eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40Ogłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301288-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Opole: Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 530722-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500184753-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 12652800000, ul. ul. Oleska 127, 45231 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 591 800, e-mail przetargi@zdw.opole.pl, faks 774 581 352.
Adres strony internetowej (url): www.bip.zdw.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin - Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

WP.6021.10.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin-Olszowa. Etap 12. Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40" zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Kod i nazwa Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby, 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej, 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych, 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli, 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 - 20+907,40. Przedmiotowe przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem: - rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 494, - wymianę nawierzchni, - budowę ronda, - wykonanie chodników i ciągu pieszo rowerowego, - przebudowę skrzyżowań, - przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych, - przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi przeznaczonej do rozbudowy, - przebudowę obiektu mostowego i przepustów, - urządzenie zieleni, - budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe, - montaż płyt integracyjnych przy przejściach dla pieszych stanowiących elementy odpowiadające za usprawnienie poruszania się osób niepełnosprawnych, - montaż oświetlenia bezpośrednio przy przejściach dla pieszych, - ustawieniu tablic informacyjnych i promocyjnych na terenie realizacji inwestycji, - montaż osadników, - przebudowę rowów melioracyjnych, - przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej, - przebudowę sieci gazowej. Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót. Wykonawca powinien dokonać wyceny wszystkich robót objętych zadaniem (w tym dotyczących konstrukcji drogi) w oparciu o pozycje kosztorysowe podane w przedmiarach robót


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45111000-8,

45112000-5,

45221000-2,

45231000-5,

45232000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 12.07.2018 r. do dnia 12.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana zapisu umowy dotyczącego podstawy wykonania przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniemkonieczności wykonania robót zamiennych. Wykonanie robót zamiennych nie wpłynęło na zmianę wartości umowy i terminu wykonania zamówienia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
1. Po wyk. rozb. istn. przepustu napotkano na umoc. podł. palami drew. i pod war. piasku odkryto przewarstw. torfu. Po wyk odwier, stwiedz. zaleg. war. piasku z przewar. gliny lub pyłu oraz pogorsz. war grunt.-wod. Wyżej wym. war. nie będą stanowiły odp. wsparcia dla proj. wzm. podł. W związku z tym podjęto dec. o zm. spos. posad. przepustu. 2. W oparciu o powyższe war. grunt.-wod. proj. dokonał anal. i przedst. rys. uzup., weryf. technol. wzmoc. podł. Na podst. wyk. poletek prób. oraz wyn. bad. lab. stw. prawidł. przyj. ukł. i podjęto dec. o zm. war. konstr. naw.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.