eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW. 5430 w Dobre n/Kwisą Etap IV

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-06-11

Ogłoszenie nr 510116835-N-2019 z dnia 11-06-2019 r.

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra: Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW. 5430 w Dobre n/Kwisą Etap IV

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 534427-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Rejonowy Zarząd Infrastruktury Zielona Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 97039103800000, ul. ul. Bolesława Chrobrego 7, 65-043 Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 261648381, 261648388,261648308, e-mail rzizielonagora.przetargi@ron.mil.pl, faks 261648479.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbiórka - wyburzenie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działce nr 53 na terenie JW. 5430 w Dobre n/Kwisą Etap IV

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

12/PN/WEN/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka budynków , placów betonowych, elementów małej architektury na terenie zlokalizowanym w m. Pstrąże. Zakres rozbiórki obejmuje przygotowanie terenu po rozbiórce polegające na oznakowaniu, ogrodzeniu terenu rozbiórki, wycięciu porastających teren rozbiórki samo nasianych krzewów i drzewek , rozbiórkę obiektów do głębokości 0,8m i 0,5m , przewóz gruzu z rozbieranych obiektów na odległość 2 km , usypanie pryzm z gruzu osobno dla gruzu z cegły ceramicznej i osobno dla gruzu betonowego z gruzem z cegły silikatowej oraz uprzątnięcie odpadów z rozbiórki niebędących gruzem ceglano-betonowym tj. papa, drewno, suprema , eternit oraz uprzątnięcie śmieci. Wykopy po rozbiórce budynków należy wypełnić gruntem znajdującego się przy rozbieranych obiektach i rozplantować pozostawiając na całej powierzchni jednakowe zagłębienie. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu ciężkiego sprzętu, natomiast drobne prace wyburzeniowe przy użyciu ręcznych narzędzi pneumatycznych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45.00.00.00 - Roboty budowlane


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 993118.70
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Bakamax Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Iwanowice Małe ul. Długa 67
Kod pocztowy: 42-152
Miejscowość: Opatów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 539827.32
Oferta z najniższą ceną/kosztem 539827.32
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1536427.44
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.