eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Dwór Gdański › . "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2019-01-11Ogłoszenie nr 502835-N-2019 z dnia 2019-01-11 r.

Powiat Nowodworski: . "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1, Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Nowodworski, krajowy numer identyfikacyjny 19264480800000, ul. ul. gen.Władysława Sikorskiego  23 , 82100   Nowy Dwór Gdański, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 552 473 668, e-mail przetargi@nowydworgdanski.pl, faks 552 473 670.
Adres strony internetowej (URL): https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.bip.nowydworgdanski.pl/318,zamowienia-publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty presłane pocztą, kurierem, osobiście
Adres:
Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim, ul. gen. Władysława Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: . "Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim
Numer referencyjny: WPI.272.02.2019.RG
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn."Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 4, Kształcenie zawodowe, Działanie 4.1, Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Opis nadzorowanej inwestycji 1. Termin realizacji robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 90 dni od podpisania umowy. 2. Termin gwarancji generujący przeglądy roczne i pogwarancyjny - do 5 lat od zakończenia inwestycji. 3. Wartość szacunkowa prac budowlanych brutto: 977.228,08 zł. 4. Przedmiotem nadzorowanej inwestycji jest kompleksowy wewnętrzny remont wraz z przebudową pracowni zawodowych i zapleczem sanitarno - socjalnym w Zespole szkół nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim, ul. warszawska 54, 82-100 Nowy Dwór Gdański. 5. Szczegółowy rodzaj prac budowlanych objętych nadzorem inwestorskim zawiera dokumentacja projektowa wykonana przez firmę: Usługi Ogólnobudowlane, Nadzór - Kosztorysowanie -Projektowanie, mgr inż. Tomasz Woźnikowski. 6. Nadzorowane branże: ogólnobudowlana; elektryczna; sanitarna. Opis czynności nadzoru inwestorskiego 1. Zakres czynności polega na: 1) Zarządzaniu procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiającego, w ścisłej z nim współpracy, mając na względzie prawidłową realizację i terminowe ukończenie projektu. 2) Kontroli zgodności działań wykonawcy robót z wymaganiami określonymi w umowie na roboty budowlane oraz obowiązujących przepisach prawa. 3) Pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane, warunkami określonymi w umowie z wykonawcą robót i postanowieniami Decyzji pozwolenia na budowę (zgłoszeniu). 4) Rozliczeniu robót budowlanych dla projektu zgodnie z warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót. 5) Wspieraniu Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją projektu. 6) Działaniu we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji projektu. 7) zapewnieniu stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacji swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego. 2. Zadania i obowiązki Wykonawcy obejmują w szczególności: 1) Zorganizowanie i przeprowadzenie procesu rozpoczęcia robót budowlanych, w tym przygotowanie i złożenie wymaganych Prawem budowlanym zgłoszeń do nadzoru budowlanego rozpoczęcia prac budowlanych i innych wniosków oraz przekazanie wykonawcy terenu budowy; 2) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót w sprawie dokonania zmian personelu wskazanego w ofercie i przedłożenie jej Zamawiającemu do zatwierdzenia; 3) Zatwierdzanie i opiniowanie "Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia", przedstawionego przez wykonawcę robót przed rozpoczęciem robót; 4) Kontrolowanie przestrzegania przez wykonawcę robót, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz przestrzegania wymagań przepisów ochrony środowiska i gospodarki odpadami; 5) Przygotowanie wzorów druków i dokumentów jakie będą obowiązywać podczas procesu prowadzenia projektu; 6) Uzgodnienie z wykonawcą robót "Harmonogramu rzeczowo-finansowego robót". 7) Wnioskowanie do wykonawcy robót o jego korektę bądź zmianę i przedkładanie Zamawiającemu do zatwierdzenia; 8) Monitorowanie postępu robót poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz przekazywanie Zamawiającemu co 10 dni informacji z przebiegu realizacji projektu; 9) W uzgodnieniu z Zamawiającym podejmowanie decyzji o dopuszczeniu materiałów, kruszyw, prefabrykatów i wszystkich elementów i urządzeń przewidzianych do wybudowania i wykorzystania przy realizacji robót, receptur i technologii proponowanych przez wykonawcę robót; 10) Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów; 11) Przeprowadzanie zgodnie z ofertą oraz zapisami umowy inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską, sztuką budowlaną oraz stosownymi przepisami; 12) Nadzór nad zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem rosnących drzew na terenie placu budowy; 13) Nadzór nad sposobem korzystania przez wykonawcę robót z dróg publicznych i wewnętrznych; 14) Nadzorowanie badań materiałów i robót wykonywanych przez wykonawcę robót; 15) W uzgodnieniu z Zamawiającym, podejmowanie decyzji o konieczności wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości; 16) Zatwierdzanie laboratorium wykonawcy robót, po sprawdzeniu kwalifikacji personelu, kompletności i sprawności sprzętu i urządzeń laboratoryjnych; 17) Wydawanie poleceń wykonawcy robót dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, które mogłyby skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa lub spowodować niezgodność z dokumentacją projektową lub pozwoleniem na budowę. 18) Decydowanie o wstrzymaniu robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami przepisów prawa i postanowień umowy z wykonawca robót; 19) Wnioskowanie do Zamawiającego o wykonanie niezbędnych badań technicznych i ekspertyz w przypadku powstania takiej konieczności; 20) Decydowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym o sposobie zabezpieczania wykopalisk odkrytych na terenie budowy oraz załatwianie niezbędnych formalności; 21) Wnioskowanie do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej. 22) Koordynowanie prowadzenia nadzoru autorskiego przez projektantów; 23) Stwierdzanie konieczności pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzanie wykonania nadzoru; 24) Weryfikacji i zatwierdzania, po uprzednim zaopiniowaniu przez nadzór autorski, rysunków wykonawczych i powykonawczych sporządzanych przez wykonawcę robót; 25) Występowanie do odpowiednich organów o zmianę już istniejących pozwoleń na budowę, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność; 26) Uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi; 27) Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z przepisami polskiego prawa i postanowieniami odpowiednich pozwoleń na prowadzenie budowy obejmujące w szczególności: a) dokonywanie obmiaru robót podlegających odbiorom w przypadku wystąpienia robót zamiennych (dodatkowych), odbiegających od założeń dokumentacji projektowej; b) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających; c) uczestniczenie w pracach i badaniach oraz odbiorach w częściowych oraz ostatecznym (końcowym); d) wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów i powiadamianie wszystkich zainteresowanych stron; e) dokonywanie odbiorów częściowych, odbioru ostatecznego (końcowego); f) sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru i przekazanie ich Zamawiającemu; g) sprawdzenie zestawień ilości i wartości wykonanych robót, sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót; h) poświadczanie terminu zakończenia robót, wyznaczanie, w uzgodnieniu z Zamawiającym, terminów odbiorów wykonanych robót związanych z usunięciem wad. 28) Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenie kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania; 29) Zapoznanie się z dokumentacją projektową oraz udzielanie wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej w tym w szczególności przy udziale projektanta; 30) Kontrola zgodności oznakowania robót z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu; 31) W uzgodnieniu z Zamawiającym, wyrażanie zgody na wykonywanie robót w nocy i dni wolne od pracy; 32) Wnioskowania o usunięcie z terenu budowy każdej osoby zatrudnionej przez wykonawcę robót, która zachowuje się niewłaściwie, jest niekompetentna lub niedbała w swojej pracy; 33) Organizowania oraz przewodniczenia naradom technicznym dotyczącym postępu robót (Rad budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Wykonawca Robót, Wykonawca, Przedstawiciel Zamawiającego, Przedstawiciel Zarządcy drogi oraz inni oficjalni obserwatorzy) oraz sporządzenie i przekazywanie protokołów z tych narad ich uczestnikom w ciągu 7 dni od daty narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 34) Organizowania narad technicznych w sytuacjach koniecznych oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i uczestnikom, w terminie 7 dni od dnia narady - salę udostępni Zamawiający w siedzibie Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim; 35) Przygotowywanie komunikatów dotyczących zmian organizacji ruchu w związku z realizacją przedsięwzięcia, wraz ze schematami objazdów oraz utrudnień występujących w ruchu drogowym; 36) Przygotowywania komunikatów dotyczących postępów robót i sytuacji na budowie przeznaczonych dla zamawiającego; 37) Prowadzenia dokumentacji fotograficznej budowy oraz jej przekazywanie Zamawiającemu w wersji papierowej i cyfrowej; 38) Uczestniczenie w kontrolach przeprowadzanych przez Inspektora nadzoru budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanie realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli; 39) Uczestniczenie w uzupełnianiu i składaniu informacji i dodatkowych wyjaśnień związanych z realizacją projektu; 40) Wnioskowanie do Zamawiającego o zmianę terminu wykonania robót oraz opiniowanie wnioskowanej przez wykonawcę robót zmiany terminu wykonania robót; 41) Przygotowanie i przekazywanie Zamawiającemu we wskazanych przez niego terminach wszelkich rozliczeń rzeczowych i finansowych, sprawozdań, wniosków i dokumentów związanych z realizacją projektu inwestycyjnego; 42) Opiniowanie wniosków wykonawcy robót dotyczących realizowanego projektu; 43) Kontrolowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów budowy (dzienników budowy); 44) Opracowanie opinii technicznej zrealizowanego projektu; 45) Rozliczenie umowy o roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia; 46) Niezwłoczne opiniowanie wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją projektu; 47) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych; 48) Sporządzanie kosztorysów inwestorskich robót dodatkowych lub zamiennych; 49) sporządzanie protokołów konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót dodatkowych, weryfikowanie kosztorysów ofertowych wykonawcy na roboty dodatkowe lub zamienne; 50) Wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów; 51) Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi umów; 3. Wykonawca zobowiązany jest sporządzać w czasie trwania umowy na realizacje niniejszego projektu w zakresie i terminach określonych pisemnych odpowiedzi na wszelkie zapytania i wystąpienia Instytucji Zarządzającej dotyczące realizacji umowy. 4. Do obowiązków Inspektora należy realizacja czynności należących do Beneficjenta a wynikających z treści umowy nr: RPPM.04.01.00-22-0021/16-00 o dofinansowanie Projektu: "Remont i przebudowa oraz doposażenie pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 2 wraz z zapleczem sanitarno-socjalnym na pracownie zawodowe w Nowym Dworze Gdańskim, o charakterze technicznym, tj. wyjaśnienia , interpretacje, opisy dotyczące technologii i wszelkich spraw technicznych inwestycji.

II.5) Główny kod CPV: 71520000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71630000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 90
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 4. Warunek zdolności technicznej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał i prawidłowo ukończył co najmniej 1 usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad budową, przebudową, rozbudową; nadbudową; remontem lub modernizacją obiektu budowlanego, o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto. W przypadku gdy wartość wykazywanego zamówienia określona została w innej walucie niż PLN, zamawiający przeliczy ją wg. średniego kursu NBP, na dzień protokołu odbioru robót wykazanych przez wykonawcę lub innego równoważnego dokumentu. 5. Warunek zdolności zawodowej: Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą - przewidzianą do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - posiadającą odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje zawodowe, (w zakresie nadzorowanych branż), posiadającą co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego jako Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 6. Do pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, Wykonawca powinien zatrudnić wystarczającą liczbę wykwalifikowanego personelu gwarantującego właściwą jakość wykonanych prac. 7. Dopuszcza się łączenie funkcji inspektora nadzoru w kilku specjalnościach (budowlanej; energetycznej; sanitarna), przez jedną osobę pod warunkiem posiadania wymaganych rodzajów uprawnień i doświadczenia. UWAGA: Zamawiający, określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j.: Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zmianami) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r., o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 65 z późn. zmianami).

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
4. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy). 5. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 6. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - według wzoru na załączniku nr 7 do SIWZ. 7. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru na załączniku nr 5 do SIWZ. 8. Ubezpieczenie OC.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia jest załączony jako załącznik nr 4 do SIWZ

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby ze stanowiska inspektorów nadzoru w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia (np. śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych), na osoby posiadające uprawnienia, wykształcenie oraz wiedzę i doświadczenie wymagane przez Zamawiającego. Zmianę należy zgłosić Zamawiającemu wraz z podaniem informacji na temat uprawnień, doświadczenia i wykształcenia nowej osoby. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji kontrolnych oraz Instytucji która przyznała środki na sfinansowanie projektu. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę terminu trwania umowy w przypadkach: 1) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych powodujących konieczność przerwania nadzorowanych robót drogowych przez Wykonawcę; 2) w przypadku wystąpienia siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania robót; 3) w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót (np. robót dodatkowych, zamiennych), mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy; 4) wstrzymania prac przez Służby Nadzoru Budowlanego, mającego bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót; 5) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących terminowe wykonanie niniejszej umowy; 6) zaistnienia innych okoliczności niemożliwych wcześniej do przewidzenia i mających wpływ na termin realizacji zadania. 4. W przedstawionych powyżej przypadkach strony ustalą nowe terminy realizacji z tym, że okres przesunięcia terminu zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju z wymienionych przyczyn. 5. Dopuszcza się także możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot zamówienia na skutek zmiany stawki podatku VAT, które podlegać będzie automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę wzrostu lub obniżenia podatku VAT, a wynikającej ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego bez konieczności zawierania aneksu. 6. Podstawowym warunkiem dokonywania zmian niniejszej umowy jest jej forma pisemna pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-21, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.