eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż - postępowanie nr 21/RBOgłoszenie z dnia 2018-11-09

Ogłoszenie nr 500269079-N-2018 z dnia 09-11-2018 r.

Olsztyn: Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż - postępowanie nr 21/RB
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 20675 - 2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 49395 - 2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Olsztynie, Krajowy numer identyfikacyjny 510698342, ul. Saperska 1, 10-073 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. +48261321600, e-mail rziolsztyn.zamowienia@ron.mil.pl, faks +48261321689.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna MON

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż - postępowanie nr 21/RB

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

21/RB

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o nazwie: Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż. W ramach zamówienia należy wykonać roboty: branża budowlana: roboty: przygotowawcze, ziemne, rozbiórkowe, wymianę deskowania dachu, wykonanie: pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, zakup, dostawę i montaż masztu, wykonanie wzmocnienia krokwi deskami, wymianę części krokwi, kleszczy, słupów, mieczy i zastrzałów, wykonanie: odgrzybiania konstrukcji dachowej, izolacji dachu z wełny mineralnej, konstrukcji rusztów z listew drewnianych, okładzin stropów z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach, ław fundamentowych pod ścianki i kominy, podciągu żelbetowego, nadproży, otworów okiennych, przemurowania ścianek, przesklepień łukowych i pęknięć, uzupełnienia ścian i otworów w ścianach, kominów, zakup, dostawę i montaż stolarki okiennej i drzwiowej oraz krat okiennych, wykonanie: parapetów, kanału przeglądowego, schodów żelbetowych, drabin wewnętrznych kanału przeglądowego i poręczy schodów, posadzek, docieplenia budynku, tynków, gładzi gipsowych, okładzin ścian, malowania, sufitów podwieszanych, zakup, dostawę i montaż wyposażenia kwaterunkowego i ppoż, wykonanie: koryt kablowych z ułożeniem kabla i wykonaniem wewnętrznej instalacji teletechnicznej, chodników i nawierzchni wokół budynku, nawierzchni placu ćwiczeń, remontu istniejącego kanału samochodowego, zabezpieczenie przed uszkodzeniem istniejących drzew i krzewów na czas prowadzenia robót, badanie drożności przewodów wentylacyjnych, opracowanie: instrukcji bezpieczeństwa pożarowego budynku, charakterystyki energetycznej budynku, instrukcji użytkowania budynku, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, operatu geodezyjnego z geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i powykonawczej kopii mapy; branża sanitarna: roboty: przygotowawcze, demontażowe, wykonanie: instalacji wodociągowej, próby szczelności, płukania i dezynfekcji instalacji, badania wody, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o., próby szczelności, płukania i próby instalacji c.o. na gorąco, instalacji wentylacji mechanicznej warsztatu i pomieszczeń biurowo-socjalnych, rozruch instalacji wentylacji mechanicznej; branża elektryczna: roboty: przygotowawcze, demontażowe, wykonanie złącza kablowego i rozdzielnicy RG, wykonanie instalacji: oświetlenia awaryjnego, oświetleniowej, gniazd 1-fazowych, odgromowej, połączeń wyrównawczych, przeprowadzenie badań i pomiarów powykonawczych. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisano w załącznikach nr 2, 3, 4, 7, 8 do SIWZ; 2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Teren zamknięty Jednostki Wojskowej 4808 położony na działce nr ewid. 970/25, obręb Gołdap. Teren administrowany przez 24 WOG Giżycko; 3. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty i zamontowane urządzenia na okres: minimum 3 lat - maksimum 5 lat; 4. Okres rękojmi: 5 lat - wg art. 568 § 1 K.C.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45315300-1,

45311100-1,

45216000-4,

45216200-6,

45232460-4

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 20.06.2018

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Przebudowa budynku nr 17 - strażnica ppoż - postępowanie nr 21/RB
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/03/2017
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

REM-BUD Sp. z o.o., , ul. Sejneńska 57, 16-400, Suwałki, kraj/woj. podlaskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 1130000.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
30/10/2018

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia z dnia 20.06.2018 r. na dzień 15.11.2018 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia z 1 389 900.00 PLN brutto, 1 130 000.00PLN netto na kwotę 1 608 466.06 PLN brutto, 1 307 695.98 PLN netto, zmiana zakresu - wykonanie dodatkowych robót budowlanych w branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej oraz zaniechanie części robót z branży budowlanej

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zmian umowy dokonano w związku z: - koniecznością wykonania dodatkowych robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, spowodowaną poprzez dokumentację w zakresie branży budowlanej, elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej nie zawierającą wszystkich elementów rozporządzeń, zaleceń, instrukcji resortu MON, oraz wytycznych zawartych w minimalnych wymaganiach wojskowych, - koniecznością wymiany konstrukcji elementów dachu w większym zakresie po dokonanych odkrywkach, - zaniechaniem wykonania części robót branży budowlanej, ze względu na zły stan techniczny i zbyt małe wymiary istniejącego kanału metalowego samochodowego oraz bezzasadnością jego remontu w ramach realizowanego zadania

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.