eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Żabia Wola › Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie"Ogłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 510014022-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Gmina Żabia Wola: Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 625252-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Żabia Wola, Krajowy numer identyfikacyjny 75014857800000, ul. ul. Główna 3, 96-321 Żabia Wola, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 046 8578182, 8578224, e-mail przetargi@zabiawola.pl, faks 468 578 181.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zabiawola.akcessnet.net

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. Żabia Wola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie"

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

RI.271.5.30.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie w 2019 roku, funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży sanitarnej nad zadaniem pn.: "Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej ul. Kresowa i ul. Bracka w m. Ojrzanów, na terenie działek nr ew. 511/5 i 511/7 ul. Wiśniowa w m. Żelechów, gm. ŻabiaWola oraz ul. Motylkowa, ul. Brzozowa, na terenie działek nr ew. 65/13, 65/27, 65/21, 98/1 w miejscowości Wycinki Osowskie". 2) Przedmiot zamówienia obejmuje kontrolę wykonywanych robót budowlanych z upoważnienia Zamawiającego w sposób stały podczas prowadzonych robót budowlanych, a także kontrolę rozliczeń pod względem ilościowym i finansowym, 3) Zakres rzeczowy nadzoru inwestorskiego obejmuje uprawnienia i obowiązki wymienione w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186), oraz zgodnie z ogólną zasadą swobody kontraktowej określonej w art. 3531 Kodeksu cywilnego: a) prowadzenie kontroli nad zgodnością i prawidłową realizacją robót zgodnie z wytycznymi technologicznymi, obowiązującymi normami, SIWZ, zawartą z wykonawcą robót umową na wykonanie robót, obowiązującym prawem, a w szczególności ustawą - Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy. b) dołożenie szczególnej staranności przy realizacji swoich zadań, uwzględniając profesjonalny charakter prowadzonej przez siebie działalności. Najważniejszym obowiązkiem inspektora nadzoru inwestorskiego jest dbanie o prawidłowe wykonywanie robót budowlanych w branży sanitarnej. Udział inspektora nadzoru inwestorskiego w procesie budowlanym musi być fachowym zastępstwem inwestora w wykonywaniu nadzoru nad prowadzonymi robotami. Ma to zapewnić inwestorowi możliwość faktycznej kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Wiedza, którą posiada inspektor nadzoru inwestorskiego musi stanowić dla Zamawiającego swoiste zabezpieczenie, że realizowana inwestycja jest pod fachową kontrolą. c) powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o wykrytych usterkach i wadach w realizowanych robotach oraz określenie zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, z jednoczesnym przekazaniem informacji Zamawiającemu, d) poświadczanie usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych usterek i wad, e) Sporządzanie protokołów konieczności na niezbędne roboty uzupełniające lub zamienne oraz udzielanie wyjaśnień w tym zakresie, f) Organizowanie oraz udział osobisty w naradach technicznych w Urzędzie Gminy w Referacie Inwestycji i Infrastruktury z udziałem przedstawiciela Zamawiającego na każde żądanie Zamawiającego oraz sporządzanie protokołów z tych narad i przekazywania ich do Zamawiającego i Wykonawcy niezwłocznie po ich sporządzeniu, g) przygotowanie rozliczenia umowy z Wykonawcą, w przypadku jej rozwiązania, sporządzenie szczegółowej inwentaryzacji robót wykonanych i robót do wykonania, h) dostarczanie Zamawiającemu dokumentów i informacji w terminach przez niego ustalonych w przypadku sporów sądowych, a także innych wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego, i) co najmniej raz w roku w okresie gwarancji i rękojmi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, dokonania przeglądu technicznego, łącznie z Wykonawcą robót i Zamawiającym. Po wykryciu wad i usterek Inspektor nadzoruje ich usunięcie przez Wykonawcę oraz dokonuje odbioru po ich usunięciu

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 71.52.00.00 - Usługi nadzoru budowlanego


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 10318.53
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: HANISAN Janina Nowakowska
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Urszuli 37
Kod pocztowy: 02-419
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4305.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.