eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarach Natura 2000Lasy Lęborskie PLB220006, Lasy Mirachowskie PLB220008, Puszcza Darżlubska PLB220007, Wielki Sandr Brdy PLB220001 w 2020 r.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 510033979-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku: Monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarach Natura 2000: Lasy Lęborskie PLB220006, Lasy Mirachowskie PLB220008, Puszcza Darżlubska PLB220007, Wielki Sandr Brdy PLB220001 w 2020 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 505528-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku, Krajowy numer identyfikacyjny 22070075000000, ul. Chmielna 54/57, 80-748 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 683 68 00, e-mail sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl, faks 58 683 68 03.
Adres strony internetowej (url): http://bip.gdansk.rdos.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarach Natura 2000: Lasy Lęborskie PLB220006, Lasy Mirachowskie PLB220008, Puszcza Darżlubska PLB220007, Wielki Sandr Brdy PLB220001 w 2020 r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OI.I.261.1.6.2020.IW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie monitoringu włochatki Aegolius funereus w granicach obszarów Natura 2000: Lasy Lęborskie PLB220006, Lasy Mirachowskie PLB220008, Puszcza Darżlubska PLB220007, Wielki Sandr Brdy PLB220001 w 2020 r. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące zadania: 1) zadanie nr 1: monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarze Natura 2000 Lasy Lęborskie PLB220006 w 2020 r., 2) zadanie nr 2: monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarze Natura 2000 Lasy Mirachowskie PLB220008 w 2020 r., 3) zadanie nr 3: monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarze Natura 2000 Puszcza Darżlubska PLB220007 w 2020 r., 4) zadanie nr 4: monitoring włochatki Aegolius funereus w obszarze Natura 2000 Wielki Sandr Brdy PLB220001 w 2020 r. 3. Przez ofertę częściową należy rozumieć ofertę składaną na jedno lub kilka zadań, wymienionych powyżej. Wykonawca może złożyć oferty częściowe na dowolną liczbę zadań zamówienia. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 78.71.50.00 - 78.71.50.00


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 141822.33
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Stowarzyszenie Bielawy z Norde
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Połczyno, ul. Ceynowy 22
Kod pocztowy: 84-100
Miejscowość: Puck
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 141833.33
Oferta z najniższą ceną/kosztem 141833.33
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 141833.33
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.