eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RBOgłoszenie z dnia 2018-11-27

Ogłoszenie nr 500283154-N-2018 z dnia 27-11-2018 r.

Olsztyn: Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 595947-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500210403-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

93/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest: remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap. W ramach zamówienia należy wykonać: roboty rozbiórkowe posadzek i ścianek działowych parteru, ścianki I piętra; demontaż wentylacji mechanicznej do ponownego wbudowania; roboty betoniarskie i zbrojarskie fundamentów; likwidacja rys i spękań; odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej i terenów zielonych; roboty demontażowe instalacji sanitarnych; demontaż instalacji wentylacji z centralą; demontaż i ponowny montaż instalacji c.o. z centralą; przełożenie przyłączy sanitarnych, w tym c.o.; badania odbiorcze oraz sporządzenie rysunków powykonawczych wykonanych robót; ponowne podłączenie pomp c.o. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 6, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Gołdap, ul. Partyzantów 33, 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot umowy, tj. wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 36 - maksimum 60 miesięcy; 4. Wykonawca udzieli gwarancji na fundamenty na okres: minimum 36 - maksimum 120 miesięcy; 5. Okres rękojmi: 36 miesięcy - wg art. 568 § 1 K.C.


II.4) Główny kod CPV: 45212000-6
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45331200-8,

45310000-3,

45332000-3,

45453000-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 29.12.2018 roku

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Remont budynku hali sportowej w zakresie prac fundamentowych i rozbiórkowych w JW. 4808 Gołdap - postępowanie nr 93/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

KORNAK & KORNAK Usługi Ogólnobudowlane Stanisław Kornak, , ul. Górna 25/2, 19-500, Gołdap, kraj/woj. warmińsko - mazurskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 450000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
02/11/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zmiana zakresu prac oraz zmiana wynagrodzenia z kwoty 450 000,00zł netto i 553 500,00 zł brutto na kwotę 512 285,11zł netto i 630 110,69 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Konieczność wykonania robót dodatkowych obejmujących: wykonanie ławy fundamentowej dla biegu schodowego, wykonanie fundamentu części niezfundamentowanej ściany klatki schodowej, rozbiórka domurowanej do ściany nośnej ścianki z bloczków, rozbiórka komina wentylacyjnego wieloprzewodowego, zmiana położenia projektowanego żebra podłużnego do części pomieszczeń byłych sanitariatów, przełożenie przyłącza wodociągowego i oddalenie w usytuowaniu od budynku przyłącza ciepłociągu, przełożenie chodnika od frontu budynku, przełożenie wewnętrznej instalacji hydrantowej, będącej w kolizji z robotami żelbetowymi, wymiana zdeformowanych drzwi zewnętrznych typu "ciepłe"

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.