eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brwinów › Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 ton Część 2 - Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-15

Ogłoszenie nr 510074311-N-2019 z dnia 15-04-2019 r.

Gmina Brwinów: Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 ton Część 2 - Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 520977-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540042491-N-2019


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brwinów, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 7382567, e-mail h.bak@brwinow.pl, faks 7295940.
Adres strony internetowej (url): www.przetargi.brwinow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Część 1 - Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 ton Część 2 - Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.17.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje: Część 1: - dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 ton, Część 2 -zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą). 2. Wymagania techniczne dla: - samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 tom określa załącznik nr 1A do oferty, - samochodu ciężarowego wraz zabudową typu wywrotka trójstronna określa załącznik nr 1B do oferty. 3. W celu potwierdzenia , że oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania Zamawiającego, Wykonawca wypełni i załączy do oferty załączniki nr 1A, 1B podając parametry oferowanych pojazdów. 4.Wykonawca poda w formularzu oferty lokalizację autoryzowanych punktów serwisowych w odległości do 30 km od siedziby Zamawiającego (dla Części 1, Części 2 ). 5. Czas reakcji serwisu w okresie gwarancyjnym wynosi max. 48 godzin dla (dla Części 1, Części 2) . 6. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w niniejszej SIWZ oraz we wzorach umowy stanowiącym załącznik nr 5.1 i 5.2. do SIWZ (dla Części 1 ,Części 2).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 34.13.00.00 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego skrzyniowego z plandeką o masie całkowitej do 3,5 ton

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 107091.75
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Dom Samochodowy GERMAZ Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Strzegomska 139
Kod pocztowy: 54-428
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 123798.27
Oferta z najniższą ceną/kosztem 123798.27
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 181142.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Zakup wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz z zabudową typu wywrotka trójstronna do przewozu 3 osób (łącznie z kierowcą)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 320000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: WTC Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długołęka, ul. Polna 31
Kod pocztowy: 55-095
Miejscowość: Mirków
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 380967.90
Oferta z najniższą ceną/kosztem 380967.90
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 427425
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.