eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Chorzów › Wykonanie dzieła artystycznego - projektu scenografii wraz z jej artystycznym wyprodukowaniem, do spektaklu premierowego pt"Zakonnica w przebraniu"Ogłoszenie z dnia 2020-02-26

Ogłoszenie nr 510035152-N-2020 z dnia 26-02-2020 r.

Teatr Rozrywki: Wykonanie dzieła artystycznego - projektu scenografii wraz z jej artystycznym wyprodukowaniem, do spektaklu premierowego pt: "Zakonnica w przebraniu"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Teatr Rozrywki, Krajowy numer identyfikacyjny 00123800500000, ul. ul. Marii Konopnickiej 1, 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 19 30, e-mail m.grycyk@teatr-rozrywki.pl, faks 32 346 19 39.
Adres strony internetowej (url): www.teatr-rozrywki.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie dzieła artystycznego - projektu scenografii wraz z jej artystycznym wyprodukowaniem, do spektaklu premierowego pt: "Zakonnica w przebraniu"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP/01/20

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie dzieła artystycznego - projektu scenografii wraz z jej artystycznym wyprodukowaniem, do spektaklu premierowego pt: "Zakonnica w przebraniu"

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 92.31.22.00 - Usługi świadczone przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, animatorów kultury oraz pozostałych artystów


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 299200
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Grzegorz Policiński SCEN LAR
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mała 5/8
Kod pocztowy: 42-200
Miejscowość: Częstochowa
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 368016
Oferta z najniższą ceną/kosztem 368016
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 368016
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: nie

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67.1.1b i art. 67.1.1a Ustawy Pzp ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Po wnikliwej analizie, biorąc pod uwagę względy artystyczne, dorobek artystyczny i uznanie w świecie kultury wybrano do wykonania zamówienia wskazanego wykonawcę. Scenografia niezbędna do premiery sztuki "Zakonnica w przebraniu" jest dziełem objętym prawem autorskim, przysługującym autorowi projektu scenografii. W związku z możliwością zastrzeżenia przez autora wykonawstwa dzieła (zgodnie z art.16, pkt 3 i 5 Prawa autorskiego), a także w związku ze specyfiką wykonania przedmiotu zamówienia - będącego wytworem artystycznym, wykonanie takiego działa może zostać zlecone w trybie zamówienia w zakresie działalności twórczej i spełnia przesłanki ustawy Pzp dot. zamówienia z wolnej ręki - art.67.1.1b) i art.67.1.1a) ustawy Pzp. Zamówienie jest związane z niepowtarzalnością danego przejawu działalności twórczej i artystycznej oraz dynamiką procesu twórczego. Jego realizacja odbywa się w wyniku uzgodnień i bieżących dyskusji w ścisłej współpracy pomiędzy zespołem realizatorów premiery, w szczególności reżyserem (który realizuje swoja koncepcję artystyczną, dobierając lub wskazując pozostałych twórców - scenografa, choreografa, kierownika muzycznego), a zespołem wykonawczym. Udział wskazanych twórców jako wykonawcy umowy pozwoli na osiągnięcie przez Teatr Rozrywki zamierzonego celu artystycznego. Zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67.1.1b i art. 67.1.1a wynika z powyższego charakteru przedmiotu zamówienia.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.