eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bogoria › ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0318W Wolica - Pęcławice Górne od km 0+000 do km 0+ 500" ,,Remont drogi gminnej nr 312031T Wola Kiełczyńska - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+350" ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0317W Wolica od km 0+000 do km 0+ 350"

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-05-15

Ogłoszenie nr 510095293-N-2019 z dnia 15-05-2019 r.

Gmina Bogoria: ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0318W Wolica - Pęcławice Górne od km 0+000 do km 0+ 500" ,,Remont drogi gminnej nr 312031T Wola Kiełczyńska - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+350" ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0317W Wolica od km 0+000 do km 0+ 350"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533388-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540065395-N-2019; 540072362-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Bogoria, Krajowy numer identyfikacyjny 83040963700000, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158674086, e-mail surmanski.urzad@bogoria.pl, faks +48158674281.
Adres strony internetowej (url): www.bip.bogoria.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0318W Wolica - Pęcławice Górne od km 0+000 do km 0+ 500" ,,Remont drogi gminnej nr 312031T Wola Kiełczyńska - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+350" ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0317W Wolica od km 0+000 do km 0+ 350"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RGiZP.271.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0318W Wolica - Pęcławice Górne od km 0+000 do km 0+ 500" ,,Remont drogi gminnej nr 312031T Wola Kiełczyńska - Wola Malkowska od km 0+000 do km 0+350" ,,Przebudowa drogi wewnętrznej nr 0317W Wolica od km 0+000 do km 0+ 350" 2.1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane które obejmują: Droga nr 312031T Roboty pomiarowe - 0,35 km, plantowanie poboczy przy gr ścinania średnio 20 cm -35m3, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne1260 m2, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wzmocnienie konstrukcji jezdni i uzupełnienie wyrw) 252 m3, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) - 1132 m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) -1062m2, regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych D600 szt. 8,00, uzupełnienie pobocza materiałem kamiennym 0-32 mm gr 7 cm - 210m2. Droga nr 0318W Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych 0,50 km, rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 17,50 m2, uzupełnienie wyrwy w korpusie drogi gruntem na dł. 50 mb 187,5m3, profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne 1552m2, warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wzmocnienie konstrukcji jezdni) - 310,4 m3, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) - 1241,6m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - 392m2, nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - 1164m2, przepusty rurowe pod koroną drogi o śr. 50 cm z rur VIPRO wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, konstrukcyjnych, ziemnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr 30 cm dł 5,00 m - 10,00m, przepusty rurowe pod koroną drogi - ścianki czołowe wylewane na mokro w deskowaniu tradycyjnym z betonu C16/20 dla rur o śr. 50 cm - 2 szt, urządzenia bezpieczeństwa ruchu - barierka U-12a stalowa cynkowana malowana proszkowo koloru żółtego . Fi 60,3 mm L = 2000 wraz z montażem szt.25, uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 7 cm - 500m2. Droga nr 0317W Roboty pomiarowe- 0,35 km , Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne - 1260 m2, Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm (wzmocnienie konstrukcji jezdni) - 252 m3, Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa wiążąca) - 1120m2, Nawierzchnie z mieszanek mineralno - bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) - 1050m2, Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32 mm gr 7 cm - 210m2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233120-6


Dodatkowe kody CPV: 45111000-8, 45111000-8, 45231000-5, 45233000-9, 45233000-9, 45233000-9, 45233000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 174020.60
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rakowska 40 28-200 Staszów
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: Polska

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 214045.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 214045.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 339523.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.