eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Węgrów › Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2019 rokOgłoszenie z dnia 2019-01-11

Ogłoszenie nr 510007555-N-2019 z dnia 11-01-2019 r.

Starostwo Powiatowe w Węgrowie: Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 644999-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Krajowy numer identyfikacyjny 71158666200000, ul. ul. Przemysłowa 5, 07-100 Węgrów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 25 74 09 280, e-mail zamowienia@powiatwegrowski.pl, faks 25 7922617 w. 145.
Adres strony internetowej (url): www.powiatwegrowski.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Sukcesywne dostawy oleju opałowego dla jednostek organizacyjnych Powiatu Węgrowskiego na 2019 rok

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP. 272.47.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy oleju opałowego lekkiego, zgodnego z normą PN-C-96024: L1, o łącznej szacunkowej ilości 250 200 litrów do niżej wymienionych Odbiorców końcowych Zamawiającego 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Sadownem ul. Kościuszki 74 07-140 Sadowne 90 000 litrów, 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie ul. Wyspiańskiego 18 07-130 Łochów 63 966 litrów, 3 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Ignaś" w Kaliskach Kaliska 50b, 07-130 Łochów 23 867 litrów, 4 Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza "Helenka" w Kaliskach Kaliska 50c, 07-130 Łochów 23 867 litrów, 5 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Jaworku Jaworek 32 07-111 Wierzbno 40 000 litrów, 9 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miedznie ul. Węgrowska 5 07-106 Miedzna 7 500 litrów, 7 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Węgrowie ul. Mickiewicza 23 07-100 Węgrów 1 000 litrów,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09.13.51.00 - Olej opałowy


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 736360.98
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: TERM-OIL sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Ofiar Firleja 7
Kod pocztowy: 26-600
Miejscowość: Radom
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 845676.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 845676.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 905724.00
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.