż. i miejscem do gromadzenia odpadów stałych, wewnętrznym wyposażeniem techniczno instalacyjnym, na działkach nr: 1887/24, 1887/25, 1887/26, 1887/27 i 1887/28, obr.1 w Myślenicach, przy ul. Drogowców" w/g pozwolenia na budowę Decyzja NR 279/2017 znak AB.6740.318.2017 z dnia 04.04.2017r. wraz z dokumentacją techniczną obejmującą zamienny projekt budowlany objęty decyzją NR 677/2017 znak AB.6740.789.2017 z dnia 11.07.2017r. ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOTYCZY ZMIANY W ZATWIERDZONYM PROJEKCIE BUDOWLANYM, POLEGAJĄCEJ NA ZMIANIE W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA OBIEKTU W WODĘ DLA CELÓW PRZECIWPOŻAROWYCH, POPRZEZ LIKWIDACJĘ ZBIORNIKA P.POŻ. Z POMPĄ I ZASTĄPIENIE GO POBOREM WODY Z ISTNIEJĄCYCH HYDRANTÓW. WSZYSTKIE OPISANE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY ROZPATRYWAC ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ WIELOBRANŻOWA WYKONAWCZĄ. Roboty przygotowawcze Przed przystąpieniem do budowy należy opracować szczegółowy projekt organizacji budowy oraz harmonogram prac z uwzględnieniem konieczności zapewnienia ciągłego funkcjonowania istniejącego uzbrojenia terenu, dróg kołowych, ciągów pieszych oraz z uwzględnieniem prowadzenia robót w sąsiedztwie istniejących budynków wraz z etapowaniem robót budowlanych. Należy przygotować plac budowy poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie zabezpieczeń i oznakowania, umieszczenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych. Teren należy uprzątnąć z istniejącego zagospodarowania. Należy usunąć kolidujące instalacje zewnętrzne oraz wykonać przekładki sieci wraz z zabezpieczeniami. Zorganizować zaplecze higieniczno-sanitarne i administracyjne dla potrzeb budowy, wytyczyć miejsca składowania materiałów i odpadów. W uzgodnieniu z Inwestorem doprowadzić prąd i wodę do placu budowy oraz w uzgodnieniu z właściwymi jednostkami administracji państwowej i policji ustalić wjazd na budowę oraz jego oznakowanie. Należy dokonać geodezyjnego wytyczenia budynku a w szczególności osi konstrukcyjnych oraz poziomu porównawczego. Poziom porównawczy ±0,00 = 285,70 m n.p.m. W miarę potrzeby wytyczyć także lokalizację charakterystycznych elementów instalacji zewnętrznych, sieci i przyłączy oraz układu komunikacyjnego wraz z określeniem rzędnych wysokościowych. Roboty ziemne Wykopy poniżej powierzchni terenu oraz korytowanie pod ciągi utwardzone można prowadzić przy użyciu sprzętu mechanicznego. Ostatnią warstwę ziemi należy usunąć ręcznie mając na uwadze poziom wód gruntowych. W sąsiedztwie istniejących sieci i instalacji oraz budynków prace należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonać odpowiednie zabezpieczenia wykopów w postaci oszalowania lub oskarpowania oraz taśmowania i oznakowania. Ziemię z wykopów należy poddać utylizacji. Z uwagi na lokalizację obiektu oraz panujące w podłożu gruntowym warunki (poziom wód gruntowych), Wykonawca powinien przewidzieć i uwzględnić w projekcie organizacji budowy i ofercie zabezpieczenie wykopu. Roboty betoniarskie Fundamenty Fundament budynku - żelbetowa, monolityczna płyta o grubości 30cm, w technologii TBW, zbrojona wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Ściany konstrukcyjne Ściany piwnic żelbetowe monolityczne o grubości 24cm i 18cm, w technologii TBW, zbrojone wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Stropy Stropy żelbetowe monolityczne o grubości 14cm, zbrojone wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Schody Klatki schodowe żelbetowe monolityczne płytowe, zbrojone wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Szyb windowy Ściany szybu windowego żelbetowe grubości 18cm i 24cm, zbrojone wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Roboty murarskie Ściany konstrukcyjne i działowe z bloczków wapienno-piaskowych grubości 12cm, 18cm, 24cm łączone na cienkie Komin wentylacyjny oraz spalinowy systemowy omurowany cegłą pełną Podkonstrukcje dla urządzeń wentylacyjnych na stropodachu - zgodnie z projektem wykonawczym konstrukcji. Elementy zabezpieczające przed upadkiem Ciągły element mocowany punktowo do elementów dachu - zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy systemowego przyjmując za punkt wyjścia schemat rozmieszczenia przedstawiony na rysunku dachu. Wyrzutnie powierza, kominy oraz wywiewki Kominy omurowane z ociepleniem płytami z wełny mineralnej gr.10cm i wykończeniem tynkiem silikatowym. Komin zakończyć obróbką blacharską uwzględniającą piony kominów spalinowych oraz pion wentylacyjny z zabezpieczeniem przeciw owadom. Wpusty dachowe oraz przelewy Systemowe wpusty dachowe podgrzewane elektrycznie oraz systemowe przelewy rewizyjne w ściankach attykowych. Klapa oddymiająca Klapa oddymiająca systemowa o powierzchni czynnej 5% powierzchni rzutu klatki schodowej, wymiary klapy (wymiar przebicia) 135x135cm Wyłaz dachowy Wyłaz dachowy 100x80cm z mechaniczna blokadą. Roboty izolacyjne przeciwwodne Izolacje przeciwwodne ścian fundamentowych piwnicy Izolacja przeciwwodna bitumiczna dwuskładnikowa zbrojona siatką z włókna szklanego. Izolacje przeciwwodne płyt fundamentowych. Izolacja przeciwwodna bitumiczna dwuskładnikowa zbrojona siatką z włókna szklanego. Izolacja przeciwwodna stropodachu Główna izolacja przeciwwodna 2-warstwowa z papy termozgrzewalnej Roboty izolacyjne termiczne Izolacja termiczna ścian fundamentowych Ściany fundamentowe izolowane termicznie płytami z polistyren ekstrudowanego XPS lub wodoodporne płyty styropianowe EPS gr 20 cm. Jako powłoka osłonowa np.: folia kubełkowa - geomembrana z polietylenu (HDPE) do poziomu terenu. Izolacja termiczna ścian attykowych Izolacja termiczna ścian attykowych z płyt typu fasada z wełny mineralnej gr 15 cm Izolacja termiczna stropodachów Stropodach izolowany termicznie płytami z wełny mineralnej twardej gr.20cm, spadek kształtowany przez systemowe płyty spadkowe z wełny mineralnej. Roboty wykończeniowe Drzwi zewnętrzne aluminiowe : wg projektu wykonawczego architektury Okna zewnętrzne aluminiowe w systemie ścian osłonowych : wg projektu wykonawczego architektury Okna zewnętrzne PCV: wg projektu wykonawczego architektury Usuwanie wody opadowej Wody opadowe odbierane będą bezpośrednio z stropodachów. Zaprojektowano łącznie 3 wpusty dachowe. Stropodachy podzielono na strefy (koperty) zapewniając spadki w kierunku wpustów. Dodatkowo zaprojektowano przelewy awaryjne w ścianach attykowych. Całość systemu odwodnienia obiektu wykonać zgodnie z projektem instalacyjnym wykonawczym. Na okres realizacji robót należy wykonać prowizoryczną studnię chłonną dla rozsączania wód deszczowych. Instalacja odgromowa Całość instalacji odgromowej wykonać zgodnie z projektem wykonawczym instalacji elektrycznej. Roboty końcowe Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 2 egz. zawierającej dokumenty wymagane Prawem budowlanym, w tym protokoły badań i sprawdzeń i prób, protokoły badań wszystkich wykonanych instalacji . Przygotowanie dokumentacji materiałowej zawierającej dopuszczenia do zastosowania w budownictwie na wszystkie zastosowane materiały budowlane wraz z wykazem tych dokumentów. Sporządzenie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej posadowienia obiektu, poszczególnych kondygnacji oraz montażu okien fasadowych. Uwaga: Postanowienia projektu nie uchybiają postanowieniom ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeżeli w jakimś elemencie wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, to każdemu takiemu sformułowaniu towarzyszy ,,lub równoważny". Jako materiał równoważny rozumie się materiał o nie gorszych lub lepszych parametrach użytkowych od opisanego w dokumentacji. Podane parametry są minimalnymi. Dopuszczalne jest stosowanie innych preparatów i materiałów, niż użyte w projekcie, o podobnych czyli nie gorszych właściwościach, spełniających wymagania projektowe, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi producenta. Za podstawę wyceny należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane, objęte specyfikacją, rysunkami oraz konieczne do prawidłowego wykonania zdania. Przedmiary robót mają jedynie charakter pomocniczy dla wykonawców przy przygotowaniu oferty. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej i zgłosić przed złożeniem oferty ewentualne uwagi zamawiającemu, by ten wprowadził zmiany jeśli byłyby konieczne, tak aby w cenę składanej przez wykonawcę oferty wkalkulowane były wszystkie czynności, które są niezbędne do kompleksowego wykonania zadania, a które mogły zostać niedookreślone w dokumentacji technicznej. Złożenie oferty jest jednoznaczne z potwierdzeniem, że przedstawione przez zamawiającego materiały i założenia są kompletne do wykonania zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem a wszelkie możliwe wątpliwości ze strony wykonawcy zostały wyjaśnione .

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45215000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45223500-1, 45262520-2, 45320000-6, 45421000-4, 45261100-5, 45443000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: "Budowa budynku usług publicznych przy ul. Drogowców w Myślenicach " Etap I.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2601596.05
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: URB J Dawiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pcim 1250
Kod pocztowy: 32-432
Miejscowość: Pcim
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3360531.13
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1580000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4570001.14
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.