eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Horyniec Zdr鎩 › Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica oraz budowa wodoci庵u w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica i KrzyweOg這szenie z dnia 2018-01-17Og這szenie nr 506958-N-2018 z dnia 2018-01-17 r.

Us逝gi Komunalne sp. z o. o.: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica oraz budowa wodoci庵u w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica i Krzywe
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszar闚 Wiejskich

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Us逝gi Komunalne sp. z o. o., krajowy numer identyfikacyjny 180007749, ul. ul. Zdrojowa  28 , 37-620   Horyniec Zdr鎩, woj. podkarpackie, pa雟two Polska, tel. 16 6313201, e-mail uk-horyniec@02.pl, faks 16 6313201.
Adres strony internetowej (URL): http://uslugi-horyniec.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Sp馧ka z o. o.

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
http://uslugi-horyniec.pl/


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
http://uslugi-horyniec.pl/


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
listownie
Adres:
ul. Zdrojowa 28, 37-620 Horyniec-Zdr鎩


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica oraz budowa wodoci庵u w m. Puchacze, Podemszczyzna, 安idnica i Krzywe
Numer referencyjny: ZP.271.01.18/UK
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 3.1 Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy陰czami w miejscowo軼iach: Puchacze, 安idnica, Podemszczyzna w celu odprowadzenia 軼iek闚 bytowo-gospodarczych z gospodarstw domowych oraz budowa sieci wodoci庵owej wraz z przy陰czami w miejscowo軼iach: Puchacze, 安idnica, Krzywe w celu zaopatrzenia gospodarstw domowych w wod. 3.2 Projektowana sie kanalizacji sanitarnej wraz z przy陰czami prowadzi si w bezpo鈔ednim s御iedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w przewa瘸j帷ej mierze po przydomowych ogr鏚kach i trawnikach a tak瞠 w pasie drogi powiatowej nr 1645R P豉z闚 - Podemszczyzna nr ewid. 19 oraz w pasach dr鏬 gminnych. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przy陰czami obejmuje wszystkie gospodarstwa, kt鏎ych w豉軼iciele wyrazili ch耩 przy陰czenia do projektowanej sieci. 圭ieki sanitarne odprowadzane b璠 poprzez grawitacyjny system przy陰czy, kolektor闚 zbiorczych oraz przepompowni 軼iek闚, a tak瞠 ruroci庵闚 t這cznych do istniej帷ej sieci kanalizacji sanitarnej O200 zlokalizowanej na dzia販e nr ewid. 2180 w miejscowo軼i Nowe Brusno. 圭ieki prowadzone b璠 kanalizacj grawitacyjn wykonan z rur PVCO200 oraz PVCO160. Na trasie odcinka grawitacyjnego zaprojektowano studnie rewizyjne systemowe PVC systemu Wavin o 鈔ednicy rury wzno郾ej O315 w ilo軼i 317szt., studnie betonowe O800 w ilo軼i 14szt. oraz studnie betonowe O1200 w ilo軼i 2szt. Do przepompowni 軼ieki prowadzone b璠 kanalizacj grawitacyjn wykonan z rur PVC "S" o 鈔ednicach i 陰cznej d逝go軼i: ? O160x4,7 - 2927,90mb, ? O200x5,9 - 7236,60mb. Na trasie sieci kanalizacyjnej zaprojektowano 3 sieciowe przepompownie 軼iek闚 (P1-P3) oraz 2 przydomowe przepompownie 軼iek闚. Przed ka盥 sieciow przepompowni zaprojektowano studnie z kr璕闚 betonowych O1200 (SK1-SK3) w ilo軼i 3szt. wyposa穎ne w krat koszow. Sieciowe przepompownie 軼iek闚 zaprojektowano produkcji METALCHEM Warszawa o 鈔ednicy O1200 (P2, P3) i O1500 (P1) wykonane jako zbiorniki z polimerobetonu, zlokalizowane na dzia趾ach nr ewid.: 1) Przepompownia sieciowa P1 - dz. nr 181 - Podemszczyzna 2) Przepompownia sieciowa P2 - dz. nr 502 - Puchacze 3) Przepompownia sieciowa P3 - dz. nr 109 - 安idnica 4) Przepompownia przydomowa PP1 - dz. nr 97/2 - Podemszczyzna 5) Przepompownia przydomowa PP2 - dz. nr 35- Podemszczyzna Z przepompowni sieciowych i przydomowych 軼ieki transportowane b璠 odcinkami t這cznymi wykonanym z rur PEO90x5,4 oraz PEO110x6,6 do studni rozpr篹nych (SR1 - SR5) o nast瘼uj帷ych d逝go軼iach: 1) Z przepompowni P1 do SR1 - PEO110x6,6 ; L=3765,00m 2) Z przepompowni P2 do SR2 - PEO90x5,4; L=1119,00m 3) Z przepompowni P3 do SR3 - PEO90x5,4; L=524,00m 4) Z przepompowni PP1 do SR4 - PEO63x3,0; L=166,00m 5) Z przepompowni PP2 do SR5 - PEO90x5,4; L=631,00m W miejscowo軼i 安idnica zaprojektowano oczyszczalni 軼iek闚 na dzia販e nr ewid.94 wraz z odprowadzeniem oczyszczonych 軼iek闚 do istniej帷ego cieku zlokalizowanego na dzia販e nr ewid. 93. Z istniej帷ych budynk闚 zaprojektowano odprowadzanie 軼iek闚 rurami PVC "N" o 鈔ednicy - O160x4,0 - 441,40mb. 3.3 Sie wodoci庵ow zaprojektowano w miejscowo軼iach: Puchacze, 安idnica, Krzywe. Sie b璠zie zasilana z istniej帷ej sieci wodoci庵owej o 鈔ednicy O 110mm zlokalizowanej na dzia販e nr ewid. 511 w miejscowo軼i Puchacze. W陰czenie do istniej帷ego wodoci庵u nale篡 wykona poprzez zabudow tr鎩nika O110/110/10. Budow sieci wodoci庵owej zaprojektowano z rur PVC-U PN10 o 鈔ednicy O110x4,2 o 陰cznej d逝go軼i 2335,00m; O90x4,3 o 陰cznej d逝go軼i 6492,80m oraz PEO50x3,0 o 陰cznej d逝go軼i 915,40m. Na projektowanym odcinku sieci, za miejscem w陰czenia do istniej帷ego wodoci庵u, zaprojektowano stacj podnoszenia ci郾ienia na dzia販e nr ewid. 511 w postaci komory podziemnej z zestawem pomp o wymiarach w rzucie 3,0mx2,0m. Do istniej帷ych budynk闚 i na dzia趾i budowlane zaprojektowano przy陰cza wodoci庵owe z rur PEO32x2,4 o 陰cznej d逝go軼i 1864,00m wraz ze studniami wodomierzowymi O600 w ilo軼i 62szt. W celu zabezpieczenia terenu pod wzgl璠em p.po. zaprojektowano hydranty podziemne DN 80 w ilo軼i 5kpl. oraz hydranty naziemne w ilo軼i 42szt. 3.4 Inwestycja nie b璠zie realizowana na terenie zagro穎nym zjawiskami powodziowymi oraz osuwaniem si mas ziemnych. Inwestycja jest planowana na terenie Roztocza雟kiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz w obszarze maj帷ym znaczenie dla Wsp鏊noty "Horyniec". Dla planowanej inwestycji uzyskano decyzj o 鈔odowiskowych uwarunkowaniach stwierdzaj帷 brak potrzeby przeprowadzania oceny oddzia造wania na 鈔odowisko. 3.5 Infrastruktura techniczna: - odprowadzanie 軼iek闚 - projektowane - w陰czenie do istniej帷ej sieci kanalizacji sanitarnej O200 poprzez monta studni z kr璕闚 betonowych O1200 na istniej帷ej sieci o rz璠nych 248,70/245,87m n.p.m. na dzia販e nr ewid. 2180 w miejscowo軼i Nowe Brusno, - zaopatrzenie w wod - projektowane - w陰czenie do istniej帷ej sieci wodoci庵owej O110 zlokalizowanej na dzia販e nr ewid. 511 w miejscowo軼i Puchacze, - zaopatrzenie w energi elektryczn - zasilanie przepompowni w energi elektryczn - wg odr瑿nego opracowania. Szczeg馧owy opis zam闚ienia znajduje si w za陰czniku nr 1 do SIWZ

II.5) G堯wny kod CPV: 45231300-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45232423-0
45252127-0
45310000-0
45111200-0


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:    lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 2018-09-07

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚: Zamawiaj帷y w tym zakresie nie stawia 瘸dnych wymaga, nale篡 przed這篡 stosowne o鈍iadczenie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚: Na potwierdzenie nale篡 z這篡: potwierdzaj帷ych, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zam闚ienia na sum gwarancyjn okre郵on przez zamawiaj帷ego - to jest wykonywaniem rob鏒 budowlanych na kwot nie mniejsz ni: 3 000 000,00 z
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w tym okresie wykona: jedn robot o podobnym do przedmiotu zam闚ienia charakterze (tj. pojedyncze zlecenie obejmuj帷e budow, sieci wodoci庵owej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni 軼iek闚) o warto軼i minimum 2 500 000,00 z brutto Do ka盥ej pozycji wykazu nale篡 za陰czy dowody okre郵aj帷e, czy roboty te zosta造 wykonane w spos鏏 nale篡ty, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone. B.2 Wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje n/w osobami: Kierownikiem budowy posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci wodoci庵owych i kanalizacyjnych oraz minimum 4 osoby zatrudnione przez ca造 okres realizacji inwestycji w pe軟ym wymiarze czasu pracy na umow o prac, kt鏎zy bezpo鈔ednio b璠 zwi您ani z wykonywanymi robotami (pracownicy fizyczni oraz operatorzy u篡wanego sprz皻u). Do oferty w stosunku do kierownika budowy nale篡 do陰czy o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynale篡 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego je瞠li taki wym鏬 na te osoby nak豉da Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego kt鏎y to odsy豉 do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego nie jest wymagana od obywateli pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnie w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynale積o軼i do izby samorz康u zawodowego. Tym samy Kierownikiem budowy mo積a wykaza si dla wszystkich zada, to samo dotyczy pracownik闚 fizycznych.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wykonawca z這篡 o鈍iadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przed這篡 na potwierdzenie nast瘼uj帷e dokumenty; a) odpisu z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ust. 5 pkt.1 ustawy

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz rob鏒 budowlanych wykonanych nie wcze郾iej ni w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto軼i, daty, miejsca wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych roboty te zosta造 wykonane, z za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te roboty budowlane zosta造 wykonane nale篡cie, w szczeg鏊no軼i informacji o tym czy roboty zosta造 wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid這wo uko鎍zone, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego roboty budowlane by造 wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - inne dokumenty; Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 w tym okresie wykona: jedn robot o podobnym do przedmiotu zam闚ienia charakterze (tj. pojedyncze zlecenie obejmuj帷e budow, sieci wodoci庵owej i kanalizacyjnej wraz z oczyszczalni 軼iek闚) o warto軼i minimum 2 500 000,00 z brutto Wykazu os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia publicznego Na potwierdzenie niniejszego warunku nale篡 z這篡 wykaz os鏏, skierowanych przez wykonawc do realizacji zam闚ienia publicznego, w szczeg鏊no軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 dysponuje n/w osobami: Kierownikiem budowy posiadaj帷y uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy sieci wodoci庵owych i kanalizacyjnych oraz minimum 4 osoby zatrudnione przez ca造 okres realizacji inwestycji w pe軟ym wymiarze czasu pracy na umow o prac, kt鏎zy bezpo鈔ednio b璠 zwi您ani z wykonywanymi robotami (pracownicy fizyczni oraz operatorzy u篡wanego sprz皻u). Do oferty w stosunku do kierownika budowy nale篡 do陰czy o鈍iadczenie Wykonawcy, 瞠 zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynale篡 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego je瞠li taki wym鏬 na te osoby nak豉da Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego kt鏎y to odsy豉 do ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa雟twach cz這nkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z dnia 17 kwietnia 2008 r. ze zm.) przynale積o嗆 do w豉軼iwej izby samorz康u zawodowego nie jest wymagana od obywateli pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa雟tw cz這nkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdy do posiadania uprawnie w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynale積o軼i do izby samorz康u zawodowego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z post瘼owania, o kt鏎ych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej na kt鏎ej udost瘼niono SIWZ informacji o ofertach z這穎nych w post瘼owaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, sk豉da stosownie do tre軼i art. 24 ust. 11 ustawy, o鈍iadczenie o przynale積o軼i lub braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej oraz, w przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej, dowody potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Ka盥a oferta musi by zabezpieczona wadium w wysoko軼i 50 000,00 z


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:
Nie
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:
Nie
Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
Gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowie zawartej umowy mo瞠 nast徙i za zgod obu stron wyra穎n na pi鄉ie, w formie anek-su do umowy, pod rygorem niewa積o軼i. Zmiany istotne umowy nie mog narusza postanowie zawartych w art. 144 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. 2. Dopuszcza si zmian terminu realizacji niniejszej umowy,. Zmiana terminu dopuszczalna jest wy陰cznie z przyczyn: b喚d闚 projektowych, niekorzystnych warunk闚 geologicznych kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie przed zawarciem umowy, konieczno軼i wstrzymania prac ze wzgl璠u na znaleziska archeologiczne, wyst徙ienia w czasie realizacji i na terenie obj皻ym czynno軼iami wykonawcy rob鏒 kl瘰ki 篡wio這wej lub niekorzystnych warunk闚 pogodowych z wy陰czeniem okresu zimowego, zmian w zasadach finansowania zam闚ienia. W przypadku wyst徙ienia niniejszych przes豉nek termin realizacji wyd逝瘸 si maksymalnie o czas na jaki roboty zosta造 wstrzymane. 3. Zamawiaj帷y dopuszcza konieczno嗆 wprowadzenia zmian wynikaj帷ych ze zmiany w obowi您uj帷ych przepisach, je瞠li zgodnie z nimi konieczne b璠zie dostosowanie tre軼i umowy do aktualnego stanu prawnego oraz zmiany wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towar闚 i us逝g. 4. Dopuszcza si zmian os鏏 stanowi帷ych kluczowy personel Wykonawcy. Zmiana mo瞠 nast徙i na wniosek Wykonawcy, zawieraj帷y uzasadnienie zmiany oraz dokumenty potwierdzaj帷e, i wskazane osoba spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu w ramach, kt鏎ego Wykonawcy udzielono niniejszego zam闚ienia. 5. Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany warto軼i umowy w przypadku konieczno軼i zmian projektowych z przyczyn niezale積ych od stron Rozliczenie takowych rob鏒 nast徙i kosztorysem powykonawczym opartym o parametry cenotw鏎cze zawarte w kosztorysie za陰czonym do oferty.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2018-01-31, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
>
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚 pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odk闚 z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zam闚ie na badania naukowe lub prace rozwojowe, kt鏎e zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia, nie zosta造 mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHPodziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.