eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › dostawa siatek ogrodzeniowych i leśnych, słupków metalowych oraz zestawów ogrodzeń elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-08-12

Ogłoszenie nr 510168694-N-2019 z dnia 12-08-2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie: dostawa siatek ogrodzeniowych i leśnych, słupków metalowych oraz zestawów ogrodzeń elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 562455-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 28034444900000, ul. Dworcowa 60, 10-437 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 89 537 21 00, e-mail sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl, faks 89 527 04 23.
Adres strony internetowej (url): http://bip.olsztyn.rdos.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

dostawa siatek ogrodzeniowych i leśnych, słupków metalowych oraz zestawów ogrodzeń elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WOF-OA.082.20.2019.KB.PJ

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa siatek ogrodzeniowych i leśnych, słupków metalowych oraz zestawów ogrodzeń elektrycznych do wykonania zabezpieczeń przed szkodami wyrządzanymi przez bobry i wilki, w ilości i o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, do miejsc zlokalizowanych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego lub do siedziby Zamawiającego, wskazanych w "Wykazie miejsc dostaw do odbiorców" stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówieniu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 44310000-6


Dodatkowe kody CPV: 44313000-7, 44313100-8, 44144000-1, 31430000-9, 31000000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: dostawa siatki ogrodzeniowej ocynkowanej wysokości 2 m i siatki ogrodzeniowej powlekanej PCV wysokości 1,5 m

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 43495.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Handlowy "JAN" Jan Kapka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Majdan Stary 45A
Kod pocztowy: 23-414
Miejscowość: Majdan Stary
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55152.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55152.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 55152.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: dostawa siatki leśnej o wymiarach 160/20/15 i wymiarach 250/27/15 typ M

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu w części nr 2 złożono tylko jedną ofertą. Ofertę złożył Zakład Produkcyjno-Handlowy "JAN" Jan Kapka Majdan Stary na kwotę 82 680 zł. Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie części nr 2 zamówienia, podana bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosiła 60 500 zł. Oferta w/w Wykonawcy przekracza kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty do przedłożonej oferty.

CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: dostawa słupków metalowych ocynkowanych wysokości 3,5 m i średnicy 41-43 mm do wykonania ogrodzenia z siatek leśnych o wysokości 2,5 m

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 33333.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Produkcyjno-Handlowy "JAN" Jan Kapka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Majdan Stary 45A
Kod pocztowy: 23-414
Miejscowość: Majdan Stary
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 37840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 40268.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: dostawa zestawów ogrodzenia elektrycznego

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60975.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 77510.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 76095.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 85521.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Ofertę Wykonawcy wybrano wg kryterium oceny ofert: cena oferty brutto - 60%; okres gwarancji liczony od daty odbioru - 40%.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne; oświetlenie »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.