eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jelenia Góra › Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra- Etap I Część III - Zespoł Szkoł Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek BOgłoszenie z dnia 2018-11-28

Ogłoszenie nr 500284114-N-2018 z dnia 28-11-2018 r.

Jelenia Góra: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra- Etap I Część III - Zespoł Szkoł Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek B
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra- Etap I zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojkewództwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Priorytet 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.3. Efektywnośc energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533821-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 500071452-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500101946-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Jelenia Góra, Krajowy numer identyfikacyjny 23082152300000, ul. Pl. Ratuszowy 58, 58500 Jelenia Góra, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 075 7546101, 75 46 201, e-mail ratusz_um@jeleniagora.pl, faks 075 7546159, 7546204.
Adres strony internetowej (url): www.bip.jeleniagora.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Termomodernizacja budynków oświatowych Miasta Jelenia Góra- Etap I Część III - Zespoł Szkoł Rzemiosł Artystycznych przy ul. Cieplickiej 34 - Budynek B

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZP-Z.271.16.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Wykonanie tynku termoizolacyjnego, wymiana stolarki okiennej na nowa drewnianą o charakterze zabytkowym, renowacji drzwi zewnetrznych, wymiana instalacji ogrzewania na nową o znikomej bezwładności cieplnej, z zaworami termostatycznymi, wymiana oswietlenia wewnetrznego, czyszczenie konserwatorskie elementów piaskowaca, cegły, malowanie pomieszczeń, wykonanie drenażu obiektu.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45321000-3,

45420000-7,

45331100-7,

45310000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od 08.05.2018 r. do28.09.2018 r. zmieniono (aneks nr 1) termin zakończenia robót do dnia 07.11.2018 r. następnie (aneks nr.3) do dnia 07.12.2018 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji zamówienia w związku z wystąpieniem konieczności przeprowadzenia robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Aneksem nr 1 do podstawowej umowy powierzono wykonawcy wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych. Konieczność wykonania tych czynności wraz z uzasadnieniem przedstawia protokól konieczności nr 1 z dnia 28.05.2018 r. Przyjęto wówczas standardową technologię z zastosowaniem bitumicznej powłoki gduntującej następnie ułożenie płyt z polistyrenu ekstradowego oraz membrany kubełkowej, wobec przyjętej technologii wykonawca wnioskował o wydłużenie terminu o czas konieczny przy założonej technologii. Po odstonięciu ścian fundamentowych stwierdzono , że konstrukcja oraz stan techniczny uniemozliwiają bezpośrednie wykonanie izolacji według przyjetego rozwiązania. Konieczne okazało się wykonanie obrzutki betonowej w celu uzyskania powirzchni pozwalającej na wykonanie kolejnych warstw izolacji. Obrzytka betonowa musi "zwiazać", niezbedny jest więc czas na wykonanie obrzutki oraz na wiązanie betonu. Mając na uwadze powyższe aneksem nr 3 zmieniono- wydłuzono czas wykonania zamówienia o 1 miesiąc.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.