eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Wykonanie remontów w obiektach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2019-02-15

Ogłoszenie nr 510030421-N-2019 z dnia 15-02-2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej: Wykonanie remontów w obiektach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500477-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej, Krajowy numer identyfikacyjny 17342700000000, ul. os. Zgody 18, 31-951 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 12 681 97 00, e-mail szkola@sapsp.pl, faks 12 681 97 09.
Adres strony internetowej (url): www.sapsp.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontów w obiektach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

WK-I.2370.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów w obiektach Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do siwz jako załącznik nr 1.1 - 1.4.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7


Dodatkowe kody CPV: 45331000-6, 45311000-0, 45421000-4, 45332000-3, 45431000-7, 45324000-4, 45442100-8, 45261900-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Wykonanie remontu wymiennikowni w budynku nr 18 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa faktyczna: Cena oferty najkorzystniejszej tj. firmy: Henryk Suski HBS, os. Zielone 10/1, 31-970 Kraków - 207.562,50 zł. (słownie złotych: dwieście siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa 50/100), przewyższa kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 145.000,00 zł brutto (słownie złotych: sto czterdzieści pięć tysięcy 00/100). Podstawa prawna: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty".

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Wykonanie remontu pomieszczeń przewiązki i klatki schodowej budynku nr 18a Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 82120.71
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Spółdzielnia Rzemieślnicza BUDMET
Email wykonawcy: budmet@budmet.krakow.pl
Adres pocztowy: os. Szkolne 3
Kod pocztowy: 31-975
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 115368.96
Oferta z najniższą ceną/kosztem 115368.96
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128104.24
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Wykonanie remontu tarasu zewnętrznego przy budynku nr 16-17 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa faktyczna: Do terminu składania ofert, tj. do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Podstawa prawna: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku nr 18 Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Podstawa faktyczna: Do terminu składania ofert, tj. do dnia 18.01.2018 r. do godz. 10:00 nie wpłynęła żadna oferta. Podstawa prawna: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych "zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3".

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.