eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stalowa Wola › Ułożenie kostki brukowej na placu Galerii Malarstwa Alfonsa KarpińskiegoOgłoszenie z dnia 2019-02-11

Ogłoszenie nr 510026983-N-2019 z dnia 11-02-2019 r.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: Ułożenie kostki brukowej na placu Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, Krajowy numer identyfikacyjny 83041400600000, ul. Sandomierska 1, 37-450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 015 8448556, e-mail mmlynarski@muzeum.stalowawola.pl, lmizera@muzeum.stalowawola.pl, faks 015 8448557.
Adres strony internetowej (url): http://www.muzeum.stalowawola.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Muzeum Regionalne - Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ułożenie kostki brukowej na placu Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

MR-AG-3121-1/19

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Roboty uzupełniające do zadania pn.: Rewaloryzacja zabytkowego budynku dawnego C.K. Sądu Powiatowego w Stalowej Woli na potrzeby Galerii Malarstwa Alfonsa Karpińskiego - ROBOTY BUDOWLANE. Zakres robót budowlanych uzupełniających jest następujący. a) Prace wykończeniowe w zakresie zagospodarowania terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej przy budynku nr 2 o powierzchni 25 m2 zgodnie z dokumentacją projektową, b) rozebranie oraz utylizacja istniejących krawężników, c) ułożenie kostki prostokątnej o grubości 8 cm, kolor ciemnoszary, kostka tożsama z istniejącą ułożoną na placu, d) Należy zastosować podbudowę z kruszywa kamiennego o grubości 28 cm.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45233252-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3398.32
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek
Email wykonawcy: bajek.biuro@interia.pl
Adres pocztowy: Nowosielec 288
Kod pocztowy: 37-400
Miejscowość: Nisko
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4179.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 0.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 0.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie Zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Przedmiot zamówienia dotyczy powtórzenia podobnych robót budowlanych objętych zakresem podstawowym zamówienia o nr sprawy MR-AG-3121-02/2017. Zamawiający przewidział udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) do 20% wartości zamówienia podstawowego, w zakresie wykonania robót ogólnobudowlanych. Przedmiot zamówienia uzupełniającego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego, zaś całkowita wartość zamówienia została uwzględniona przy szacowaniu wartości zamówienia. Umowę Nr 1/2017/PZP zawarto w dniu 15.12.2017 r., zaś umowę na roboty uzupełniające o Nr 2/2019/PZP zawarto w dniu 5.02.2019 r., zatem nie minęło 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.