eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruszów › "Transport lotniczy ptaków ze Szwecji do Polski"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-15

Ogłoszenie nr 510095301-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Nadleśnictwo Ruszów: "Transport lotniczy ptaków ze Szwecji do Polski"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach "Komleksowego projektu ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe" finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2018-2023 oraz ze środków Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550090138-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

tak

Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

LEGE - Usługi Doradcze Krzysztof Petrykiewicz, ul. Słowiańska 14, 55-200 Oława


I. 1) NAZWA I ADRES:

Nadleśnictwo Ruszów, Krajowy numer identyfikacyjny 93102406600000, ul. Leśna 2, 59-950 Ruszów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 714 339, e-mail ruszow@wroclaw.lasy.gov.pl, faks 757 714 468.
Adres strony internetowej (url): www.ruszow.wroclaw.lasy.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Transport lotniczy ptaków ze Szwecji do Polski"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

K.270.1.88.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportu lotniczego ptaków ze Szwecji do Polski i obejmuje w szczególności: 1) Transport lotniczy żywych ptaków z lotniska Vilhelmina w Szwecji na lotnisko Wrocław w Polsce wraz z 1 osobą - opiekunem zwierząt w transporcie - oraz jego bagażem. 2) Zamawiający wymaga, aby transport zwierząt został zrealizowany przy użyciu samolotu typu SAAB 340, lub innym równoważnym, tj. takim, który zapewnia optymalny stosunek ceny do pojemności ładunkowej samolotu. 3) Transport zostanie wykonany w uzgodnionym dniu z min. 7 dniowym wyprzedzeniem 9.05.2019 3/3 w okresie pomiędzy 12.05.2019 roku, a 22.05.2019 roku. W miarę możliwości start samolotu z Vilhelminy winien nastąpić w godzinach przedpołudniowych. 4) Zamawiający swoim staraniem dostarczy ptaki w ustalonym terminie na lotnisko w Vilhelminie oraz odbierze je z lotniska we Wrocławiu. 5) Wykonawca zapewni odpowiednią ilość miejsca w przestrzeni ładunkowej cargo, aby pomieścić do 40 jednorazowych opakowań transportowych dla ptaków, o wymiarach (dł.*wys.*szer.) 64*41*36 cm. Kartony w przestrzeni ładunkowej mogą być ustawione piętrowo. Waga 1 opakowania to przedział od 4,5 do 8 kg tj. łącznie ok 200-300 kg ładunku oraz dodatkowo waga pasażera z bagażem 6) Zamawiający oświadcza, że nie wymaga od Wykonawcy sprawowania opieki nad zwierzętami w trakcie lotu - w szczególności nie przewiduje potrzeby karmienia, pojenia ptaków itp.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 60.42.41.10 - Wynajem stałopłatów wraz z załogą


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 66163.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Chapman Freeborn Airchartering sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Salsy 2
Kod pocztowy: 02-823
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 99630.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 99630.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 99630.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Niniejsze postępowanie dotyczy przypadku, kiedy w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.