eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie - (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853Ogłoszenie z dnia 2018-12-17

Ogłoszenie nr 500301267-N-2018 z dnia 17-12-2018 r.

Kraków: : Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie - (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 566336-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500167174-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Budynków Komunalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 35076836500000, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 126 166 222, e-mail barbara.batko@zbk.krakow.pl, faks 12 616 61 29.
Adres strony internetowej (url): www.zbk.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

: Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie - (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

84/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest m.in. remont elewacji budynku wraz z wymianą stolarki okiennej oraz krat okiennych według dokumentacji projektowej i uściślenia programu prac konserwatorskich w oparciu o decyzje WAiU UMK oraz pozwolenie konserwatorskie


II.4) Główny kod CPV: 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 18.07.2018 do 31.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/12/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Wartośc zniany wynosi 41.943,00 zł a rodzaj i zakres zmian został opisany w pkt V.3 nieniejszego ogłoszenia

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W dniu 08.10.2018 r. w trakcie wymiany stolarki okiennej, Wykonawca prac remontowych wystąpił do Zamawiającego z wnioskiem o uwzględnienie konieczności wykonania prac dodatkowych w zakresie określonym w "Protokole konieczności´: Poz. 1. Po demontażu historycznych obróbek blacharskich gzymsów i parapetów zaokiennych stwierdzona została różnica poziomów obróbek blacharskich w stosunku do parametrów technicznych nowych okien, w związku z czym zachodzi konieczność wyrównania podłoża i wykonania wylewek wyrównujących pod parapety wraz z wyprofilowaniem odpowiednich spadków. Wykonanie tych prac jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania nowo wykonywanych obróbek blacharskich parapetów zewnętrznych. Poz. 2. W trakcie skuwania tynków ze ścian północno-wschodnich z tynkami gładkimi, na poziomie piwnic zostało ujawnione okno piwniczne o wym. ok. 1,40x1,20 m, które w bliżej nieokreślonym okresie zostało ukryte pod warstwą obustronnego ocieplenia ze styropianu i zatynkowane. Ponieważ przedmiotowe okno nie zostało zinwentaryzowane w dokumentacji projektowo-konserwatorskiej, ustalono, że zostanie przywrócone i wykonane zgodnie z założeniami konserwatorskimi dla wszystkich okien w tym poziomie tj. jako okno drewniane z szybą bezpieczną/antywłamaniową i wyposażone w klamkę systemową z zamkiem. Poz. 3. Po wykonaniu rusztowania przy ścianie północno-wschodniej z tynkami gładkimi od strony ul. Oleandry i "obstukaniu" przyczepności tynków wtórnych do muru na wszystkich poziomach rusztowania, stwierdzono, że przyjęte w pierwotnym zakresie rzeczowo-finansowych rozwiązanie wykonania jedynie przecierki tej ściany zaprawą barwiona w masie nie przyniesie pożądanego i wymaganego rezultatu z powodu niskich a miejscowo braku parametrów przyczepności tynku. Ustalono konieczność skucia wszystkich odspojonych tynków ze ścian i wykonanie nowych tynków podkładowych a następnie zazbrojenie całej ściany za pomocą siatki z włókna szklanego i wykonanie na całości tynków cienkowarstwowych z zaprawy mineralnej wraz z ich zagruntowaniem i dwukrotnym malowaniem farbami do tynków zewnętrznych według kolorystyki ustalonej z służbami konserwatorskimi. Analiza powyższych zaleceń wymusza na Zamawiającym konieczność wykonania robót dodatkowych i ze względu na ich współzależność w stosunku do realizowanych prac w toku, zlecenie ich temu samemu Wykonawcy tj. firmie: Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "AGAD" Sp.z o.o. z siedzibą przy ul. Chrzanowskiego 23b; 87-100 Toruń gdyż: a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów technicznych, w szczególności dotyczących interoperacyjności sprzętu, b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie podstawowej. Nadmienić należy, że zakres wprowadzanych prac dodatkowych nie zmienia ogólnego charakteru umowy, gdyż w dalszym ciągu celem realizowanego zamówienia jest wykonanie robót remontowych mających na celu: a) poprawę stanu technicznego obiektu, b) dostosowanie do obecnie obowiązujących norm i wymogów technicznych, c) zachowanie historycznych wartości, - konieczność wprowadzenia wyszczególnionych w kosztorysie zmian wynika z okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu a wprowadzane zmiany technologiczne z historycznego, technicznego i eksploatacyjnego punktu widzenia, są korzystne dla Zamawiającego reprezentującego interes Gminy Miejskiej Kraków i mają na celu przywrócenie muzealnemu obiektowi, w miarę możliwości, jego wyjątkowego wizerunku a równocześnie poprawę warunków eksploatacyjnych przyszłego użytkownika obiektu, - konieczność wprowadzenia zmian, pomimo wzrostu kosztów wykonania remontu, wynika również ze specyfiki działalności Zamawiającego i jego podejścia do historycznej wartości remontowanego obiektu oraz konieczności dostosowania się do wymogów ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami , Uchwały Nr XCVII/1326/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2010 r. oraz Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych, - wprowadzane zmiany powodują konieczność przesłużenia umownego terminu zakończenia prac do dnia 31 grudnia 2018 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.