eGospodarka.pl
bezpłatny program PIT 2019

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jerzmanowice › Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi PrzeginiaOgłoszenie z dnia 2020-02-04Ogłoszenie nr 508953-N-2020 z dnia 2020-02-04 r.

Gmina Jerzmanowice-Przeginia: Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi Przeginia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Jerzmanowice-Przeginia, krajowy numer identyfikacyjny 35155580300000, ul. Rajska  22 , 32-048  Jerzmanowice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 895 247, e-mail sekretariat@jerzmanowice-przeginia.pl, faks 123 895 521.
Adres strony internetowej (URL): www.jerzmanowice-przeginia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://www.jerzmanowice-przeginia.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://bip.malopolska.pl/ugjerzmanowiceprzeginia,m,177335,zamowienia-publicznei- ogloszenia.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
oferty należy złożyć pisemnie, osobiście lub za pomocą operatora pocztowego lub posłańca na adres Zamawiającego
Adres:
Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia, ul. Rajska 22, 32-048 Jerzmanowice


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi Przeginia
Numer referencyjny: IR.271.1.1.2020.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi Przeginia". Zamawiający uzyskał dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego, w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2019. Zadanie jest objęte umową o dofinansowanie. Zadanie inwestycyjne realizowane na podstawie decyzji Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.917.2018, z dnia 27.07.2018 r., zmieniającej decyzję Starosty Krakowskiego nr AB.V-1-818/08, z dnia 14.11.2008 r. Inwestycja realizowana jest na działkach oznaczonych nr ewid. 1001/11, 1000/33, 1000/35, 999/15, 998/15, 997/25, 997/20, 1002/8 w miejscowości Przeginia, przy budynku Zespołu Szkół w Przegini. 1. Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi: - roboty rozbiórkowe i przygotowawcze, - boisko wielofunkcyjne - kort tenisowy - boisko do koszykówki, - skocznia w dal, - tor do rolek, - boisko do siatkówki plażowej, - ogrodzenia, - mała architektura, - schody terenowe, - chodniki i dojazdy, - remont budynku gospodarczego, - zieleń - wykonanie trawnika i nasadzenia. - uwaga: wymagana autoryzacja producenta nawierzchni boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni kortu tenisowego wystawiona na Wykonawcę, którą wybrany Wykonawca, będzie zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy. Branża sanitarna: - odprowadzenie wód opadowych, - roboty ziemne, - roboty montażowe, - drenaż, - zagospodarowanie wód opadowych, (UWAGA: zbiorniki na wody opadowe nie są objęte zamówieniem - ten zakres już zrealizowano). Branża elektryczna: - linia zasilająca, - montaż oświetlenia oraz zasilanie budynku gospodarczego, - montaż monitoringu kompleksu boisk. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, rysunkach technicznych - uzupełniających, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzji pozwolenia na budowę - stanowiących dokumentację techniczną: - przedmiar: branża budowlana - roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi, branża elektryczna, branża sanitarna - roboty związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi. - projekt budowlany - projekt zmian - "Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Przegini - Kompleks Boisk Sportowych - boisko wielofunkcyjne, boisko do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki, kort tenisowy, skocznia w dal, siłownia zewn., tor do rolek, ogrodzenie zewn., ogrodzenia boisk, chodniki, dojazd gosp., mała architektura, instalacja oświetlenia terenu, instalacja kanalizacji deszczowej, zbiornik kan. deszcz., zieleń, remont istn. Budynku gosp., instalacja wody, rozbiórka zbiornika". Projekt zmian - pozwolenie na budowę z dnia 25.08.216 r., decyzja nr AB.V.1.873.2016. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. - decyzja Starosty Krakowskiego Starosty Krakowskiego nr AB.V.1.917.2018, z dnia 27.07.2018 r., zmieniająca decyzję Starosty Krakowskiego nr AB.V-1-818/08, z dnia 14.11.2008 r. - uwaga: przy wycenie proszę uwzględnić wprowadzone zmiany w zakresie branży sanitarnej (odwodnienie, przyłącz wodociągowy) oraz nawierzchni kortu tenisowego. 3. UWAGA! Dołączony do SIWZ przedmiar robót należy traktować pomocniczo. Za ustalenie dokładnie ilości robót, materiałów i urządzeń oraz innych prac niezbędnych do wykonania kompletnego przedmiotu zamówienia należy określić na podstawie projektu budowlanego, rysunków technicznych - uzupełniających, szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, decyzji pozwolenia na budowę oraz innych danych, np. uzyskanych w czasie wizji lokalnej w terenie. 4. UWAGA! Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w przedmiarze robót, projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. 5. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważne". 6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia kompletnej dokumentacji odbiorowej oraz uzyskania na podstawie stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wydanej przez właściwy miejscowo Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. W terminie najpóźniej na 60 dni przed umownym terminem zakończenia zadania Wykonawca rozpocznie procedury odbiorowe ze służbami zewnętrznymi: - Sanepid, - Państwowa Straż Pożarna, - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, - inne jeżeli będą wymagane. 7. Zamawiający wymaga udzielenia min. 5 - letniej gwarancji na wykonane roboty. 8. Zamawiający wymaga: 1) w dniu przekazania placu budowy dostarczenia przez Wykonawcę "Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia", uwzględniającego specyfikację obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, oraz do przedstawienia informacji, gdzie zostaną zgromadzone materiały jak i sprzęt oraz sposób zabezpieczenia mienia. 2) Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp i p.poż. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650) - przed rozpoczęciem robót Wykonawca ustali, w podpisanym protokole z Gminą Jerzmanowice - Przeginia, szczegółowe warunki zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót, z podziałem obowiązków w tym zakresie. 3) Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć, na czas obowiązywania umowy, umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie niższą niż cena ofertowa brutto. W przypadku przedłużenia czasu realizacji budowy Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia, przedstawiając kopie tych dokumentów przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Dokument potwierdzający zawarcie ww. umowy Wykonawca złoży Zamawiającemu w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4) zorganizowania zaplecza socjalno - technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robót na terenie przekazanym Wykonawcy. 5) aby pobór wody i prądu odbywał się w czasie budowy na oddzielnym liczniku lub podliczniku w zakresie i na koszt Wykonawcy, 6) utrzymania terenu wokół robót w należytym porządku. Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznakować roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy. 7) Wykonawca zobowiązuje się do doprowadzenia nawierzchni dróg używanych jako dojazdowe na teren budowy, do stanu pierwotnego, tj. takiego jak w dniu przekazania placu budowy. 8) Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za ewentualne szkody na mieniu istniejącym (budynek szkoły, infrastruktura przyszkolna i inne). 9) zapewnienia bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania przepisów bhp na terenie robót, 10) wykonanie robót zgodnie z wymogami prawa budowlanego jak również z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością w ich wykonywaniu, 11) aby wszystkie urządzenia stanowiące przedmiot zamówienia były fabrycznie nowe i nieużywane, pochodzące z bieżącej produkcji, 12) użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., ze zm. o wyrobach budowlanych, 13) Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego na planowane do użycia materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem bądź zamontowaniem w oparciu o Kartę materiałową, której wzór stanowi załącznik nr 3 do umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu karty materiałowej na co najmniej 14 dni przed terminem użycia materiału lub wbudowania/montażu urządzenia. 14) Wykonawca jest zobowiązany do analizowania dokumentacji z odpowiednim wyprzedzeniem, przed planowanym przystąpieniem do wykonywania danego zakresu prac i/lub robót. W przypadku stwierdzenia różnic pomiędzy poszczególnymi elementami/częściami dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie (tj. z wyprzedzeniem przynajmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia wykonywania prac i/lub robót wskazanych w pierwotnym harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy) powiadomić o niniejszym Zamawiającego na piśmie, wskazując zauważone rozbieżności, różnice, kolizje robót, z prośbą o zajęcie stanowiska. Zamawiający zajmie stanowisko w zakresie wskazanym w wystąpieniu w terminie niezwłocznym. 15) Wykonawca będzie zobowiązany do ewentualnego (w przypadku zaistnienia konieczności) udostępnienia placu budowy innym wskazanym przez Zamawiającego podmiotom, w tym gestorom sieci, prowadzącym roboty. Koordynacją robót będzie zajmował się Zamawiający, określając zakres udostępnienia oraz terminy. 16) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia przy robotach odpowiedniego stałego nadzoru technicznego (w szczególności kierownika budowy i kierowników robót) oraz pracowników o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót. 17) Materiały z rozbiórki Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie. 18) Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania dokumentów do odbioru końcowego i związanych z przekazaniem obiektu do użytku wraz z: a) operatem kolaudacyjnym, w tym: komplet aprobat, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności na wbudowane materiały, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (5 egz.) oświadczenie kierownika budowy, dokumentacja powykonawcza, wszystkie protokoły badań i sprawdzeń podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego (badanie instalacji itp.), protokoły odbiorów z gestorami sieci, b) załącznikami do protokołu odbioru końcowego: wykazem aprobat, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności, protokołów itp., tabelą z ilością wybudowanych środków trwałych, uwzględniającą wyposażenie obiektu. 19) Wykonawca: zapewni na własny koszt pełną obsługę geodezyjną budowy oraz sporządzi dokumentację powykonawczą z podziałem na branże, w wersji papierowej w 2 egz., w kolorze i w wersji elektronicznej (PDF), z uwzględnieniem badań i pomiarów. Zobowiązany jest zapewnić w dokumentacji powykonawczej uwzględnienie następujących parametrów: powierzchnię całkowitą i użytkową obiektu, zrealizowane elementy infrastruktury określone przez Zamawiającego. 20) Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, najpóźniej w dniu odbioru końcowego, uzupełnionej zgodnie z wykonanym zakresem robót i podpisanej karty gwarancyjnej, według wzoru zaakceptowanego przy niniejszej umowie - załącznik nr 1 do umowy. 21) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dokumentacji fotograficznej przejętego placu budowy, w tym terenów na czasowe zajęcie. 22) Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu wykonania robót z odtworzeniem wierzchniej warstwy humusu oraz zieleni (na własny koszt) - do dnia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 umowy. 23) Wykonania prób, badań i pomiarów odbiorowych przewidzianych w dokumentach opisujących wykonanie przedmiotu zamówienia. 9. Wykonawca przed złożeniem oferty powinien zapoznać się z istniejącymi warunkami w terenie. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia przyszłej umowy i wykonania zamówienia. 10. Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a). 1) Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót będą zatrudnione na umowę o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.), a) W celu wykazania okoliczności, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest udokumentować zatrudnienie osób poprzez złożenie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy, oświadczenia, że osoby wykonujące czynności polegające na bezpośrednim (fizycznym) wykonywaniu robót budowlanych opisanych lub wynikających z dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiaru robót zatrudnione są na podstawie umowy o pracę z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. W oświadczeniu Wykonawca zobowiązany jest podać liczbę pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia. b) Na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany będzie składać aktualne oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 wraz z aktualną deklaracją ZUS DRA w terminie do 5 dni od wezwania. c) W przypadku, gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości, co do prawdziwości oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zwróci się z wnioskiem do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. d) Jeżeli czynności, których dotyczą wymagania zatrudnienia na umowę o pracę wykonywane są przez osoby zatrudnione przez Podwykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do umowy z Podwykonawcą zapisy odpowiadające treści ust. 1 - 3, które umożliwią Wykonawcy skontrolowanie spełnienia przez Podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę. Brak zapisów, o których mowa w zdaniu pierwszym jest podstawą do naliczenia Wykonawcy kary umownej. 2) Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO ), w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (vide: art. 13 ust. 4). Ponadto Wykonawca będzie musiał wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 3) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, zaleca się zobowiązanie wykonawcy do złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 45212220-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45342000-6
45443000-4
45261214-7
45261410-1
45321000-3
45410000-4
45315100-9
45315300-1
45315700-5
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-15

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 15.10.2020 roku, przy czym za dzień zakończenia uznaje się dostarczenie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wydanej przez właściwego miejscowo Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wraz ze wszystkimi dokumentami, które były niezbędne do jej uzyskania (m.in. oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu robót, uzgodnienia z właściwymi organami, protokoły sprawdzeń i odbiorów i inne wymagane). 2. Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej na 60 dni przed umownym terminem zakończenia zadania rozpocząć procedury odbiorowe ze służbami zewnętrznymi tj. Sanepid, Państwowa Straż Pożarna, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego (i inne jeżeli będą wymagane).

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W celu potwierdzenia warunku wykonawca winien wykazać: a) [DOŚWIADCZENIE]: wykonanie i oddanie do użytkowania nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 robót budowlanych o charakterze sportowym typu: orlik, boiska sportowe z nawierzchnią syntetyczną, bieżnie, korty tenisowe, i inne o podobnym charakterze, o wartości min. 1 000.000,00 zł brutto każda robota. b) [KADRA]: osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane (bez ograniczeń) wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia do sprawowania samodzielnej funkcji na podstawie odrębnych przepisów prawa, w specjalnościach: - konstrukcyjno-budowlanej (do pełnienia funkcji kierownika budowy), która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, wodociągowych i kanalizacyjnych, która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru; - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełniła funkcję kierownika budowy i/lub kierownika robót budowlanych lub inspektora nadzoru.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, - Wykonawca przedkłada ww. odpis po wezwaniu do jego złożenia. b) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (m.in. zestawienie złożonych ofert), przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Dokumenty podmiotów zagranicznych: a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust 8 pkt 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem, zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przez notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca złoży: a) [DOŚWIADCZENIE]: Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty: - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie roboty budowlanej, która potwierdzi spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego. b) [KADRA]: Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, - obowiązek wskazania we wykazie dotyczy wyłącznie osób, które potwierdzą spełnienie warunku postawionego przez Zamawiającego. Wykonawca przedkłada ww. wykazy przygotowane na podstawie wzorów przekazanych przez Zamawiającego wraz z wezwaniem do ich złożenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularze, które należy złożyć wraz z ofertą: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty. 2. Załącznik nr 1a do SIWZ - zestawienie rzeczowo-finansowe. Do formularza oferty należy załączyć załącznik nr 1a - zestawienie rzeczowo-finansowe - W przypadku braku załącznika nr 1a - oferta będzie podlegała odrzuceniu - jako niezgodna z treścią SIWZ. 3. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 4. Załącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 5. Załącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dotyczące RODO. 6. Załącznik nr 7 do SWIZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego (opcjonalnie). 7. Dowód wniesienia wadium: 1) w przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium - zgodnie z SIWZ; 2) w przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 40.000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądza, b) poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancji bankowych, d) gwarancji ubezpieczeniowych, e) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 110). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Krakowie, oddział w Jerzmanowicach - numer rachunku 83 8589 0006 0150 0000 0390 0011, a potwierdzenie dokonanego przelewu zaleca się dołączyć do oferty. Na przelewie winien znaleźć się opis "Budowa kompleksu boisk wraz z remontem budynku zaplecza szatniowo - gospodarczego we wsi Przeginia". 5. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty lub kopie załączyć wraz z ofertą a oryginał złożyć w odrębnej kopercie z ofertą. Dokument wadialny musi obejmować w swojej treści wszystkie przesłanki do zatrzymania wadium, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP - wg stanu prawnego na dzień wszczęcia niniejszego zamówienia. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty wraz z załącznikami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów albo osobnej kopercie). 6. Dokument wadialny winien wymieniać nazwy wszystkich podmiotów działających wspólnie lub może zostać wystawiony na jednego tylko z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia [nawet bez wyraźnego wskazania w jego treści wielości wykonawców składających ofertę] pod takim jednak warunkiem, że tenże wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia jest prawidłowo umocowanym pełnomocnikiem uprawnionym do działania w imieniu i na rzecz wszystkich współwykonawców.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
okres gwarancji 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, a w szczególności: będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, wystąpienia kolizji z innymi równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót, 2) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej lub udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy lub wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia tych kolizji, 3) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 4) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami, 5) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 7) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. 3. Zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy nastąpić mogą z powodu co najmniej jednej przesłanki określonej poniżej: 1) z powodu zmiany stanu prawnego w oparciu, o który dokumentację przygotowano; 2) wynikającej ze stwierdzonych wad tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 3) wynikającej z udokumentowanej niedostępności na rynku materiałów lub urządzeń spowodowanych zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku lub udokumentowanym przez Wykonawcę tymczasowym niedoborem na rynku materiałów lub urządzeń skutkującym znacznym opóźnieniem w realizacji przedmiotu umowy; 4) w celu zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub bezpieczeństwa użytkowania; 5) w celu usprawnienia procesu budowy lub uzyskania założonego efektu użytkowego; 6) uwzględnienie wniosków, sugestii użytkownika, mających wpływ na jakość użytkowania; 7) z uwagi na interes społeczny o obiektywnym charakterze; 8) konieczność realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego; 9) wystąpienie warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy, w tym napotkanie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji, innych obiektów budowlanych lub ich elementów, bądź wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, które mogą skutkować, w świetle dotychczasowych założeń, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 10) wystąpienia kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 11) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami; 12) przyczyny technologiczne lub techniczne o obiektywnym charakterze. 4. Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia umownego w przypadku: 1) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót, w przypadku uznania ich wykonania za zbędne, z punktu widzenia procesu inwestycyjnego lub technologicznego na skutek wystąpienia sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 2) zmiany: o stawki podatku od towarów i usług, o wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Z wnioskiem o zmianę umowy występuje Wykonawca. Wniosek powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz przedstawienie dowodów, iż wystąpiły okoliczności wskazane w niniejszym punkcie oraz że miały one rzeczywisty i wymierny wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Jeśli z wniosku nie wynikają powyższe okoliczności, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni. Brak uzupełnienia wniosku lub uzupełnienie niezgodnie z żądaniem Zamawiającego powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Zamawiający nie jest związany żądaniem wniosku i w przypadku uznania, że okoliczności te nie występują lub wpływają na koszty Wykonawcy w mniejszym zakresie, może on oddalić wniosek Wykonawcy lub uwzględnić go w mniejszym zakresie. 5. Zmiany umowy w zakresie podwykonawcy robót, będą dokonane pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych odpowiednio w § 10 i 11 umowy. 6. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2 - 5, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-02-20, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


bezpłatny program PIT 2019

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.