eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łochów › Termomodernizacja budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-19

Ogłoszenie nr 510125014-N-2019 z dnia 19-06-2019 r.

Nadleśnictwo Łochów: Termomodernizacja budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546899-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Łochów, Krajowy numer identyfikacyjny 12567170000000, ul. Wyszkowska 28, 07-130 Łochów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 025 6751124, 6752078, e-mail lochow@warszawa.lasy.gov.pl, faks 256 752 124.
Adres strony internetowej (url): https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_warszawa/nadl_lochow

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej - PGL LP

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

S.270.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na Termomodernizacji budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A Gmina Stoczek, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", dokumentacją projektową oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych - stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje w szczególności: Termomodernizacja: 1). Ocieplenie dachu; - ocieplenie dachu między krokwiami, ocieplenie dachu między jętkami, przedłużenie okapu szczytowego i wymiana podsufitki. 2). Ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych. 3). Ocieplenie ścian zewnętrznych szczytowych. 4). Izolacja fundamentów i ocieplenie cokołu. 5). Ocieplenie stropu na piwnicami. OZE - kolektory słoneczne. 6). Modernizacja instalacji C. O. - wymiana grzejników, płukanie chemiczne instalacji C. O., hermetyzacja instalacji C. O., montaż kotła C. O., montaż automatyki pogodowej i urządzeń regulacyjnych, montaż zbiornika akumulacyjnego i urządzeń regulacyjnych. 7). Montaż kolektorów słonecznych. 8). Montaż nawiewników okiennych. Roboty pozostałe. 9). Montaż schodów strychowych 10). Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 11). Remont schodów zewnętrznych i tarasów; - schody zewnętrzne i tarasy. 12). Remont kominów. 13). Wykucie otworu w ścianie zewnętrznej i zamurowanie. 14). Wykucie otworu w ścianie wewnętrznej i montaż drzwi 15). Wykonanie opaski wokół budynku. - zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - stanowiącymi załączniki do SIWZ. Dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki do SIWZ zawiera elementy, które będą realizowane przy wykonywaniu Termomodernizacji budynku mieszkalnego łącznie z zastosowaniem OZE - kolektory słoneczne w m. Miednik 13A gm. Stoczek - branża architektoniczno-budowlana oraz branża sanitarna.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45320000-6, 45321000-3, 45400000-1, 45100000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 348023.20
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Usługowo-Produkcyjny" GIMEX" Jacenty Jaczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Białostocka 47
Kod pocztowy: 07-200
Miejscowość: Wyszków
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 375865.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 375865.06
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 440424.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.