eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Przebudowa systemu MassARRAYŽ Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module 96 zamiast Nanodyspensera RS1000 dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.Ogłoszenie z dnia 2020-01-03

Ogłoszenie nr 510000777-N-2020 z dnia 03-01-2020 r.

Uniwersytet Gdański: Przebudowa systemu MassARRAY® Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module 96 zamiast Nanodyspensera RS1000 dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550272802-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): https://ug.edu.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa systemu MassARRAY® Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module 96 zamiast Nanodyspensera RS1000 dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

A 120-211-169/19/ER

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa systemu MassARRAY® Analyzer 4 96 uwzględniająca dołączenie automatycznego spotera Chip Prep Module (CPM), 96, zamiast Nanodyspensera RS1000 o numerze seryjnym: 13P0218RS-01. OPIS CPM upgrade: MassARRAY z modułem Chip Prep (CPM) umożliwia: 1. automatyczne przenoszenie próbki z płytki mikrotitracyjnej na matrycę SpectroCHIP, 2. automatyczne nanoszenie kalibratora na matrycę SpectroCHIP, 3. automatyczne odsalanie próbek przy użyciu rezyny, 4. automatyczne ładowanie gotowej matrycy SpectroCHIP do analizatora MassARRAY, 5. automatyczny odczyt 2 matryc spectroCHIP, 6. posiada wbudowane oprogramowanie do tzw. autodiagnostyki systemu transferowego. Zawiera Upgrade oprogramowania z wersji Windows XP do wersji Windows 10 współpracującej z systemem MassARRAY.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38433100-0


Dodatkowe kody CPV: 38434540-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 251039.25
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: KAWA.SKA Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Zaczarowanej Róży 1
Kod pocztowy: 05-540
Miejscowość: Zalesie Górne
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 308778.28
Oferta z najniższą ceną/kosztem 308778.28
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 308778.28
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż dostawa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. System MassARRAY® zakupiony został w 2013 roku przez Wydział w ramach projektu MOBI4Health, który był finansowany przez Komisję Europejską z 7 Programu Ramowego UE w ramach konkursu REGPOT. Sprzęt zakupiony został od firmy Agena Bioscience za pośrednictwem firmy KAWA.SKA Sp. z o.o. Firma KAWA.SKA Spółka z o.o. jest jedynym i autoryzowanym przedstawicielem formy AGENA Bioscience w zakresie sprzedaży systemu MassARRAY® Analyzer 4, zestawów odczynników, oprogramowania oraz serwisowania oferowanej aparatury, na obszarze Polski. MassARRAY® Analyzer 4 jest jedynym obecnie dostępnym na rynku spektrometrem mas dedykowanym do analiz kwasów nukleinowych. Odczynniki wchodzące w skład zestawów firmy Agena Bioscience oraz oferowane matryce (SpectroCHIP®), jako jedyne na rynku, są w pełni kompatybilne z systemem MassARRAY®. Przebudowa systemu oraz aktualizacja oprogramowania umożliwi przeprowadzanie jeszcze dokładniejszych analiz kwasów nukleinowych, co z pewnością zaowocuje w przyszłości nowymi publikacjami naukowymi. Do tej pory wyniki uzyskane dzięki systemowi Mass ARRAY® zostały opublikowane w licznych czasopismach o zasięgu krajowym i międzynarodowym, jak również prezentowane były na wielu konferencjach naukowych.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.