eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Świeradów-Zdrój › Dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2018-12-06

Ogłoszenie nr 500293057-N-2018 z dnia 06-12-2018 r.

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój: Dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt dofinansowany w ramach Osi Priorytetowej nr 4 "Środowisko i zasoby", Działanie nr 4.3 "Dziedzictwo kulturowe", Poddziałanie nr 4.3.1 "Dziedzictwo kulturowe - konkursy horyzontalne", Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 647421-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Miejska Świeradów-Zdrój, Krajowy numer identyfikacyjny 23082139700000, ul. ul. 11-go Listopada 35, 59850 Świeradów-Zdrój, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 757 816 471, e-mail zp@swieradowzdroj.pl, faks 757 816 585.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OGMiI.271.45.18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni do rejestracji obrazu oraz ciemni fotograficznej, na potrzeby Centrum Muzealno - Kulturalnego w Świeradowie - Zdroju, ul. Dworcowa 1. to jest: maskownica -1 szt., powiększalnik - 1 szt., obiektyw do powiększalnika - 1 szt., lupa do powiększalnika - 1 szt., koreks do filmów - 1 szt., płuczka do filmów po koreksie - 1 szt., zestaw kuwet - 1 kpl., lampka ciemniowa z zestawem 1 kpl., zestaw lamp studyjnych ze statywami - 1 kpl., zestaw lamp oświetlenia ciągłego - 2 szt., lampa pierścieniowa ze statywem - 1 kpl., soft boxy ze statywami - 2 szt., zestaw modyfikatorów światła (blendy) z uchwytami, zestaw do zawieszania teł - 1 kpl., zestaw teł - 3 kpl., zestaw wyzwalaczy radiowych - 1 kpl., aparat fotograficzny cyfrowy - 1 szt., zestaw obiektywów, statyw fotograficzny 1 szt.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38.65.00.00 - Sprzęt fotograficzny


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/12/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 23503.27
Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie


Nazwa wykonawcy: 13P SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Międzyleska, nr 2-4
Kod pocztowy: 50-514
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 29520.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 29520.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33732.75
Waluta: pln

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ


IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.