eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-04-08

Ogłoszenie nr 510068081-N-2019 z dnia 08-04-2019 r.

Muzeum Narodowe w Warszawie: Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 521869-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Narodowe w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 27599000000000, ul. Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 211 031, e-mail dwronska@mnw.art.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.mnw.art.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego w Warszawie oraz jego oddziałach.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

5/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiot zamówienia podzielony jest na trzy części; Część I: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji wod.- kan., centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych, wentylacji, klimatyzacji w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie oraz nadzoru eksploatacyjnego w tych obiektach, Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na życzenie Zamawiającego j) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. k) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. l) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. m) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. n) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). o) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. p) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. q) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. r) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. s) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu. t) Pełnienie nadzoru eksploatacyjnego nad funkcjonowaniem węzłów cieplnych, central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych i instalacjami ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacyjną. Udział w przeglądach instalacji. Część II: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi - modernizacyjnymi i remontowymi w Budynku Głównym MNW oraz Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla -Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie Zamawiającego w trakcie trwania prac modernizacyjnych i remontowych poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu, a także na wezwanie Zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót budowlanych i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji ,remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na życzenie Zamawiającego j) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. k) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym przygotowanym przez wykonawcę. l) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robót oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. m) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzuceniu materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. n) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej, oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i Zamawiającym). o) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. p) Sprawdzania rozliczeń wykonawcy robót. q) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. r) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzania obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy prac. s) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemnie opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał je zamawiającemu. Część III: Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji elektrycznych w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie Do obowiązków inspektora nadzoru należy w szczególności: a) Reprezentowanie zamawiającego w trakcie trwania inwestycji, remontów poprzez sprawowanie kontroli prawidłowości pod względem technicznym, zgodnością z projektem, przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. b) Obecność na terenie inwestycji, remontów z częstotliwością uwzględniającą specyfikę realizowanych robót, jednakże nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu, a także na wezwanie zamawiającego oraz wykonawcy realizującego prace. c) Weryfikacja dokumentacji technicznej zadania. d) Sprawdzanie jakości wykonanych robót. e) Uczestniczenie w naradach technicznych, problemowych i innych organizowanych przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, remontowego. f) Organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było przerw w realizacji robót. Informowanie zamawiającego o postępach robót i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji, remontu. g) Sprawowanie kontroli ilościowej i jakościowej w czasie realizacji zadania w zakresie zabezpieczającym interesy zamawiającego. h) Kontrola zgodności wykonywanych prac z projektem technicznym, specyfikacją techniczną warunków wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i kosztorysami. i) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich na życzenie Zamawiającego j) Weryfikacja kosztorysów (kalkulacji) wykonawcy robót pod względem rzeczowym, zgodności z obowiązującymi normami (nakładami rzeczowymi) oraz stosowania przez wykonawcę cen zgodnie z zawartymi umowami. k) Dbanie o realizację robót zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym przygotowanym przez wykonawcę. l) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, a w przypadku zajścia takiej konieczności powiadomienie wykonawcy robot oraz zamawiającego o wykrytych nieprawidłowościach. Ustalenie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych. m) Sprawdzanie posiadania przez wykonawcę robót odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, świadectw jakości, wyników badań itp.) dotyczących sprzętu, materiałów i urządzeń stosowanych przez wykonawcę; decydowania o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiałów, urządzeń przewidzianych do realizacji robót oraz akceptowanie technologii, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i przepisami prawa, a także zaświadczeń potwierdzających kwalifikacje i uprawnienia osób kierujących oraz bezpośrednio zatrudnionych przy pracach na wysokości. n) Wydawanie poleceń, decyzji, opinii, zgody i akceptacji w formie ustnej i pisemnej oraz udzielanie wykonawcy wszelkich wyjaśnień i wskazówek (w przypadku konieczności po konsultacji z projektantem i zamawiającym). o) Opracowywanie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, jeśli zaistnieje taka konieczność. p) Sprawdzanie rozliczeń wykonawcy robót. q) Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym. r) Potwierdzanie usunięcia wad oraz potwierdzanie obmiaru robót jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia wykonawcy robót. s) Na żądanie zamawiającego wykonawca będzie sporządzał pisemne opracowania wykonywanych czynności lub w inny sposób je dokumentował i przekazywał Zamawiającemu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji wod.- kan., centralnego ogrzewania, węzłów cieplnych, wentylacji, klimatyzacji w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia, Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie oraz nadzoru eksploatacyjnego w tyc

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Mitram Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Prosta 69 lok. 1A.01
Kod pocztowy: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73800
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad pracami budowlanymi - modernizacyjnymi i remontowymi w Budynku Głównym MNW oraz Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla -Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 60000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowe ,,Faster" Leszek Hyliński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Kajetana Hryniewieckiego 40
Kod pocztowy: 20-610
Miejscowość: Lublin
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 64944
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33210
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 118080
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru nad prowadzonymi pracami modernizacyjnymi i remontowymi instalacji elektrycznych w Budynku Głównym, Oddziałach MNW: Sekcja ds. Transportu w Łazienkach Królewskich, Królikarnia , Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim, Muzeum Plakatu i Stolarnia w Wilanowie, Kamienica Krystalla - Al. Jerozolimskie 59, Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 24000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Mitram Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Prosta 69 lok. 1A.01
Kod pocztowy: 00-838
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 36900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 36900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 59040
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.