eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wwyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowej usługi zorganizowania 6 dniowego objazdu zabytkoznawczego po Burgundii dla grupy 20 osób - studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-05

Ogłoszenie nr 510059611-N-2020 z dnia 05-04-2020 r.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Wwyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowej usługi zorganizowania 6 dniowego objazdu zabytkoznawczego po Burgundii dla grupy 20 osób - studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego nr Umowy POWR.03.05.00-00-Z104/17/00.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 509339-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 38719130000000, ul. ul. Kanonicza 25, 31-002 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 421 68 48 wew. 624, e-mail zp@upjp2.edu.pl, faks 12 421 68 48 wew. 624.
Adres strony internetowej (url): www.upjp2.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia kościelna na prawach uczelni publcznej posiadająca osobowość prawną

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wwyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowej usługi zorganizowania 6 dniowego objazdu zabytkoznawczego po Burgundii dla grupy 20 osób - studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.PN.240.20 - 03

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji kompleksowej usługi zorganizowania 6 dniowego objazdu zabytkoznawczego po Burgundii dla grupy 20 osób - studentów Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie. 1.2 Zamówienie ma na celu poszerzenie wiedzy studentów WHiDK ze sztuki regionu, który będzie objęty objazdem naukowym, z zakresu zasady konserwacji zabytków kraju i regionu, zasady społecznego wykorzystania zabytków, zasady relacji zabytku i otoczenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 63500000-4


Dodatkowe kody CPV: 55100000-1, 60172000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 68000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: CRISTAL TRAVELNET Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Wojska Polskiego 34
Kod pocztowy: 19-300
Miejscowość: Ełk
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 48800
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48800
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73482
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


INNE PRZETARGI Z KRAKOWA

więcej: przetargi w Krakowie »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.