eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sieradz › Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturąOgłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301305-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Sieradz: Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Projekt "Przebudowa targowiska przy ulicy Jana Pawła II w Sieradzu" jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach "Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020", operacja "Inwestycje, targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów", poddziałanie "Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury".

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530083-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500053451-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500080818-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Sieradz, Krajowy numer identyfikacyjny 73093433500000, ul. plac Wojewódzki 1, 98200 Sieradz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 43 826 61 28, e-mail zamowienia@umsieradz.pl, faks 43 822 30 05.
Adres strony internetowej (url): www.sieradz.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa targowiska przy ul. Jana Pawła II w Sieradzu wraz z boksami handlowymi oraz niezbędną infrastrukturą

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WOR-Z.271.13.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową przebudowę targowiska zlokalizowanego przy ulicy Jana Pawła II w Sieradzu. W zakres rzeczowy zamówienia wchodzi wykonanie następujących elementów i robót: a) rozbiórka wszystkich elementów architektury targowiska, b) demontaż i unieczynnienie sieci kolidujących z przebudową targowiska, c) budowa kompleksu obiektów targowiska wraz z wszystkimi instalacjami służącymi ich funkcjonowaniu, d) wykonanie przyłącza wodociągowego, e) przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, f) przebudowa kanalizacji kablowej teletechnicznej wraz z okablowaniem, g) usunięcie kolizji z siecią elektroenergetyczną nn, h) roboty nawierzchniowe, zjazdy, mała architektura, zieleń. 2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje wykonania odcinka sieci wodociągowej W17-W19 oraz odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ks01-Ks04. 3. Zamawiający udostępnia przedmiary robót jako materiał poglądowy. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić kosztorys ofertowy, zgodnie z zapisami rozdziału XXIV SIWZ. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy przedstawić Zamawiającemu kosztorys ofertowy, na podstawie którego wyliczył cenę zamówienia podaną w ofercie. 4. Postępowanie z materiałami z rozbiórki Wykonawca każdorazowo powinien ustalić z Zamawiającym. Materiały zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny zostać przewiezione w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Materiały sztukowe należy spaletować. 5. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty budowlane i czynności określone w dokumentacji projektowej, decyzjach i warunkach oraz prace i czynności pomocnicze niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, tj. prowadzenie obsługi geodezyjnej, wykonanie wymaganych badań i sprawdzeń, wykonanie i utrzymanie zaplecza budowy, wykonanie dla potrzeb budowy podłączeń do mediów i ponoszenie kosztów ich zużycia, wykonanie dokumentacji powykonawczej itp., a także prace porządkowe terenu w rejonie realizacji robót. Wykonawca jest zobowiązany prowadzić prace zgodnie z dokumentacją projektową, w tym zgodnie z wszystkimi decyzjami, postanowieniami, uzgodnieniami i warunkami. Wykonawca jest zobowiązany wystąpić do zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego, opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót budowlanych w pasie drogowym i uzyskać decyzję na zajęcie pasa drogowego w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót, (dotyczy miedzy innymi: przebudowy kanalizacji kablowej teletechnicznej, usunięcia kolizji linii NN). Po zakończonych robotach w pasie drogowym, nawierzchnie należy odtworzyć. Wykonawca jest obowiązany uzyskać dokument potwierdzający odbiór pasa drogowego przez zarządcę drogi. 6. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składa się dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ, obejmująca projekty budowlane i wykonawcze, projekty wykonawcze, przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentację określającą zasady postępowania przetargowego. Załączone przedmiary są materiałem poglądowym. 7. Zamawiający przy realizacji zamówienia dopuszcza zastosowanie równoważnych wyrobów budowlanych. W związku z użyciem w dokumentacji projektowej nazw własnych wyrobów budowlanych i urządzeń Zamawiający oświadcza, że mają one charakter przykładowy umożliwiający Wykonawcom dokonanie oceny, czy ewentualnie proponowane przez nich wyroby budowlane lub urządzenia spełniają wymóg równoważności. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie roboty, w tym branżowe i sieciowe oraz uzyskać dokumenty potwierdzające prawidłowość ich wykonania. W przypadku robót sieciowych np.: wodnokanalizacyjnych, dokumentem potwierdzającym prawidłowość wykonania robót będzie protokół odbioru robót z udziałem przedstawiciela Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu uprawnionego do pełnienia czynności odbiorowych. 9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia w toku prowadzenia robót budowlanych stałego dostępu do zaplecza pawilonu "Biedronka". 10. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z zarządcą targowiska na etapie demontażu elementów i wyposażenia targowiska oraz do koordynacji działań w tym zakresie. 11. W ramach zamówienia należy również przeprowadzić działania oraz przygotować wszystkie niezbędne dokumenty umożliwiające Zamawiającemu złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu oraz uczestniczyć w procedurze wydawania pozwolenia do czasu uzyskania decyzji administracyjnej w tym zakresie. 12. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późniejszymi zmianami): - roboty rozbiórkowe i demontażowe elementów targowiska, - roboty związane z wykonywaniem obiektów kubaturowych targowiska wraz z instalacjami, - roboty związane z wykonywaniem elementów uzbrojenia terenu, tj. wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej teletechnicznej, kabli teletechnicznych, kabli elektroenergetycznych nn, - roboty związane z wykonywaniem utwardzenia terenu, obiektów małej architektury, zieleni.


II.4) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:

45233262-3,

45100000-8,

45332000-3,

45310000-3,

45233293-9,

45232310-8,

45231400-9

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.10.2018 r. Aneksem nr 1 z dnia 24.10.2018 r. termin wykonania zamówienia został zmieniony do dnia 17.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: przebudowa targowiska
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 12/04/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

GRAFIT Sp. z o.o., grafit@grafit.info.pl, ul. Zachodnia 19, 98-200, Sieradz, kraj/woj. łódzkie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2031518.80 .
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Udzielono dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawowym i nieprzekraczającym 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie. Zmiana dotychczasowego Wykonawcy nie jest możliwa z powodów technicznych oraz spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego. Wartość robót dodatkowych wyliczono na kwotę 33.267,29 złotych netto na podstawie kosztorysów i o taką kwotę ulegnie zwiększeniu wysokość wynagrodzenia umownego.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Dodatkowe roboty obejmują: - zmianę sposobu przebudowy kolidującego odcinka kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie stopni terenowych i barierek jako zabezpieczenie ruchu pieszego na targowisku od strony ul. Piastowskiej, - roboty nawierzchniowe w obrębie działki nr 202/15.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.