eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Wykonanie działań ochronnych polegających na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego na powierzchni odtwarzanej murawy w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-07-02

Ogłoszenie nr 510134027-N-2019 z dnia 02-07-2019 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu: Wykonanie działań ochronnych polegających na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego na powierzchni odtwarzanej murawy w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
RPOP.05.01.00-16-0001/16 Województwa Opolskiego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560805-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 16022131700000, ul. Firmowa 1, 45-594 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 45 26 230, e-mail zampub.opole@rdos.gov.pl, faks 77 45 26 231.
Adres strony internetowej (url): http://opole.rdos.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie działań ochronnych polegających na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego na powierzchni odtwarzanej murawy w rezerwacie przyrody (RP) Góra Gipsowa.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WOF.261.1.83.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest "Wykonanie działań ochronnych polegających na zwalczaniu Barszczu Sosnowskiego na powierzchni odtwarzanej murawy w rezerwacie przyrody (RP)Góra Gipsowa. Zabiegi mechaniczne polegające na: - usunięciu systemu korzeniowego (wykopywanie) - w przypadku braku możliwości wykopania w całości korzenia należy zastosować zabieg mechaniczny polegający na trwałym uszkodzeniu systemu korzeniowego (np. przecinanie szyi korzeniowej na głębokości 10-20 cm) Nie dopuszcza się stosowania zabiegów chemicznych. Biomasę uzyskaną w ramach prowadzonych zabiegów mechanicznych (wykopywanie, przecinanie szyi korzeniowej) należy składować w pryzmach, ułożonych na nieprzepuszczalnym podłożu (np. na folii izolacyjnej) i zabezpieczonych przed roznoszeniem przez zwierzynę i wiatr ażurową siatką (np.nylonową siatką oczkową). Miejsca składowania winny być oznaczone tabliczką ostrzegającą o możliwości wystąpienia uszkodzeń ciała. Nie dopuszcza się składowania biomasy w płatach muraw kserotermicznych oraz w zagłębieniach terenu wypełnionych wodą . Szczegółowe miejsca składowania zostaną uzgodnione z nadzorem przyrodniczym. Rozmiar prac: Pow. ok. 1,15 ha, przy czym stopień pokrycia: -na pow. ok. 1,05 ha - do 10 % -na pow. ok. 0,1 ha - do 50 %.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77200000-2


Dodatkowe kody CPV: 77300000-3, 77312100-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6542.06
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ECO FUTURE Tomasz Mroczkowski
Email wykonawcy: przyrodniczy.ecofuture@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 36/2
Kod pocztowy: 48-304
Miejscowość: Nysa
Kraj/woj.: opolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 7000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.