eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kuślin › Dostawa mieszanek uzupełniających i komponentów paszowych non-GMO w roku 2020

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2020-02-20

Ogłoszenie nr 510031640-N-2020 z dnia 20-02-2020 r.

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance: Dostawa mieszanek uzupełniających i komponentów paszowych non-GMO w roku 2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 503189-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance, Krajowy numer identyfikacyjny 99487000000000, ul. Trzcianka , 64-316 Kuślin, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-61 4473032, e-mail szkola@zsrcku.com, faks 0-61 4473173.
Adres strony internetowej (url): https://zsrcku.com

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa jednostka oświatowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa mieszanek uzupełniających i komponentów paszowych non-GMO w roku 2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZSRCKU 1/2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mieszanek uzupełniających i komponentów paszowych non-GMO w roku 2020, w następującym asortymencie: Mieszanka uzupełniająca dla krów mlecznych NON GMO - 4,4 t; Mieszanka paszowa uzupełniająca dla cieląt CJ NON GMO - 8 t; Śruta sojowa NON GMO - 30 t; Śruta rzepakowa NON GMO- 96 t; Preparat mlekozastępczy na I okres odchowu (od 4 dnia) NON GMO - 4 t; Preparat mlekozastępczy na II okres odchowu NON GMO - 4 t; Kreda pastewna NON GMO - 2,5 t; Kwaśny węglan sodu NON GMO - 3 t; Gliceryna NON GMO - 9 t; Lizawka solna dla bydła NON GMO - 2 t; Mieszanka uzupełniająca dla cieląt od 2 tygodnia życia Musli NON GMO - 4 t. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb Zamawiającego. Zamawiający przewiduje zgłaszanie zapotrzebowań w trybie comiesięcznym. Mieszanki i komponenty z każdej dostawy muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by cały proces dostawy (od producenta do Zamawiającego) był objęty certyfikatami NON GMO wg standardu VLOG lub standardu równoważnego. W tym celu Wykonawca będzie zobowiązany do przedkładania wraz z każdą dostawą dokumentów potwierdzających posiadanie ww. certyfikatów przez producenta produktów objętych daną dostawą oraz przez podmiot transportujący te produkty. Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać mieszanki i komponenty w opakowaniach nie większych niż 50 kg. Czas, w jakim Wykonawca będzie zobowiązany wykonać dostawę od zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego: 96 godzin.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 15.70.00.00 - Pasza dla zwierząt


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 301967.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: P.U.H. ROL-MAR I Maciej Hetmanowski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowe Gorzycko 22/1
Kod pocztowy: 66-330
Miejscowość: Pszczew
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 318719.46
Oferta z najniższą ceną/kosztem 296531.70
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318719.46
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.