eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawy warzyw i owoców na potrzeby Aresztu Śledczego w Warszawie GrochowieOgłoszenie z dnia 2019-03-15

Ogłoszenie nr 510051162-N-2019 z dnia 15-03-2019 r.

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów: Dostawy warzyw i owoców na potrzeby Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 587527-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Areszt Śledczy w Warszawie-Grochów, Krajowy numer identyfikacyjny 32124700000000, ul. ul. Chłopickiego , 04-275 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 226 105 541, e-mail as_warszawa_grochow@sw.gov.pl, faks 226 734 501.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Areszt Śledczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawy warzyw i owoców na potrzeby Aresztu Śledczego w Warszawie Grochowie

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Buraki ćwikłowe - 9000kg, CPV 03221111-7, świeże, bez liści, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, cebula biała - 8000 kg, CPV 03221113-1, świeża, bez szczypioru, sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, jabłka - 7000 kg, CPV 03222321-9, czyste, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, kapusta głowiasta biała - 13000 kg, CPV 03221410-3, głowiasta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, kapusta głowiasta czerwona - 7000 kg, CPV 03221410-3, głowiasta, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, marchew (bez naci) - 13000 kg, CPV03221112-4, świeża, sucha, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, pietruszka korzeniowa - 6500 kg, CPV 03221110-0, świeża, nienadmarznięta, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, por - 4500 kg, CPV 03221110-0, czysty, świeży, seler korzeniowy - 6500 kg, CPV 03221110-0, świeży, nienadmarznięty, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, , ogórek świeży - 3000 kg, CPV 03221270-9, czysty, pomidory- 2400 kg, CPV 03221240-0, świeże, niedomarznięte, bez uszkodzeń mechanicznych , fasola biała Jaś - 2000 kg, CPV 03221210-1, suszona, ziarna zbliżone wielkością do odmiany "średni Jaś", w całości, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, groch łuskany- 1000 kg, CPV 03221220-4, suszony, bez śladów uszkodzeń mechanicznych, pieczarki- 1500 kg- CPV 03221260-6, czyste, świeże, bez uszkodzeń mechanicznych, fasola szparagowa (zielona, żółta) - 1000 kg, CPV 03221212-5, świeża, czysta, bez uszkodzeń mechanicznych., kapusta pekińska - 6500 kg, CPV 03221410-3 świeża, czysta, bez uszkodzeń mechanicznych, koper - 700 pęczków, CPV 03221000-6, zielony, świeży, pęczek 15-20g, sałata masłowa zielona - 1000 kg, CPV 03221320-5, bez oznak zgnilizny, czysta, ziemniaki - 130000 kg, CPV03212100-1, jadalne, nie zzieleniałe, czyste, suche, nienadmarznięte, bez śladów uszkodzeń mechanicznych,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 03221111-0


Dodatkowe kody CPV: 03212100-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Grupa 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 155457
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: ROBS sp. z O.O.
Email wykonawcy: firmarobs@wp.pl
Adres pocztowy: Poznańska 98, Bronisze
Kod pocztowy: 05-850
Miejscowość: Ożarów Mazowiecki
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie


Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 163262
Oferta z najniższą ceną/kosztem 163262
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 249196.50
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Grupa 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 87100
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 91000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 91000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 120120
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.