eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ryczywół › Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-15

Ogłoszenie nr 510095300-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o.: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 525126-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540053576-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 36326686300000, ul. Mickiewicza 14, 64-630 Ryczywół, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. +48 517403178, e-mail h.brzezinska@pkryczywol.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://pkryczywol.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający udzielający zamówień sektorowych

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZS.PN.01.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Nazwa przedmiotu zamówienia: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ryczywół - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipa - nieruchomości poza aglomeracją. Zamówienie zostało podzielone na trzy części: _____________________________________________________________________________________ Część 1: Zlewnia A - LIPA NOWA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Nowa. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø250 mm: 4,83 m, - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 594,55 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 375,46 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 9,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 99,24 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 9,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 21,00 szt., - przydomowa pompownia ścieków: 3,00 kpl., - rurociągi tłoczne wyłączeniowe - Ø63 PE SDR17: 33,41 m. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. _____________________________________________________________________________________ Część 2: Zlewnia B - LIPA AZJA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Azja. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 700,67 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 248,85 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 15,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 1,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 1,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 26,82 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 7,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 7,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. _____________________________________________________________________________________ Część 3: Zlewnia C - LIPA BAGNA. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipa Bagna. Roboty będą prowadzone metodą wykopu otwartego, a zakres robót obejmuje odtworzenie nawierzchni do stanu poprzedzającego rozpoczęcie prac. Przedmiotowa sieć ma na celu zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych z zlewni. Zakres zamówienia obejmuje swoim zakresem m.in: Sieć kanalizacji sanitarnej: - rurociąg grawitacyjny kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm: 579,66 m, - rurociąg tłoczny PE Ø90 mm: 110,99 m, - rewizyjne studnie kanalizacyjne - z betonu klasy C35/45 Ø1000 mm: 17,00 szt., - trójniki sieciowe PVC 200/160/45°: 6,00 szt., - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 6,00 szt., - sieciowa pompownia ścieków: 1,00 kpl. Przyłącza kanalizacji sanitarnej: - rurociągi przyłączeniowe PVC Ø160 mm: 123,01 m, - kolana wyłączeniowe PVC 160/45°: 20,00 szt., - przyłączeniowe studnie kanalizacyjne PP Ø400: 26,00 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45111200-0, 45200000-9, 45230000-8, 45232410-9, 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Zlewnia A - LIPA NOWA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

W zakresie niniejszej części zamówienia postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) tj. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Uzasadnienie: w postępowaniu złożono cztery oferty, z których oferta nr 6 złożona przez Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie została odrzucona. Ofertom przyznano następującą punktację: Nr oferty Nazwa wykonawcy Liczba pkt w kryterium - cena 100% Razem 2. TERLAN Sp. z o.o. ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań 100,00 100,00 3. IVESTON Sp. z o.o. ul. Obrzycka 133, 64-600 Oborniki 93,80 93,80 4. PLENERBUD Grzegorczyk Sp. j. ul. Wiklinowa 28, Kamionki, 62-023 Gądki 80,27 80,27 6. Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków oferta podlegająca odrzuceniu W związku z powyższym najkorzystniejsza oferta złożona przez TERLAN Sp. z o.o., ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań opiewająca na kwotę 1 337 167,38 zł brutto przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 1.126.624,66 zł brutto. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie podjął decyzji o zwiększeniu ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W tym stanie rzeczy wystąpiły przesłanki do unieważnienia postępowania.

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zlewnia B - LIPA AZJA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1397142.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 3

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie
Email wykonawcy: bartoszmarcinkowski1@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wodna 5B
Kod pocztowy: 64-700
Miejscowość: Czarnków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 677988.78
Oferta z najniższą ceną/kosztem 677988.78
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1216003.51
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Zlewnia C - LIPA BAGNA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1237255.83
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie z/s w Śmieszkowie
Email wykonawcy: bartoszmarcinkowski1@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Wodna 5B
Kod pocztowy: 64-700
Miejscowość: Czarnków
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 607281.02
Oferta z najniższą ceną/kosztem 607281.02
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1247477.54
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.