eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rejowiec Fabryczny › Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pawłów gmina Rejowiec Fabryczny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-04-02

Ogłoszenie nr 510058810-N-2020 z dnia 02-04-2020 r.

Gmina Rejowiec Fabryczny: Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pawłów gmina Rejowiec Fabryczny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pawłów gmina Rejowiec Fabryczny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. Tereny inwestycyjne Gminy Rejowiec Fabryczny współfinansowanego w ramach Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działania 3.1 Tereny inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513049-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Rejowiec Fabryczny, Krajowy numer identyfikacyjny 11019804300000, ul. ul. Lubelska 16, 22-170 Rejowiec Fabryczny, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 825 664 121, e-mail wrg@ug.rejowiec.pl, faks 082 566 42 11.
Adres strony internetowej (url): http://www.ug.rejowiec.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Pawłów gmina Rejowiec Fabryczny wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

Rpi.271.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie obejmuje wykonanie w miejscowości Pawłów wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 839 na działkach 1465, 1437/6, 1437/7, 1305 kanalizacji grawitacyjnej d=160 metodą wykopu i przewiertu sterowanego. System kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pawłów ze względu na ukształtowanie terenu, zaprojektowano jako grawitacyjno-tłoczny, ścieki odprowadzane będą do istniejącej kanalizacji przy ul. Lubelskiej. Zakres prac do wykonania obejmuje między innymi: a) roboty ziemne, b) wykonanie przewiertu sterowanego, c) układanie rurociągów, d) wykonanie studni i studzienek rewizyjnych, e) próby wodne szczelności, f) plantowanie powierzchni gruntu, g) odtworzenie terenu i nawierzchni po robotach.Wykonawca jest zobowiązany wykonać również inne prace związane z realizacją zakresu określonego w dokumentacji projektowej. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa oraz wzór umowy. Przed miary robót mają jedynie charakter pomocniczy, poglądowy i nie stanowią podstawy wyceny oferty Wykonawcy. Projekt budowlano-wykonawcy, zapisy SIWZ oraz wzór umowy mają charakter nadrzędny - wszelkie prace i materiały ewentualnie nie uwzględnione w przedmiarze, ale ujęte w dokumentacji projektowej, zapisach SIWZ oraz wzorze umowy należy uwzględnić (wycenić) w ofercie. \ 3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności związane z wykonywaniem wszystkich robót objętych zamówieniem, wskazane i opisane w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (dot. tzw. pracowników fizycznych), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do za trudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Czynności nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel Wykonawcy (osoby kierujące budową/robotami) nie podlegają rygorowi zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Powyższe dotyczy także osób wykonujących obsługę geodezyjną, dostaw ców materiałów

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45231300-8


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 347040.51
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe STOLMEX Kozłowski Stanisław
Email wykonawcy: stolmex.zamosc@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Lipska 40
Kod pocztowy: 22-400
Miejscowość: Zamość
Kraj/woj.: lubelskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 295355.69
Oferta z najniższą ceną/kosztem 295355.69
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 553500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: NIE

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.