eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pasłęk › Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (II przetarg)

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-03-07

Ogłoszenie nr 510043623-N-2019 z dnia 07-03-2019 r.

Urząd Miejski w Pasłęku: Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (II przetarg)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 511264-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Miejski w Pasłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 00052444700000, ul. Pl. Św. Wojciecha 5, 14-400 Pasłęk, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48552482001, e-mail grzegorz.nazarewicz@paslek.pl, faks +48552483180.
Adres strony internetowej (url): http://paslek-um.bip-wm.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (II przetarg)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

BGK.271.6.II.2019.GN

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na bieżącym utrzymaniu i konserwacji zieleni miejskiej na terenie miasta Pasłęk (Gmina Pasłęk, powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie), w tym współfinansowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie zadanie polegające na utrzymaniu czystości i porządku na zieleńcach zlokalizowanych w ciągach dróg wojewódzkich nr 513 ul. Sprzymierzonych (od znaku pionowego D-42 "teren zabudowany" do skrzyżowania z ruchem okrężnym u zbiegu ulic Sprzymierzonych, Augustyna Steffena i Kraszewskiego - Rondo Itzehoe) oraz nr 505 ul. Kraszewskiego (od Ronda Itzehoe do granic administracyjnych miasta) w Pasłęku. 2. W zakres zadania wchodzi między innymi: 1) koszenie trawników (parki, zieleńce miejskie); 2) pielęgnacja istniejących nasadzeń (pielenie, pielęgnacja krzewów i drzew ozdobnych); 3) cięcia żywopłotów (pielęgnacyjne, formujące); 4) odchwaszczanie żywopłotów; 5) nasadzenia kwiatów jednorocznych (konstrukcje kaskadowe, kwietniki wiszące); 6) założenie nowego trawnika o powierzchni ok. 1000 m2; 7) prace porządkowe i pielęgnacyjne na terenach zielonych (w tym grabienie liści i opróżnianie koszy parkowych); 8) odmładzanie krzewów liściastych (cięcia pielęgnacyjne drzew); 9) dostawa 5 (pięciu) wiszących kwietników na kwiaty jednoroczne. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji, polegającego na wykonaniu przez Wykonawcę dodatkowych nasadzeń w parku przy ul. Boh. Westerplatte, w ilości do 60 szt. krzewów i/lub drzewek z materiału pozyskanego i dostarczonego przez Zamawiającego, za dodatkowym wynagrodzeniem. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w rozdziale 4 SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 77310000-6


Dodatkowe kody CPV: 77340000-5, 77314100-5, 77300000-3, 77313000-7, 77342000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 195282.95
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: "ELA" Elżbieta Małysa
Email wykonawcy: e.malysa@wp.pl
Adres pocztowy: Mysłaki 2/5
Kod pocztowy: 14-310
Miejscowość: Miłakowo
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 205200.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 205200.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 220000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.