eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Strzegowo › Dostawa wyposażenia pracowni szkolnychOgłoszenie z dnia 2020-01-14

Ogłoszenie nr 510007677-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Gmina Strzegowo: Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja Ogólna, projekt pod nazwą "W POGONI ZA WIEDZĄ"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 611034-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540228440-N-2019, 540230822-N-20199


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Strzegowo, Krajowy numer identyfikacyjny 13037844000000, ul. Plac Wolności 32, 06-445 Strzegowo, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 23 6794004, e-mail ug@strzegowo.pl, faks 23 6704085.
Adres strony internetowej (url): www.strzegowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia pracowni szkolnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

271.27.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni szkolnych: Część 1 - Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych 1) Tablica interaktywna - 6 kompletów, 2) Laptop dla nauczyciela - 6 kompletów, 3) Projektor krótkoogniskowy - 6 kompletów, 4) Głośniki - 6 kompletów, 5) Okablowanie - 6 kompletów, 6) Uchwyt ścienny - 3 komplety, 7) Wizualizer - 3 komplety, 8) Laptop dla ucznia - 36 kompletów, 9) Oprogramowanie do zarządzania pracownią - 3 komplety, 10) Router bezprzewodowy - 3 komplety, 11) Szafa na laptopy - 3 komplety, 12) Podstawa jezdna do tablicy - 3 komplety, 13) Drukarka 3D - 3 komplety, 14) Skaner 3D - 3 komplety, 15) Długopis 3D - 3 komplety, 16) APARAT EEG BIOFEEDBACK 4 KANAŁOWY - 3 komplety, 17) Filament - 42 komplety, Część 2 - Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni szkolnych 1) Mikroskop - 12 kompletów, 2) Waga laboratoryjna - 12 kompletów, 3) Miernik wilgotności - 12 kompletów, 4) Miernik natężenia światła - 12 kompletów, 5) Miernik dźwięku - 12 kompletów, 6) Miernik przepływu powietrza - 12 kompletów, 7) Miernik natężenia prądu - 12 kompletów, 8) Miernik PH - 12 kompletów, 9) Miernik ciśnienia - 12 kompletów, 10) Miernik po pomiaru sił - 12 kompletów, 11) Miernik do pomiaru mocy - 12 kompletów, 12) Miernik do pomiaru napięcia elektrycznego - 12 kompletów, 13) Miernik do pomiaru temperatur - 12 kompletów, 14) Zestaw do preparacji - 12 kompletów, 15) Zestaw szkła lab. - 12 kompletów, 16) Zestaw odczynników chemicznych - 12 kompletów, 17) Zestaw do budowy szkieletów brył - 12 kompletów, 18) Zestaw do budowy struktur chem. - 12 kompletów, 19) Kalkulator - 12 kompletów, 20) Stoper - 12 kompletów, 21) Taśmy miernicze. - 12 kompletów, 22) Zestaw do robotyki kl.4-6. - 18 kompletów, 23) Zestaw do robotyki kl.7-8. - 18 kompletów, Dostarczone wyposażenie zostanie przekazane nieodpłatnie do placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dąbrowie, Niedzborzu i Strzegowie. Wykonawca dokona montażu i instalacji urządzeń, które tego wymagają w szczególności tablic, projektorów, routerów etc. 2. Szczegółowe minimalne parametry wyposażenia podano w załączniku Nr 2 - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia. Wymagania w zakresie innych cech: - dostarczone wyposażenie ma być fabrycznie nowy i w pełni sprawny, - dostarczony wyposażenie musi posiadać stosowne certyfikaty i atesty wymagane przepisami prawa, - do oferowanego wyposażenia należy załączyć instrukcję obsługi w języku polskim, listy punktów serwisowych oraz karty gwarancyjne. Jeśli dokumenty te będą sporządzone w języku innym niż polski, wówczas należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. - w ramach zamówienia Wykonawca dostarczy wyposażenie w miejsce wskazane przez Zamawiającego, dokona jego uruchomienia oraz przeszkolenia z podstawowej obsługi technicznej, - Wykonawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub zagubienia wyposażenie do momentu jego przekazania Zamawiającemu i podpisania protokołu odbioru końcowego dostawy wyposażenia. 2. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 3. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne ("lub równoważne" - art. 29 ust 3 ustawy pzp). Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia nie znalazł żadnych znaków towarowych, patentów czy pochodzenia, źródeł lub szczególnych procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę. Jeżeli jednak wykonawca stwierdzi/ zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że znajdują się takie przypadki lub pośrednio wskazujące na jeden konkretny produkt, prosi się Wykonawcę, aby zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp zwracając się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ wskazał takie produkty. Wówczas jako wyjaśnienie/ zmiana treści SIWZ zamawiający sprecyzuje, jakie cechy zamawianego produktu mają dla niego walor równoważny, które będą brane pod uwagę przy ocenie. 4. Podobna zasada obowiązuje w przypadkach, gdy w opisie przedmiotu zamówienia zostały wprowadzone odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy pzp. 5. Oferowanie rozwiązań równoważnych do wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia wymaga dodatkowo wykazania, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż wymagane przez zamawiającego. Ciężar wykazania spełnienia tych wymagań leży po stronie wykonawcy w składanej ofercie. 6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy/usługi/roboty budowlane spełniają wszystkie wymagania określone przez zamawiającego w treści SIWZ i w postępowaniu. 7. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń oraz udowodnienie okoliczności wynikających z wcześniejszych zapisów.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 30213100-6


Dodatkowe kody CPV: 30100000-0, 30232100-5, 30236000-2, 38652100-1, 38653400-1, 39161000-8, 39162000-5, 39162110-9, 48900000-7, 33121100-5, 33197000-7, 48180000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Dostawa wyposażenia multimedialnego pracowni szkolnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 258840.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: DESICO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@desico.pl
Adres pocztowy: ul. Krakowska 29C
Kod pocztowy: 50-424
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 199829.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 199829.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254730.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Dostawa wyposażenia edukacyjnego pracowni szkolnych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 94968.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: Firma Handlowa AKS Kazimierz Szczygielski
Email wykonawcy: biuro@centrumzaopatrzen.pl
Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 2
Kod pocztowy: 37-200
Miejscowość: Przeworsk
Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 69606.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 69606.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 90300.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.