eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Szczecin › sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach ZUS O/ Szczecin i podległych Inspektoratach

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2006-09-27

POZYCJA 50105

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach ZUS O/ Szczecin i podległych Inspektoratach Publikacja obowiązkowa.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie, Oddział w Szczecinie, do kontaktów: Agnieszka Szymkiewicz, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 4596207, e-mail: jlachowicz@zus.szczecin.unet.pl. Adresy internetowe Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.zus.pl Adres profilu nabywcy (URL): Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL): Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów. Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie, Agnieszka Szymkiewicz, ul. Matejki 22, 70-530 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 459-62-17,godz. 8.00 - 15.00, fax 091 812-10-75, e-mail: jlachowicz@zus.szczecin.unet.pl, www.zus.pl. 2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Podmiot prawa publicznego; Inne:z zakresu ubezpieczeń społecznych. Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis 1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sprzątanie i utrzymanie czystości w obiektach ZUS O/ Szczecin i podległych Inspektoratach. 1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: usługi, kategoria usług: nr 14. Główne miejsce świadczenia usług: ZUS Oddział w Szczecinie i podległe Inspektoraty. 1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego. 1.4) Informacje na temat umowy ramowej: Czas trwania umowy ramowej: Wartość umowy ramowej: Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: 1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie i utrzymanie czystości w następujących obiektach ZUS: 1) budynek usługowy ul. Matejki 22 w Szczecinie - 9.606,60m2, 2) teren przyległy do budynku usługowego - 7.290 m2 , 3) budynek garażu wielopoziomowego - Oddział ZUS w Szczecinie ul. Matejki 18 -- 14.377 m2 4) teren przyległy do budynku garażu wielopoziomowego - 840 m2 5) teren przyległy do budynku Wydziału Poligrafii - Oddział ZUS w Szczecinie ul. Barnima 20 - 210 m2 6) Inspektorat ZUS w Stargardzie Szczecińskim ul. Składowa 2 - 880 m2, 7) teren przyległy do Inspektoratu w Stargardzie Szczecińskim - 250 m2, 8) Inspektorat w Choszcznie ul. Jagiełły 28 - 767 m2, 9) teren przyległy do Inspektoratu ZUS w Choszcznie - 500 m2, 10) Inspektorat ZUS w Międzyzdrojach ul. Lipowa 9 - 448,70 m2 11) Inspektorat ZUS w Międzyzdrojach ul. Zwycięstwa 48 - 188,1 m2 12) teren przyległy do Inspektoratu ZUS w Międzyzdrojach ul. Zwycięstwa 48 - 90,00 m2 13) Inspektorat ZUS w Międzyzdrojach ul. Zwycięstwa 50 - 97,2 m2 14) teren przyległy do Inspektoratu ZUS w Międzyzdrojach ul. Zwycięstwa 50 - 60,00 m2 , Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usługi za pomocą środków myjąco - czyszczących, urządzeń i sprzętu technicznego będącego w posiadaniu Wykonawcy (z wyłączeniem środków higienicznych do sanitariatów oraz worków do pojemników na śmieci, które zapewnia Zamawiający). 1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: nie dotyczy 1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 74.73.10.00 - Usługi sprzątania budynków Kod CPV wg słownika 2008: 90.91.12.00 - Usługi sprzątania budynków 1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie. 1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 2) Wielkość lub zakres zamówienia Całkowita wielkość lub zakres: wartość poniżej 137.000 euro 3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 24

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Warunki dotyczące zamówienia Informacja na temat wadium: Wadium należy wnieść w wysokości 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) w terminie do dnia 10.10.2006r. do godziny 12.00. Decyduje data wpływu środków do zamawiającego. 2) Warunki udziału Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne Opis warunków udziału w postępowaniu: W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz: a) wniosą wadium w wysokości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych), b) wykażą się, należycie wykonaną lub wykonywaną, co najmniej 1 usługą o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych) i łącznej sumie powierzchni przeznaczonej do sprzątania nie mniejszej niż 7.000 m2, w obiektach administarcyjno - biurowych(w ramach jednego kontraktu), w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia,z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcy. c) załączą dokumenty potwierdzające, że ww. usługa została wykonana należycie. Z powyższych dokumentów musi między innymi jednoznacznie wynikać należyte wykonanie lub wykonywanie usługi, wielkość sprzątanej powierzchni oraz, że usługa dotyczyła sprzątania powierzchni administracyjno - biurowej. d) dysponują niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, w tym sprzętem w ilościach, minimum: - urządzenie mechaniczne do odśnieżania chodników i placów - 1 szt, - urządzenie mechaniczne do zamiatania (czyszczenia) chodników i placów - 1 szt, - urządzenie myjące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarkietu - 1 szt, - urządzenie piorące do wykładzin i tapicerek - 1 szt, - urządzenie polerujące do posadzek kamiennych, lastriko oraz tarkietu - 1 szt, - odkurzacz przemysłowy - 1 szt. e) dysponują co najmniej 2 osobami posiadającymi uprawnienia do bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia (osoby te muszą posiadać wykształcenie co najmniej średnie), f) posiadają aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, z rozszerzeniem o OC kontraktowe, lub zawierającą klauzulę o nienależytym wykonaniu usługi, na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków przez Wykonawców na podstawie analizy załączonych dokumentów i oświadczeń metodą spełnia / nie spełnia. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3. aktualne zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w cało-ści wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 7. wykaz należycie wykonanych lub wykonywanych usług, w ciągu ostatnich trzech lat, przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, 8. dokumenty potwierdzające że wyżej wymienione usługi zostały wykonane należycie, np. protokoły odbioru końcowego, referencje itp. 9. oświadczenie o dysponowaniu niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami, 10. oświadczenie o dysponowaniu minimum dwiema osobami z wykształceniem co najmniej średnim oraz posiadającymi uprawnienia do bezpośredniego nadzoru nad wykonaniem przedmiotu zamówienia, 11. aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej deliktowej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, rozsze-rzoną o OC kontraktowe, lub zawierającą klauzulę o nienależytym wykonaniu usługi. W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem \za zgodność\). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia 1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 2) Kryteria oceny ofert 2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 3) Informacje administracyjne 3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zus.pl. Opłata: Warunki i sposób płatności: SIWZ bezpłatna. 3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu: 3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.10.2006 godzina 12:00. 3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski. 3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 10.10.2006, godzina 12:15, w siedzibie Zamawiającego w Szczecinie ul. Matejki 22, pok. 115.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie. 2) Informacje dodatkowe: Osoby do kontaktu: - w zakresie przedmiotu zamówienia jest kierownik Referatu Administracyjnego p. Marian Wensierski tel. 459-69-26, w godz. 8.00 - 15.00 . - w zakresie prowadzonego postępowania jest inspektor do spraw zamówień publicznych p. Agnieszka Szymkiewicz tel. 459-62-17, w godz. 8.00 - 15.00 . 3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 20.09.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

REKLAMA

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.