eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeprowadzenie maksymalnie 12 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka)

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 510026985-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: Przeprowadzenie maksymalnie 12 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
POPW 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowy numer identyfikacyjny 17181095000000, ul. Pańska 81, 00-834 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. (022) 432 80 80, e-mail biuro@parp.gov.pl, faks (022) 432 86 20.
Adres strony internetowej (url): www.parp.gov.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: agencja rządowa działajaca na podstawie ustawy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie maksymalnie 12 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

p/316/DPI/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: 1) przeprowadzenie maksymalnie 12 kontroli trwałości projektów realizowanych w ramach PO RPW Osi priorytetowej I (Nowoczesna gospodarka), zwanych dalej "kontrolami" 2) przygotowanie pełnej dokumentacji związanej z każdą kontrolą 3) przygotowaniu raportu końcowego z realizacji przedmiotu zamówienia

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79313000-1


Dodatkowe kody CPV: 79210000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/01/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 32400
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Lubelska Fundacja Rozwoju
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Złota 59
Kod pocztowy: 00-120
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 39852
Oferta z najniższą ceną/kosztem 39852
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 39852
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Podstawą wszczęcia postępowania jest art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. Zamówienie uzupełniające do umowy z dnia 7 marca 2018 r. nr 11/BZP/DPI/2018 zawartej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (p/6/DPI/2018). Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zmówieniu dla zamówienia podstawowego (Ogłoszenie nr 507681-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.), polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia, stanowi nie więcej niż 30% wartości zamówienia podstawowego i udzielone zostało dotychczasowemu wykonawcy usługi.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.